3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE ÜSTÜN

BAŞARI PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Üstün başarı programı öğrencilerinin, ilk kayıt oldukları lisans programına geri dönme hakları vardır.”

“Üstün başarı programının ilk yılı sonunda genel not ortalaması 2.70’in altında olan veya başarısız dersi bulunan öğrencilerin üstün başarı programından kaydı silinir. Üstün başarı programından kaydı silinen öğrenciler, ilk kayıt oldukları lisans programına devam ederler.

Genel not ortalaması ardı ardına iki yarıyıl 2.70’in altına düşen üstün başarı programı öğrencisi yeni ders alamaz.

Üstün başarı programından ayrılan veya kaydı silinen öğrencilerin intibakları ilk kayıt oldukları lisans programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası üstün başarı programı öğrencileri hakkında da uygulanır, ancak üstün başarı programından mezuniyet için aranan genel not ortalaması esas alınır.”

“Üstün başarı programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.40 olması gereklidir, ancak Akademik Kurul tarafından daha yüksek bir genel not ortalaması belirlenebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.