2 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29463

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2007 tarihli ve 26453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Birim: Erasmus Hareketliliğinden yararlanan ya da mensuplarının yararlanıcı olarak katıldığı akademik ya da idari birimleri”

“ı) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını”

“i) Yararlanıcı: AB Programlarının alt faaliyetlerinin herhangi birinden yararlanan gerçek kişileri”

“j) Seçim Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen ve Programından yararlanacak yararlanıcı adaylarının seçimini gerçekleştirilen komisyonu”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (i), (j), (r) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

“b) Eğitim programları ve projelerin (Erasmus+, Leonardo da Vinci, Gençlik, Grundtvig, Mevlana) Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak,”

“i) Erasmus öğrenci değişimi ve projelerinde yer alacak öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte yabancı dil kursları düzenlemek,”

“j) Erasmus öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru duyuruları, yabancı dil sınavı, mülakat sınavını ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak,”

“r)  Erasmus+ kapsamında yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin gezi programlarını koordine etmek,”

“s) Erasmus+ kapsamında yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversite ve kuruluşların heyetlerinin Üniversiteye düzenledikleri gezi programlarını koordine etmek,”

“ü) Programları Üniversite genelinde, Üniversite stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda akademik ve idari faaliyetleri yürütmek, Ulusal Ajans ile koordinasyonu sağlamak, Programa ilişkin hedef bütçeyi planlamak, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunmak ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen  yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek, hareketlilikte kaliteyi sağlamak için gerekli önlemleri almak,”

“v) Mevlana programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanlarının başvurularını almak, seçimlerinin yapmak ve gerekli işlemleri takip etmek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına (f) bendi eklenmiştir.

“(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erince müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

“(3) Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlerini müdür yardımcıları yürütür.”

“f) Üniversite adına, birimlerin kurumlar arası anlaşmalarını imzalamak. Yılda en az iki kez olmak üzere tüm Birim Rehberlerini toplantıya çağırmak ve programın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Rektör / Rektör Yardımcısı, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam dokuz üyeden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 11inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.

“İta amiri

MADDE 11/A – Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde 1 eklenmiştir.

“Programın uygulanmasında görev ve sorumluluklar

EK MADDE 1 – (1) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik birimlerden, öğretim elemanlarından görevlendirilecek Akademik Birim Rehberleri, kendi akademik birimlerinde programının yürütülmesinden sorumludur. Birim Rehberleri, birimleri için imzalanması öngörülen kurumlar arası anlaşma taslaklarını hazırlar, kendilerine iletilen anlaşma önerileri için görüş bildirir, birimlerinden programa katılmak için başvuracak yararlanıcı adaylarının ön başvuru evrakını alır, programa katılma hakkı kazanan yararlanıcı adaylarının sunacakları form ve belgelerde kendileriyle ilgili bölümleri onaylarlar. Birimlerine değişim amacıyla gelmek üzere başvuruda bulunan öğrenci ve personelin başvuruları hakkında görüş bildirir ve gerekli form ve belgelerini onaylarlar. Birimlerinde programın tanıtımını yapar, uyum faaliyetleri düzenler.

(2) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Ulusal Ajans nezdinde yapılacak ilgili yılın hareketlilik başvurusunu onaylar, sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri imzalar, devam etmekte olan faaliyet dönemine ilişkin ara raporu ve biten faaliyet dönemine ilişkin Üniversite nihai raporunu onaylar.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/3/2007

26453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2010

27552