3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; akademik paradigmaları hızla değişen finans dünyasında, uluslararası finans merkezi olma hedefi ile ilerleyen Türkiye finansal piyasalarında ortaya çıkan yeni fırsat ve riskleri değerlendirecek araştırmalar yaparak, bu araştırmalarla sektöre yön vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Varlık fiyatlama, sayısal finans, yatırım ve risk yönetimi, davranışsal finans, piyasa mikro yapısı, islami finans, finansal ekonometri gibi finansal alanlarda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) Ekonomi, matematik, mühendislik bilimleri, psikoloji gibi farklı disiplinleri buluşturacak ortak çalışmalar yapmak.

c) İş dünyası ve finansal piyasa aktörleriyle işbirliği yaparak ortak projeler düzenlemek ve finansal ürünler ve teknolojiler geliştirmek.

ç) İş dünyası ve finansal piyasa aktörlerine eğitim seminerleri düzenlemek ve ilgili kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Yapılan çalışmaların bilinirliğini artırmak üzere yayın ve çeviri çalışmaları, bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda altı aylık sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde, Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağının önceden bilinmesi halinde ise Müdürün yokluğunun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Bir ay içinde görevlendirme yapılmadığı takdirde, Rektör Müdürlük görevini bizzat üstlenir ve Müdürlük görevini kendisine vekâleten yürütmek üzere tam zamanlı öğretim elemanlarından en fazla ikisini, görevlendirebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. İkinci fıkraya göre Müdürlük görevinin Rektör tarafından yürütüldüğü haller dışında, Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısı vekâlet eder.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak; uygun kadro planlamasını yapmak.

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, uygulamak ve idari işleri yürütmek.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yapar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek.

b) Merkezin faaliyetlerini üstlenecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektörlüğe teklif etmek.

c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.

e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından görevlendireceği en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunda, her bir kuruluştan en az bir, en çok üç kişi olmak üzere, resmi veya özel kuruluşlarda çalışanlar da görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

(5) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.