28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“o) Merkezi karşı taraf hizmeti: 14/8/2013 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde tanımlanan merkezi karşı taraf hizmetini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir sermaye piyasası aracının kota alınabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kotasyon şartları; ihraççının faaliyet süresi, finansal ve hukuki durumu, özsermayesi, halka arz edilen sermaye piyasası aracının piyasa değeri, halka açıklık oranı, ihraç tutarı ve benzeri ölçütler çerçevesinde belirlenir. Ayrıca ihraççının yönetim kurulu üyeleri, ihraççıyı tek başına idare ve temsile yetkili yöneticileri ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının hukuki durumu, tecrübesi, mali güç ve itibarı ile ilgili olarak somut ölçütler belirlenmek suretiyle kota alınabilme konusunda şartlar belirlenebilir. Sermaye piyasası araçlarının türüne, işlem göreceği piyasaya, pazara, platforma ve sisteme, ihraççının ve ihraçtan alım yapacak yatırımcıların özelliklerine göre farklı kota alma şartları belirlenebilir. Bazı piyasa, pazar, platform ve sistemlerde sermaye piyasası araçlarının kote edilebilmesi için olumlu görüş içeren piyasa danışmanı raporu şartı aranabilir.

(4) Borsa yatırım fonu katılma payları, Borsa tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve karar tesis edilmeksizin Kurul tarafından izahnamenin onaylanmasını takiben fon kurucusu veya ihraççı tarafından yapılan başvuru üzerine Borsa kotuna alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Piyasa danışmanı olabilecek kurumlar faaliyet türleri itibariyle Yönetim Kurulunun önerisi üzerine SPK tarafından belirlenir. Piyasa danışmanının yetkilendirilme, performans değerleme, çalışma usul ve esasları ile piyasa danışmanına uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2014

29150