31 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29461

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday değerlendirme jürisi: Her akademik yarıyıl öncesi ilgili programlara kabul edilecek öğrencilerin giriş sınavını yapmak ve adaylar arasındaki bilimsel sıralamayı belirlemek üzere ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kurulan; ilgili anabilim dalının, yoksa yakın anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından her anabilim dalı veya program için en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya gerektiğinde doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan komisyonu,

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları ile başlayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

d) Alan içi-dışı: Öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programı alan içini, bunların dışında kalan bütün programlar alan dışını,

e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

f) Azami öğrenim süresi: Bir yıl süreli bilimsel hazırlık sınıfı hariç yüksek lisans öğreniminde 3 yıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıllık süreyi,

g) Bilim dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi ve doktora tezi gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyeleri ile gerektiğinde doktor unvanına sahip öğretim görevlilerini,

h) Doğrudan doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programı,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konuyu, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunan çalışmayı,

i) Enstitü: Gümüşhane Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili Enstitüyü,

j) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

k) Enstitü anabilim dalı başkanı: İlgili anabilim dalı başkanını,

l) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktor unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

m) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

n) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

o) Giriş sınavı: Öğrencinin başvuru bilgilerinin ve başvurduğu program için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sınavını,

ö) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

p) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

r) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

s) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

ş) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

t) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,

u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel içerikli bir konunun öğrenci tarafından sözlü sunumu yapılarak uygulanan bir dersi,

ü) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,

v) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

y) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

z) Uzmanlık alan dersi: Lisansüstü öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

aa) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

bb) Yarıyıl: Hafta sonu ve yarıyıl sınav günleri hariç on dört haftayı kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

çç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

dd) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim, aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programları sadece birinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programları ise birinci veya ikinci öğretim şeklinde açılabilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış ve mesai saatleri dışında yapılan, katkı payı Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen öğretim programlarıdır.

b) Doktora programı: Yüksek lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

c) Doğrudan doktora programı: Lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

ç) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır. Lisansüstü uzaktan öğretim programı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Uzaktan öğretim, tezli veya tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür. Uzaktan öğretim ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği çerçevede Senatonun önerisi ve YÖK kararı ile açılır.

(2) Lisansüstü programlar, yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yürütülür. Lisansüstü programların düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur. Karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir. Türkçe dışındaki dilde verilecek dersler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Öğrenci Kabulü

Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınıp alınmayacağı ve kontenjan tespiti Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.

(2) Kontenjan belirlenmesi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvuruda kullanılan tüm belgeler için geçerlilik süresi Senato tarafından belirlenir.

İlan

MADDE 11 – (1) Öğrenci alınacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru tarihi, yapılacak ise giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için ilgili Enstitü internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

Programlara başvuru

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programa giriş sınavı için başvuru, lisansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak son başvuru tarihine kadar ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvuruların değerlendirmesinde dikkate alınacak kriterler ve bu değerlendirmelerin nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya resmi olarak yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(2) Lisansüstü programları kazanan adayların kayıt yapabileceği program sayısı Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programları kazanan adaylara uygulanacak Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler. Misafir öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda hazırlık sınıfları hariç en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 20 – (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili Enstitü Anabilim dalı kurulunun önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Bu karardan sonra oluşabilecek değişiklikler Anabilim dalı kurulunun gerekçeli kararı ve Enstitü Kurulu onayı ile sonuçlandırılır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu dersler, zorunlu hallerde Anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Kurulunun uygun görüşü ile doktoralı öğretim görevlileri tarafından da verilebilir.

(3) Ders açılması ve görevlendirilmeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Danışmanlık işlemleri

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi veya ihtiyaç duyulması halinde doktor unvanına sahip öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonunda belirlenir. Enstitü Yönetim Kurulunda danışman atanıncaya kadar ABD Başkanı danışmanlık görevini yürütür, bu danışmanlık görevi için ABD Başkanına ders ücreti ödenmez ve ders yükünden de sayılmaz. Lisansüstü öğrencilerin danışmanlık ile ilgili işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzmanlık alan dersi ve tez yükü

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri Anabilim Dalının diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde ancak kredisiz olarak açılır.

(2) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri, ilk danışman tarafından açılır ve ders yükü ilk danışmanın üzerinde tanımlanır.

(3) Uzmanlık alan dersi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kredi sistemi

MADDE 23 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslere kayıt

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, her akademik yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Mazeretleri nedeniyle ders kayıt sürecini kaçıran öğrencilerin mazeretlerinin geçerlilikleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Ders kayıtları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders saydırma

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda kayıt yapan öğrencilerin ders saydırma işlemleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, öğrencilerin alması gereken ders türleri (zorunlu, seçmeli, Türkçe, İngilizce vb.) ve diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 28 – (1) Lisansüstü eğitimde verilebilecek izinler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

Tez/proje yazımı ve dili

MADDE 30 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, Senato tarafından onaylanan Tez Yazım Kılavuzu ve Proje Yazım Kılavuzunda belirtilir.

(2) Lisansüstü programlarda hazırlanacak olan tez ve proje çalışmalarında kullanılacak dil Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile tez ve proje çalışmaları yabancı dilde yazılabilir. Türkçe dışındaki dilde yazılacak tez ve proje çalışmaları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı ödeme

MADDE 31 – (1) Lisansüstü öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili hükümler, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde belirlenir.

(2) Katkı payı ödemeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanı ile beraber tez çalışmasından üretmeleri beklenen yayınların niteliği ve sayısı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı için ders yükü ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 35 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe verilecek izin ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının azami süresi 3 yıldır.

(2) Programı azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Programı kısa sürede tamamlayacak öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Senato tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilmiş olan Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın talebi, Enstitü Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye katılır.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının duyurusunu ilgili Anabilim Dalı yapar. Tez savunmasına katılım herkese açıktır, ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(7) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği Tez Yazım Kılavuzuna göre yazılmış tezini ilgili formlarla birlikte tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde Tez Teslim Kılavuzunda belirlenen kriterlere göre Enstitüye teslim eder.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, reddedilen, düzeltme sonrası reddedilen veya belirtilen süre içerisinde tamamlanmış tezini teslim etmeyen öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı Enstitü Anabilim Dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrencinin mesleki konulardaki bilgisini artırmak ve öğrenilmiş bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol göstermektir.

Ders yükü ve süre

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı 36 krediden az olmamak koşuluyla en az on iki adet ders, bir seminer ve bir dönem projesinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları ve program süresi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Danışman atanması

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının azami süresi 3 yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Projesi reddedilen öğrenci, Enstitü Anabilim Dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışmanını değiştirebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı Enstitü Anabilim Dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 45 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Tez çalışması ve seminer, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programı için diğer ders yükü durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 46 – (1) Doğrudan doktora programından yüksek lisans programlarına geçiş ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 47 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, doğrudan doktora programı için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programlarını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavları ile ilgili tüm düzenlemeler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Tez izleme komitesinin oluşturulması süreci ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora tez önerisi savunma süreci ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 51 – (1) Doktora tezinin izlenme süreci ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen Tez Yazım Kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini danışmanının uygun görüşü üzerine Enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, danışmanın talebi, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinden ve diğer ikisi kurum dışındaki yükseköğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlardan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye katılır.

(4) Doktora tez savunma sınavı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar ve tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde öğrenciyi tez savunma sınavına almak için toplanır. Tez savunma sınavı herkese açıktır. Birinci bölümde tez çalışmasının sunumu yapılır ve soru-cevap bölümünden oluşan toplantının ikinci bölümüne geçilir.

(6) Tez savunma sınavından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler.

(7) Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(8) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzuna göre yazılmış tezini ilgili formlarla birlikte tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde Tez Teslim Kılavuzunda belirlenen kriterlere göre Enstitüye teslim eder.

(9) Belirtilen süre içerisinde tamamlanmış tezini teslim etmeyen öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen/ret edilen veya düzeltme sonrası ret edilen öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı Enstitü Anabilim Dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(2) Öğrencinin diplomaya hak kazandığı tarih, öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 30/9/2012 tarihli ve 28427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.