29 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29460

YÖNETMELİK

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015  tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“d) Doktora programları giriş sınavlarında adayların başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı notunun % 50’sinin, lisans başarı notunun % 30’unun ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır.”

“e) Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. Doktora programlarında yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanırlar. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora programlarında sıralamada eşitlik halinde sırasıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 19/8/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450