28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesinin imkanlarını yaz aylarında kullanarak eğitim-öğretim verimliliğini artırmak için önlisans/lisans programlarında yer alan derslerin bir kısmının yaz aylarında açılabilmesi ve öğrencilerin bu derslere kayıt olmalarıyla ilgili yaz öğretimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarında yürütülen yaz öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte/Yüksekokul: Doğuş Üniversitesindeki ilgili fakülte veya yüksekokulları,

b) Mütevelli Heyet: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektörlük: Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretimi ile İlgili Genel Esaslar

Yaz öğretiminin açılması ve yönetim

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimi Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. İngilizce hazırlık sınıfında yaz öğretiminin şekli ve yürütülmesi ise, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yaz öğretimi; Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen yaz öğretimi koordinatörü ile her fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından seçilen birer temsilci öğretim elemanından oluşan yaz öğretimi koordinasyon kurulu tarafından planlanır.

(3) Yaz öğretimi koordinasyon kurulu, yaz öğretiminin amacına uygun ve sorunsuz şekilde planlanmasından ve yürütülmesinden Rektörlüğe karşı sorumludur. Yaz öğretimi koordinatörü bu kurulun başkanıdır.

Öğretim esasları

MADDE 6 – (1) Üniversitenin eğitim programlarında yer alan zorunlu dersler, verilmeleri gereken yarıyıllarda açılır ve yaz öğretimine ertelenmez.

Yaz öğretimi süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi takvimi Senatoca belirlenir ve duyurulur.

(2) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadan az, sekiz haftadan fazla olamaz. Yaz öğretiminde derslerin kredisi ders programlarında belirtildiği gibi, haftalık ders saati sayısı ise normal öğrenimdeki haftalık ders saati sayısının iki katıdır.

Açılacak derslerin tespiti

MADDE 8 – (1) Bir eğitim-öğretim biriminin programında yer alan derslerden hangilerinin yaz öğretiminde açılabileceğinin tespitinde; öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri, öğretim elemanlarının yaz öğretimine katılma istekleri ile ilgili bölüm başkanlığının önerileri göz önünde bulundurulur.

(2) Öğrenciler yaz öğretiminde açılmasını talep ettikleri dersler için ilan edilen tarihlerde, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde başvuruda bulunurlar. Bu başvurular dikkate alınarak açılacak derslerle ilgili karar, yaz öğretimi koordinasyon kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilir. Açılmayan derslere kayıt olan öğrencilerin ödedikleri ücretler iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaz Öğretiminde Derse Yazılma, Ücret, Başarı ve Değerlendirme

Derse yazılma

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt isteğe bağlıdır. Öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yaz öğretiminde alacakları derslere yazılarak başvuru işlemlerini gerçekleştirirler. Derse yazılma işlemi; öğrencinin çevrimiçi olarak derse yazılması, ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ile tamamlanır. Derse yazılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci en çok on kredilik ders alabilir.

b) Öğrenciler, yaz öğretiminde derslere kayıt olurken alt yarıyıl ve en son kayıtlı bulundukları yarıyıla ait zorunlu derslere yarıyıl önceliğine bakılmadan yazılabilir. Varsa, bulunulan yarıyıl veya alt yarıyıl derslerine kayıt olmadan üst yarıyıllara ait daha önceden alınmamış olan derslere kayıt olunmaz.

c) Dersler, önkoşul şartının sağlanması kaydıyla alınabilir.

ç) Öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadırlar. Ancak daha önce alınmış ve devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek, devamsızlık oranı %20'ye ulaştığında uyarıda bulunulur ve devamsızlık oranı %30'u geçtiğinde öğrenciye (IA) notu verilerek durum Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bilgisayar ortamında bildirilir.

d) İlk iki yarıyıl öğrencileri, üst yarıyıllara ait zorunlu dersleri yaz öğretiminde alamaz. İlk iki yarıyıl öğrencilerinden ders muafiyeti bulunup, ilgili yarıyılda muaf olduğu dersin kredisi kadar üst yarıyıldan ders almamış olanlar, yaz öğretiminde muaf oldukları kredi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

e) Öğrenciler, yaz öğretimine başvurdukları halde açılamayan dersleri; eşdeğerliği ve AKTS kredi ve içerik uygunluğu göz önünde bulundurularak, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden alabilirler. Derse yazılarak başvuru işlemini gerçekleştirmeyen ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı olmadan başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin dersleri ve notları kabul edilmez.

f) Yaz öğretiminde geç kayıt ve ders ekleme haftası derslerin başladığı ilk haftadır. Bu süre içinde öğrenciler ders ekleme yapabilir, ancak ders bırakma yapamaz. Dersten çekilme, dördüncü haftanın sonuna kadar yapılabilir.

g) Öğrenciler, en son kayıtlı bulundukları yarıyıl ve alt yarıyıl dersleri açılmamış ise, ekleme haftasında açılan üst yarıyıl derslerine kayıt olabilirler.

ğ) Öğrencilerin, ekleme haftasında ilk defa aldıkları derslerden sadece iki tanesinin, en çok ikişer saati çakışabilir. En son kayıtlı bulunulan yarıyıl veya alt yarıyıla ait birden fazla ders bulunuyor ve bu dersler birbiri ile iki saatten fazla çakışıyor ise öğrenciler bu derslerden birini almadan açılan üst dönem dersine kayıt olabilirler.

h) Yaz öğretiminde, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, özel öğrenci statüsünde açılan derslere kayıt olabilirler. Bu öğrencilere, yaz öğretimi sonunda aldıkları derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu öğrenciler, Üniversite öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra, Üniversiteye kayıt olmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece kayıt olmadan önce, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin AKTS kredisinden yararlanabilirler.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslerdeki başarı durumu, Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

(2) Yaz öğretiminde alınan notlar, ilgili öğrencinin en son kayıtlı olduğu yarıyıl bilgileri esas alınarak not belgelerine ayrı bir dönem olarak işlenir ve genel not ortalamasına dahil edilir.

(3) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin başarı notları, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre değerlendirilir.

Ücretler

MADDE 11 – (1) Yaz öğretimi ücrete tabi olup, burs ve indirimlerle ilgili olarak Mütevelli Heyetin belirlediği esaslar uygulanır.

(2) Yaz öğretiminde öğrencilerin ders saati başına ödeyecekleri ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve duyurulur.

(3) Dersten çekilmelerde ücret iadesi yapılmaz.

(4) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, maaşlarına ilave olarak ek ders ücreti verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 24/5/2012 tarihli ve 28302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.