1 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29462

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Azami süre: Lisansüstü programın tamamlanması için kullanılabilecek maksimum süreyi,

c) Danışman/Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

ç) EABD: Enstitü Ana Bilim Dalını,

d) EABDB: Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığını,

e) EASD: Enstitü Ana Sanat Dalını,

f) EASDB: Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığını,

g) EK: Enstitü Kurulunu,

ğ) Enstitü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı enstitüleri,

h) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

ı) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders bırakması da dikkate alınarak, sınavına girmesi gereken derslerden aldığı notların ağırlıklı aritmetik ortalamasını,

i) Müdür: Enstitü müdürlerini,

j) MÜDS: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dil Sınavını,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde olan kayıtlı öğrenciyi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

ö) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

p) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

r) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Kayıt, Dersler ve Sınavlar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik kontenjanları, EABDB/EASDB tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir.

(2) Bu kontenjanlara ilişkin EK kararı Senatonun onayından sonra Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan, öğrenci almak üzere her yarıyıl başında veya Senatonun belirlediği tarihlerde, verilir.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci alım süreci Enstitüler tarafından yürütülür.

Lisansüstü öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan ana bilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları

gerekir.

(2) Yabancı dil başarı durumu ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil başarı düzeyi, YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.

b) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı yüksek lisans programları için EABDB teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile dil kriteri konulabilir. Eğitim-öğretimin tamamen yabancı bir dilde yürütüldüğü yüksek lisans programlarına başlamak için adayların YDS’den en az 60 puan, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan veya MÜDS’den en az 60 puan almaları gerekir. Eğitim-öğretimin tamamen belirlenen yabancı dilde yapıldığı programlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

c) Sanatta yeterlik/doktora başvurularında eğitim-öğretimin Türkçe yürütüldüğü programlarda YDS’den en az 55 puan, eğitim-öğretimin tamamen yabancı dilde yapıldığı programlarda YDS’den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil olan ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, YDS’den en az 80 puan ayrıca doktora için bilim alanıyla ilgili yabancı dilden farklı bir dilden YDS’den en az 55 puan, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

d) Yüksek lisans eğitiminde programlara ait dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan ilgili hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

(3) Sanatta yeterlik/doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00 veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az bu puan muadili bir puan almış olmaları

gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programlarına tezli veya tezsiz yüksek lisans diplomasıyla, doktora programlarına tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları

gerekir.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmelerinde;

a) Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeterlik/ doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanı getirme şartı ve diğer kriterler Senato tarafından belirlenir.

(6) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuarların ana sanat/ana bilim dallarının lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmelerinde;

a) Adaylardan, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Başarı puanı; lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav notunun % 50’si toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

c) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeterlik/ doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının TUS Temel Tıp puanından en az 50 veya ALES’ten 55 standart puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. TUS puanının etkisi ALES puanı gibi hesaplanır.

(8) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB görüşü ve EK teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(9) Lisansüstü programlara öğrenci alımında, adayların EABDB/EASDB ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları da sağlamaları gerekir.

(10) EABDB/EASDB kararıyla oluşturulan jürinin yaptığı sınav notları ve sınav evrakı tutanakla aynı gün veya yetişmemesi durumunda bildirmek şartıyla takip eden gün içerisinde Enstitüye teslim edilir. Başarı değerlendirmeleri EYK tarafından yapılır.

(11) Başarı puanlarına göre adaylar sıralanarak, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır. Notların eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır. Sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, EYK kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir. Sınav sonucuna itirazlar bir hafta içerisinde ilgili enstitüye yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisans öğrenimini başvurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere; lisans veya yüksek lisans öğrenimini başvurduğu yükseköğretim kurumundan farklı bir yükseköğretim kurumundan almış öğrencilere; yüksek lisans öğrenimini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla en çok bir takvim yılı bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ve başarısız olunan derslerin yerine ders saydırma EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi, lisansüstü öğreniminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin alındığı programda uygulanan esaslarla aynıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Ancak öğrenci, bu sürede EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile öğrenim süresinden sayılmak şartıyla lisansüstü dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrenciler kayıtlı oldukları program için gerekli olan asgari eğitim-öğretime devam edebilme şartlarını sağlayamamış sayılırlar ve öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile sadece bilimsel hazırlık programındaki dersleri için ek sınavlardan yararlanma hakkı verilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgilerini artırmak amacı ile EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Derslere devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(2) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, EYK teklifi üzerine ÜYK tarafından karara bağlanır. Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) İlgili Enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre Enstitüde ve 33 üncü maddesine göre Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş yaparlar. Ayrıca 1416 sayılı Kanun uyarınca kamu kurumlarında burslu statüde yurt dışına lisansüstü eğitim-öğretim için gönderilen öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın ilgili ana bilim dalına yatay geçiş yolu ile intibak ettirilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamen yabancı bir dilde yürütüldüğü programlarda ilgili programın dil şartını sağlamış olmaları gerekir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç dördüncü yarıyılın başına kadar, öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı değerlendirilme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için EABDB/EASDB kararları doğrultusunda belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçip kaydını yenilemek zorundadırlar. Ancak; seminer, uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri dışında mezun olabilmesi için gerekli toplam derslerin yarısından fazlasını danışmanı olduğu öğretim üyesinden veya başka bir öğretim üyesinden alamaz. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süreler azami süresinden sayılır. Katkı payı ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci belgesi ve askerlik belgesi verilmez.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında EABDB/EASDB aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır:

a)

PUAN          YARIYIL SONU DERS NOTU       KATSAYI

90-100                                  AA                                      4,00

85-89                                     BA                                      3,50

80-84                                     BB                                      3,00

75-79                                     CB                                      2,50

70-74                                     CC                                      2,00

65-69                                     DC                                      1,50

60-64                                    DD                                      1,00

50-59                                     FD                                      0,50

00-49                                     FF                                         0

b) (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (GG) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri için verilir.

ç) (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri için verilir.

d) (SS) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüren öğrencilere verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 12 – (1) Enstitüler tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı oldukları EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Öğrenciler sınavlardan aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtirazlar, not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitüye yapılır. İlgili ana bilim dalında oluşturulan komisyon tarafından maddi hata dilekçeleri incelenir. Not değişiklikleri EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları

MADDE 13 – (1) Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları toplamının, kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

(2) GNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen ders yükünden az olmamak şartıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. GNO hesabına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.

(3) Öğrencinin muafiyet hakkı kazandığı derslerden aldığı başarı notları da GNO hesabına dahil edilir.

Ders saydırma

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin bir kısmı veya tamamı öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile saydırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak başarı notu girilir.

Kayıt sildirme

MADDE 15 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin bir dilekçe ile ilgili Enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler başarısız oldukları seçmeli dersleri ise tekrarlayabilir veya danışman onayı ile yerine başka bir ders alabilir.

(2) Ayrıca öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde EABDB/EASDB tarafından ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

Yarıyıl izni

MADDE 17 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelendirilmek şartı ile en fazla iki yarıyıl izni verilebilir:

a) Hastalık izni: En az altı haftalık bir süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen sağlık kurulu raporu,

b) Askerlik izni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya azami süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması,

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar,

ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilme,

d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması veya durumun özelliklerine göre ilgili EYK tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tutukluluk durumları,

e) İlgili EYK tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek lisans programı

Yüksek lisans programının açılması ve yürütülmesi

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD/EASD tarafından açılacağı ve nasıl yürütüleceği, EK teklifi ile Senato tarafından belirlenerek, YÖK onayına sunulur.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı örgün ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütülebilir.

Dersler

MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim programlarında dersler; zorunlu, seçmeli, seminer, tez, dönem projesi, uzmanlık alan dersi adı altında yer alır:

a) Zorunlu Dersler (Z): Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken derslerdir.

b) Seçmeli Ders (S): Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından alınacak dersler.

c) Seminer (SM): Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmadır.

ç) Tez (T): Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Dönem Projesi (DP): Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklidir.

e) Uzmanlık alan dersi (UA): Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik bir derstir.

(2) Ders içeriği, işlenecek konular, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sınav katkı oranları gibi hususlar dersi verecek öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir. Ders bilgi formları EABDB/EASDB kararı ile onaylandıktan sonra Enstitü tarafından eğitim-öğretim başlamadan ilan edilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca, uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir kopyası öğrenci tarafından EABD/EASD başkanına teslim edilir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmasına başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri, lisansüstü derslerini, uzmanlık alan dersini ve semineri başarı ile tamamlamaları gerekir.

(3) Öğrencilerin alacakları derslerin en çok ikisi, danışmanın önerisi ile daha önce almamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenciler ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer EABD/EASD veya başka yükseköğretim kurumlarından da lisans dersleri alabilir.

(4) Yüksek lisans dersleri, ilgili danışmanın başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer EABD/EASD veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerinden de seçilebilir.

(5) GNO 3.00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri açılmış olan yüksek lisans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(6) Yüksek lisans programları; yurt içi ve yurt dışı, birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda;

a) Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre yürütülür.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın altı yarıyıldır.

(3) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) EABDB/EASDB, tezli yüksek lisans programında her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez danışmanını ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde Enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda başka yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere ikinci danışman atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman tarafından belirlenen tez çalışmasının amacı, yöntemi ve çalışma planını içeren tez önerisi ilgili EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından onaylanır.

(5) Danışman ve/veya tez konusu değişikliği EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır.

(6) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir yüksek lisans öğrencisinin danışmanlığını yürüten öğretim üyesinin Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi durumunda danışmanlığı devam edebilir. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir basılı nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal programı raporunu EABDB/EASDB’ye teslim eder. EABDB/EASDB öğrencinin tez jürisi, tez savunma sınavının yeri ve tarihinin en geç bir ay içinde belirlenmesi için evrakları Enstitüye gönderir. EYK, tez jürisi, tarihi ve yerini belirleyerek EABDB/EASDB’ye bildirir. Öğrenci tezini, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak tez, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, bir danışman varsa üç, iki danışman varsa beş öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, tezin teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve tarihi EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “Kabul”, “Düzeltme” veya “Ret” kararı verir. Bu karar, jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte EABD/EASD başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

a) Tezi kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş üç basılı nüsha ve bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

b) Tezi hakkında “Düzeltme” kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

c) Tezi reddedilen öğrencinin, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Bu durumdaki öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Öğrencinin veya danışmanın talebi ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 27 – (1) Bu program en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi en geç ikinci yarıyılın sonunda Enstitüye bildirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyıldan itibaren her yarıyıl sonunda dönem projesi ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin kapsamı ve koşulları EYK tarafından belirlenir. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. EABDB teklifi üzerine, EYK kararı ile yeterlik sınavı yapılabilir. Yeterlik sınav jürisi üç kişiden az olmamak koşulu ile EABDB/EASDB tarafından oluşturulur. Bu sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır, bu sınavda da başarısız olan öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, diğer EABD/EASD programlarından veya ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilir.

(3) GNO 3.00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, açılmış olan yüksek lisans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(4) Dönem projesinin yürütülmesi ve yeterlik sınavının düzenlenmesi esasları EK teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Programın azami süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan altı yarıyıldır. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 29 – (1) EABDB/EASDB, tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak danışmanını ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde Enstitüye önerir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi ve onaylanmasıyla dönem projesi çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(3) Danışman ve/veya dönem projesi konusu değişiklik önerileri, danışman ve EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine ilgili EYK tarafından karar verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 32 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az yedi lisansüstü ders, en az bir seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az ondört lisansüstü ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışmasının bir kopyası öğrenci tarafından EABD/EASD başkanına teslim edilir.

(2) Doktora dersleri, tez danışmanının ve ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer EABD/EASD veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Bu program kapsamında kendi lisans mezuniyet alanı dışında başka alanlardan lisans düzeyinde dersler alınabilir. Öğrenciler aldıkları bu dersleri başarmak zorunda olup, bu dersler ders yüküne ve doktora programı kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları;

a) Yurt içi ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 33 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler doktora programını altı yarıyılda tamamlayabilirler.

(2) Doktora programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki; lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır.

(3) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(4) Doktora programı için gerekli kredili derslerini başarı ile tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(5) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilerin yüksek lisans programına geçebilmeleri, tez danışmanının önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) EABDB, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak daha önce en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş tez danışmanını ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde Enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda farklı yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere başka bir öğretim üyesi ikinci danışman atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik talebi EABDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Tez konusu değiştirilen öğrencilere tez konusu önerisi ile ilgili esaslar tekrar uygulanır.

(5) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir doktora öğrencisinin danışmanlığını yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi durumunda danışmanlığı devam edebilir. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Önceki danışmanın ikinci danışman olarak devam etmesi için EYK kararı gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci için en az ondört ders ve semineri, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci için en az yedi ders ve seminer dahil almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve en az 3.00 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir.

(2) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, öncelikle ilgili ana bilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanının da içinde bulunacağı en az ikisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisini EYK onayına sunar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı notla değerlendirilebilir. Sınavın sözlü kısmına dinleyiciler katılabilirler. Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde yeterlik sınavına iki defa girmeyen öğrencinin Yeterlik Sınav Jürisinin önerisi, Yeterlik Komitesinin onayı, EABDB teklifi ve EYK kararı ile toplam ders sayısının 1/2’sini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler alması istenebilir.

(6) Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam ders sayısının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri izleyen iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanının önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve/veya dışından iki üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın önerisi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDB teklifi veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi tez konusu değişikliği önerebilir. Tez konusu değişikliği EABDB tarafından uygun bulunan öğrencinin yeni tez konusu EYK tarafından onaylanır.

Tez önerisi savunması

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez danışmanı ve EABDB oluru ile tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere EABD başkanına teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde EABD başkanı tarafından Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından “Başarılı” veya “Başarısız” olarak salt çoğunlukla belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve tez izleme komitesi kararı EABD başkanı tarafından Enstitüye bildirilir; yeni bir tez konusu ve/veya danışmanla çalışmalarına devam etme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci en az üç kez tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirildikten sonra tez savunma sınavına girebilir. Doktora öğrencisi tez savunma sınavı öncesinde Senato tarafından belirlenen nitelik ve sayıda bilimsel yayın yapmalıdır.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, Enstitünün Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezin en az bir nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal programı raporunu EABDB’ye teslim eder. EABDB/EASDB öğrencinin tez jürisi, tez sınavının yeri ve tarihinin en geç bir ay içinde belirlenmesi için evrakları Enstitüye gönderir. EYK, Tez Jürisi, tarihi ve yerini belirleyerek EABDB/EASDB’ye bildirir. Öğrenci EABDB tarafından Enstitüye gönderilen tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak EABDB teklifi ve EYK onayı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(4) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına katılabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “Kabul”, “Düzeltme” veya “Ret” kararı verir. Bu karar, EABD başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

a) Tezi kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş üç basılı nüshasını ve bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

b) Tezi hakkında “Düzeltme” kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak, tezini Enstitüye teslim eder. EYK tezin aynı jüri önünde yeniden savunulması için gerekli işlemleri yapar.

c) Tezi reddedilen öğrencinin, ilgili dönemin katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Bu durumdaki öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı ve kapsamı

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yeteneği amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği ÜAK önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, dersler, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil veya ilgili EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenen diğer çalışmalardan oluşur.

Ders yükü

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı yüksek lisanstan gelenler için en az yedi, lisanstan gelenler için en az ondört ders, en az bir seminer, uygulamalar ile tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisansüstü dersler EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler programı altı yarıyılda tamamlayabilirler.

(2) Sanatta yeterlik programının azami süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan oniki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini başarı ile tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilerin yüksek lisans programına geçebilmeleri, tez danışmanının önerisi, EASDB teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Danışman atanması

MADDE 43 – (1) EASDB her öğrenci için öğretim üyeleri içerisinden daha önce en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş danışmanı ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde Enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda farklı yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere başka bir öğretim üyesi ikinci danışman atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Sanatta yeterlik programında, danışmanın önerisi ile Enstitü Tez Konusu Öneri Formuna uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili EASDB tarafından onaylandıktan sonra ilgili Enstitüye sunulur.

(5) Sanatta yeterlik öğrenci danışmanlığı yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi durumunda danışmanlığı devam edebilir. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam edebilir.

(6) Danışman ve/veya tez, sergi, proje, konser, temsil veya resital konusu değişiklik talebi EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Konusu değiştirilen öğrencilere ilgili esaslar tekrar uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, konser, temsil veya resital hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Enstitünün Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal programı raporunu EASDB’ye teslim eder. EASDB öğrencinin tez jürisi, tez sınavının yeri ve tarihinin en geç bir ay içinde belirlenmesi için evrakları Enstitüye gönderir. EYK, tez jürisi, tarihi ve yerini belirleyerek EABDB/EASDB’ye bildirir. Öğrenci EASDB tarafından Enstitüye gönderilen tezini, sergisini, projesini veya resitalini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın önerisi, EASDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışmanı oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına katılabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Sanatta yeterlik sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla “Kabul”, “Ret” veya “Düzeltme” kararı verir. Bu karar, EASD başkanı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

a) Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci söz konusu tezin veya metnin ciltlenmiş üç basılı nüshasını ve bir elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

b) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

c) Sanatta yeterlik çalışmasında tezi, sergisi, projesi veya resitali reddedilen öğrencinin ilgili dönemin katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Bu durumdaki öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin, sergi, proje veya resital çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Sanatta yeterlik programını tamamlayan öğrenciye EASD programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlıkla ilgili diğer hususlar

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile ilgili diğer hususlara EK karar verir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.