28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Toros Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Toros Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Toros Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Toros Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Alevilik-Bektaşilik inanç ve kültürünün, kültür tarihi içerisindeki yerini doğru bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgileri Merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Alevilik-Bektaşiliğin ana konularını tespit etmek.

b) Alevilik-Bektaşiliğin; Mersin ve Çukurova bölgesi başta olmak üzere Balkan Ülkeleri ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ile Ortadoğu ülkelerinde Alevilerin-Bektaşilerin yaşam tarzını araştırmalarla tespit etmek, kayıt altına almak ve bilimsel çalışmalar yapmak.

c) Alevilik-Bektaşiliğin, Türk kültür tarihi ve İslam kültür tarihi içindeki yerini bilimsel kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.

ç) Alevilik-Bektaşiliği hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri inceleyerek Ahmet Yesevî ve Hacı Bektaş Veli'den bu yana İslâm kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak İslâm kültür tarihi içinde Alevilik-Bektaşiliğin inanç ve kültür değerlerini belirlemek ve bu değerlerin kültürel, sosyo-ekonomik ve diğer sosyal alanlara etkilerini incelemek.

d) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden kamu kurum ve kuruluşlarla fikri, mali ve kültürel ilişkiler kurmak, ortaklaşa bilimsel ve sosyal paylaşımlarda bulunmak.

e) Doğrudan Alevilik-Bektaşilik inanç ve kültürü ile yetişen kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak ve uygun illerde alan araştırmaları yapmak.

f) Alevilik-Bektaşilik inanç ve kültürünün etki alanına giren diğer İslâm büyüklerini incelemek, fikirlerini ortaya koymak.

g) Alevilik-Bektaşilik kültürüne ilişkin kaynakları toplayıp bir arşiv kurmak, kütüphane kurmak ve Merkez arşivinde toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans, doktora ve bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlamak.

ğ) Alevi-Bektaşi inanç önderleri ve Alevi-Bektaşilikle ilgili dernek ve vakıflarla ortak projeler üretmek.

h) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, Merkezin ulusal ve uluslararası alanda Alevilik-Bektaşilikle ilgili bilimsel çalışmalara katılımını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcılarının da görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak.

f) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarında Merkez programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak.

g) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.

h) Merkez adına her türlü koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Müdürün önerdiği Üniversite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Bölgesel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren Alevi-Bektaşi grupların ve kuruluşların akademik anlamdaki isteklerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Üniversite Mütevelli Heyet Başkanıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.