3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının önlisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerini, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünü ve Yabancı Diller Yüksekokulunu kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

b) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarını,

c) Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı kurulunu,

ç) Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurulunu,

d) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üniversitenin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

e) Değişim programları: Yurt içi/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programları,

f) DNO: Dönem Not Ortalamasını,

g) GNO: Genel Not Ortalamasını,

ğ) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi,

h) Mutlak sistem: Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sistemi,

ı) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

j) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik, bağımsız olarak açılan ve dersleri önlisans ve lisans programlarına ders transferi yapılmayan programı,

k) Uluslararası ortak önlisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

l) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

m) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan ve diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında sertifika verilen programı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.

(2) Akademik Takvim, Senato tarafından belirlenir.

(3) Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, “Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”ne uygun olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları

MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

(2) Dersler; teorik dersler, atölye, laboratuvar, staj, pratik çalışma vb. uygulamalar ve uygulamalı derslerden oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(3) Birim yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamalı dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim kurulunca kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Önlisans ve lisans programlarında mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’i, ilgili derslerin eşdeğer olması koşuluyla Senato kararıyla Üniversitenin merkezi açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarından alınabilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğrenim ücreti talep edilmez.

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl; 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıl; 5 yıllık lisans programları için ise 10 yarıyıldır. Bu süreler, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verilmesiyle başlar ve öğrencinin kaydını yaptırmaması/yenilememesi program süresinin işlemesini durdurmaz. Sürelerin sonunda mezun olamayan öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının süresine verilen ek 1 yılın sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Öğretim programındaki derslerini tamamlayan ancak sadece zorunlu stajı kalan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami süreler; önlisans programları için 8 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıl, 5 yıllık lisans programları için ise 16 yarıyıldır. Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı madde hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalını tamamlaması için verilen ek 1 yılın sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu durumdaki öğrenci, derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami 2 yıl olup bu süre program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Ek sınav hakkı

MADDE 7 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 Genel Not Ortalamasını (GNO) sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere; derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ile İlgili Uygulama Esasları” çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

Dersler ve stajlar

MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ile yarıyıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(2) Bir programda yer alan bazı dersler için ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla önkoşul konulabilir. Önkoşulun konulabilmesi, önkoşul belirlenen dersle bağlantılı olan dersin en az bir kez alınmasını gerektirir. Öğrencinin önkoşullu bir dersi alabilmesi için bağlantılı dersin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir.

(3) Bir dersten AA harf notu ile başarılı olan öğrenci, bu dersi ya da yerine başka bir dersi alamaz.

(4) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum/kuruluşları ile özel kuruluşlarda Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen birim staj yönergesi çerçevesinde yapılır. Uygulamalı derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim kurulu kararıyla belirlenir.

(5) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı, ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Yeni kayıt

MADDE 9 – (1) Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.

(2) Kayıt için istenen belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge istenmeksizin adayın kaydı yapılır ancak e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin ise aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumu ile uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(4) Kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 10 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlardaki öğrenci ise yabancı dilini yeterli duruma getirmeden önlisans ve lisans programlarına başlayamaz.

(2) Öğrenci, danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Öğrenci akademik danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre, ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde danışmanının onayıyla ve sadece 1 dersten çekilebilir.

Danışman

MADDE 11 – (1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanının önerdiği bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman; öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer vb. konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Danışman, ekle/sil haftası süresince haftalık programı ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde devam edemediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez.

Kredi ve not transferi

MADDE 13 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üniversitede çift anadal programına kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferi yapılır. Öğrenci, GNO’su 2,00’dan az olmamak koşuluyla daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarı notu en az DD ve YT harf notu olan dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil), Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı ilk dönem, derslerin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, bir dilekçeyle ilgili birime vermek zorundadır. İlgili birim yönetim kurulu, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini başaran öğrenci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu ders/derslerden GNO koşulu aranmaksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir.

(3) Değişim programlarıyla yurt içi/yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumuna giden, yatay ve dikey geçiş yapan veya çift anadal programında öğrenimine devam eden öğrencinin kredi ve not transferi, ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin genel not ortalaması (GNO), lisans programının mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda; önlisans programından alınan ve lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

(5) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin, mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı ek ders/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Not durum belgesi

MADDE 14 – (1) Not Durum Belgesinde (Transkriptinde), öğrencinin aldığı tüm dersler, harf notları, DNO’ları ve GNO’su ile başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır.

Yabancı dil hazırlık

MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencinin önlisans/lisans programına başlayabilmesi için; Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavını başarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek 2 yıl içinde başarılı olması gerekir. Ayrıca “Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca hazırlık eğitiminden muaf tutulanlar da önlisans/lisans programına başlayabilir.

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve “Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşamasında olan öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders/dersler alabilir. Ancak bu öğrenci herhangi bir dersi, Anadolu Üniversitesinden en az 1 kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Değişim programları, özel öğrenci statüsüyle ve çift diploma programıyla diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler ile çift anadal öğrencileri bu koşula tabi değildir.

(2) Tüm öğrenciler, “Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/dersler alabilir.

(3) Alınan ders/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(4) Yurt içi/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüştürülmesine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. İlgili birim yönetim kurulu, sınav/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Dönem sonu sınavı uygulamalı yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(2) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir.

(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi zorunludur.

(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi not/notlarıyla dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; en az biri ara sınavı notu olmak üzere, ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Dönem sonu sınavında geçerli olan başarı kuralları, bütünleme sınavlarında da uygulanır. Bütünleme sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu (olması durumunda bütünleme) notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre girilen harf notu aralıkları kullanılır.

(6) Dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlamasına rağmen sınava girmeyen ya da girdiği dönem sonu sınavında FF veya YZ harf notu alanlara bütünleme sınav hakkı verilir.

(7) Ara sınav(lar) ile bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senatonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle katılamayan öğrenciye, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Her ne sebeple olursa olsun bütünleme sınavı yapılan dersler için mazeret sınavı yapılmaz.

(8) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan sınav/sınavların yapıldığı tarihi izleyen 5 işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir.

(9) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavlarının ortak yapılmasına, harf notu aralıklarının ilgili öğretim üyelerinin aldıkları ortak karara göre belirlenmesine ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.

(10) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onayladıktan sonraki 5 işgünü içinde sınav evrakını ilgili birimin öğrenci işlerine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Ara ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama vb. değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek İnternet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.

(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:

          Harf Notu              Katsayısı

                AA                        4,00

                AB                        3,70

                BA                        3,30

                BB                        3,00

                BC                        2,70

                CB                        2,30

                CC                        2,00

                CD                        1,70

                DC                        1,30

                DD                        1,00

                 FF                         0,00

(5) Bu harf notlarına ek olarak;

ÇK: Çekildi,

DV: Devam ediyor,

DZ: Devamsız,

EK: Eksik,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan),

YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan)

harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

a) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanın onayıyla çekildiği en fazla 1 ders için kullanılır.

b) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse devam etmekte olan öğrenciye verilir.

c) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

ç) EK harf notu; uygulamalı derslerde, dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.

d) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

e) MU harf notu; dikey/yatay geçişle gelen ve 2/5/2014 tarihinden önce mezun olan öğrenciler için kullanılır.

f) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli ders/derslerden çekilen öğrenciye verilir.

g) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(6) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersten YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 19 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate alınarak hesaplanır.

(3) GNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi; seçmeli bir dersin tekrar veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve kredisi esas alınır.

(4) Öğrencinin başarılı sayılması için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersi, ders planında gösterilen döneminde tekrar almak zorundadır. Öğrenci kendi dönemi dışında açılan bu dersi istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Bu durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini ders planında gösterilen döneminde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri kendi dönemi dışında açılması durumunda isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.

(7) Öğrenci herhangi bir dersi, Anadolu Üniversitesinden en az 1 kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Ancak değişim programlarıyla, özel öğrenci statüsüyle ve çift diploma programıyla diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler ile çift anadal öğrencileri bu koşula tabi değildir.

Sınavlara itiraz

MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının Üniversitenin İnternet sayfasından ilanını izleyen 5 işgünü içinde ilgili birime bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi

MADDE 21 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin cezası alan ve FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” sayılmaz.

(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur, bu durum öğrencinin diploma ekine işlenir. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’sunu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

Kayıt iptali ve kayıt silme

MADDE 22 – (1) Usule aykırı kaydı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.

(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrenci ilgili birime dilekçe ile başvurur.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(4) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve ilişiği kesilir.

(5) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayıyla ilişiği kesilebilir.

İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma işlemleri, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS; 4 yıllık lisans programında en az 240 AKTS; 5 yıllık lisans programında ise en az 300 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, ÇK, DZ, EK, FF ve YZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın karekodlu diploması ile Diploma Eki (Diploma Supplement) ve Not Durum Belgesi (Transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(3) Lisans programına kayıtlı olan, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en az 2,00 GNO’sunu sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin isteği üzerine kaydı silinerek kendisine önlisans diploması verilir.

(4) Sertifika programları bir diploma programı değildir, bu programların sonunda programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.