29 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29460

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Eğitim Dili ve Eğitim Şekli

Eğitim süresi

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır.

Eğitim dili

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir.

Eğitim-öğretim türü ve dönemleri

MADDE 7 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır.

(2) Fakültede öğretim programı iki dönemden oluşur. Bunlar:

a) Temel diş hekimliği bölümleri ön lisans dönemi,

b) Klinik bilimler yüksek lisans dönemi.

(3) Öğretim programının bu dönemlerinde bulunan klinik bilimler bölümündeki meslek derslerinin ve temel bilimler bölümündeki temel tıp ve temel diş hekimliği derslerinin esasta birbirinin ön şartı olmaları nedeniyle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme sistemine göre yapılır.

(4) Sınıflara göre dersler ve süreleri, Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği esaslara göre uygulanır.

Derslere devam

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin teorik derslerin %70’ine, klinik uygulamalar ve laboratuvarların %80’ine devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Klinik uygulamalar

MADDE 9 – (1) Stajlar ile ilgili bütün prosedürler, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Beşinci sınıfta entegre staj sistemi uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Sınavların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu

Sınavlar

MADDE 10 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu, bütünleme, mazeret ve tek ders sınavlarıdır.

(2) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için devam şartını yerine getirmiş olmak, her yarıyılda yapılacak en az bir ara sınavına katılmış olmak, varsa dersin pratik veya klinik uygulamalarını ilan edilen sayı ve türde eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamış olmak gereklidir. Staj sonu sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı niteliğindedir.

(3) Öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. Ancak 5 inci sınıf öğrencileri, diş hekimliği yüksek lisans diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği yönünden, klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur.

(4) Ara sınav; her yarıyıl için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı akademik takvime uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar teorik, pratik veya teorik ve pratik olarak yapılabilir.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyıl/yılsonunda yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavından geçen, bütünleme sınavına girmez. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir.

(6) Bütünleme sınavları; eğitim-öğretim yılının sonunda yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl/yılsonu sınavlarında başarısız olan ve yarıyıl/yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

(7) Tek ders sınavı; 5 inci sınıfta pratik uygulaması olmayan dönemlik derslerden başarısız olunan dersler için yapılan sınavlardır. Mezuniyet için klinik ve laboratuvar zorunluluğu olmayan teorik derslerden tek derse kalan 5 inci sınıf öğrencileri dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içerisinde Fakülte tarafından açılacak tek ders sınavına girerler. Klinik ve laboratuvar uygulaması olan derslerin sadece teorik kısmından başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavlarından sonraki bir ay içinde tek ders sınavına girer. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez.

Tek dersten bir üst sınıfa devam hakkı

MADDE 11 – (1) Devamını aldığı teorik derslerin sadece birinden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçerler ve takip eden sınav döneminde bu dersin sınavına girerler. Bu dersin sınavlarından başarısız olmaları durumunda yeniden bir üst sınıfa geçemezler. Mesleki eğitimin bütünlüğü bakımından 4 ve 5 inci sınıflara tek dersle geçilemez. Öğrencinin alttan aldığı tek dersin sınavından 3 üncü eğitim-öğretim yılının sonuna kadar başarılı olması gerekir. Aksi halde 4 üncü sınıfa devam edemez.

Başarı notu ve katkı puanı

MADDE 12 – (1) Fakültede mutlak değerlendirme yöntemi uygulanır ve her türlü sınav değerlendirmesi için tam not 100 (yüz)’dür.

(2) Başarı notu 60 (altmış)’tır. Yıl içindeki sınavlarda ortalama notu 60 (altmış)’ın altında olanlar bütünleme sınavına girerler. Uygulaması bulunan dersler için ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde girdiği ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, quizler, seminerler ve benzeri uygulamalardan aldığı notların %50’si ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının %50’si alınarak hesaplanır. Dersten geçebilmek için bu notun en az 60 (altmış) olması gerekir. Uygulaması olmayan dersler için başarı notu ara sınavların ortalamasının %40 (kırk)’ı ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının %60 (altmış)'ı alınarak hesaplanır.

(3) Yarıyıl/yılsonu veya bütünleme pratik ve teorik sınavlarında geçer not en az 60 (altmış)'tır. Pratikten 60 (altmış) not alamayan öğrenciler, yarıyıl/yılsonu-bütünleme teorik sınavına alınmazlar. Not ortalamasının kesirli çıkması halinde bulunacak ortalamalarda tam sayıdan sonraki her türlü kesirli sayı aritmetik kurallar içinde tam sayıya tamamlanır.

(4) Alan dışı ve bölüm seçmeli derslerde başarılı olmak için öğrencinin, eğitim programına devamı yeterlidir. Bu derslerin başarı notları ortalamaya katılmaz ve sınıf geçme notunun hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Ders tekrarı

MADDE 13 – (1) Öğrenci, devamsız veya bütünleme sınavında başarısız ise kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder. Yarıyıl/yılsonu sınav dönemine kadar klinik uygulamalarında eksik veya başarısız olan 4 üncü sınıf öğrencileri yarıyıl/yılsonu sınavına alınmazlar. Ancak bu öğrenciler 4 ayrı dersin klinik uygulama miktarını aşmamak kaydı ile temmuz-ağustos aylarında yapılacak telafi staj uygulamalarında başarılı oldukları takdirde bütünleme sınavına girme hakkını kazanırlar. 20 günden kısa süren stajlar bu sınırlama dışında tutulur. Telafi stajlarında ya da bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler o ders veya dersleri takip eden öğretim yılında tekrar ederler.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınav dönemine kadar klinik uygulamalarında eksik veya başarısız olan 5 inci sınıf öğrencileri yaz döneminde telafi stajına katılırlar. Yıl içinde mazeretli ya da mazeretsiz staj yapmayan öğrenciler bu telafi stajından yararlanamaz. Telafi stajında başarısız olanlar takip eden öğretim yılında yapılacak stajlara katılırlar. Stajlarında başarılı olan öğrencilerse yılsonu sınavına girer ve tüm stajlarını bitirdikleri tarihte mezun olmuş sayılırlar.

(3) 5 inci sınıf öğrencilerinden klinik uygulamada başarılı olup da bütünleme sınavından başarısız olanlar, o stajın takip eden öğretim yılındaki ilgili her staj sonunda katılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.