1 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29462

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK, SİYASAL VE

SOSYAL SORUNLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MESİMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda teorik ve araştırmaya yönelik projeler geliştirmek ve kendi çalışma alanına giren konularda Üniversite ile yerel, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlar ile işbirliği içerisinde faaliyetler gerçekleştirmek üzere disiplinler arası uygulama ve araştırma çalışmalarını geliştirmek ve uygulamaktır.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda projeler üretmek, araştırmalar gerçekleştirmek, ilgili alanlarda bilimsel toplantılar düzenlemek.

b) Ekonomik, siyasal ve sosyal konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans ve kongre gibi etkinlikler düzenleyerek ilgili etkinliklerde birimler ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen ekonomik, siyasal ve sosyal olayları analiz edecek çalışma grupları oluşturmak.

ç) Yerel ve ulusal düzeyde ekonomik, siyasal ve sosyal politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Üniversite bünyesinde yer alan ilgili akademik disiplinler ile birlikte, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları konularda ortak araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak.

e) Muğla iline ilişkin ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlar hakkında yerel kurumlarla işbirliği çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek.

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda faaliyetler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Üniversitede görev yapan ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen en çok iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevinde bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Müdür yardımcıları ve Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetlemek.

h) Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, bu kararların amacına ulaşması için yapılması gerekenlerin icrasını planlamak.

b) Merkezin çalışma ilke ve hedeflerini belirlemek, bilimsel ve idari plan ile programları hazırlamak.

c) Merkeze bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak.

ç) Merkezde yapılacak analizlerinin ve üretilen ürünlerin fiyatlarını belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşmek ve karara bağlamak, Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

ğ) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek.

ı) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az beş, en çok on beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri de bu toplantılara katılırlar. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.