2 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29463

YÖNETMELİK

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan:

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrenci, tekrar derslerine öncelikle kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla kırk kredi veya ellibeş AKTS kredisi sınırına kadar ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Meslek Yüksekokulu tarafından verilen tercih indirimi dışındaki sosyal dayanışma bursları, öğrencinin bir eğitim öğretim yılı sonucunda oluşan genel not ortalaması 2.50’nin altına düşmediği sürece devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Uyarma cezası hariç disiplin suçlarından ceza alan öğrencilerin bursları kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Burslara ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksekokul burs yönergesiyle düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tek ders sınavı; normal eğitim-öğretim süresi içinde, yaz stajı hariç mezuniyeti için tek dersi kalan, bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan ve genel not ortalaması 2.00’ın üzerinde olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tek ders sınavı, her yarıyıl sonunda ve Yaz Okulu bitiminde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek bir tarihte yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavda ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalardan alınan notların % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Dersin öğretim elemanı % 40’lık payı, ara sınav ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalara belirlediği yüzde oranlarında dağıtır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel not ortalaması, ilk yarıyıldan itibaren alınan tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile kredi değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/2/2013

28551