28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla her iki yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetim Kurul kararları çerçevesinde Üniversitenin programlarına özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak belirlenen öğretim ücretini öderler.”

“(4) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan ve GNO 2,00’ın üzerinde ve ilgili programın ilk iki yarıyılına ait derslerden başarılı olan öğrenciler, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarına; Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurullarının uygun kararları ile özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra Doğuş Üniversitesindeki programından da ders almayı sürdürebilir. Özel öğrenci olarak ders alınan dönemler normal öğretim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte belirlenir ve dönüşte, ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunca intibakları, ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin esaslara göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini veya kültürel gelişim seminerlerini tamamlayamayan öğrenciler, staj ve kültürel gelişim seminerleri için birer kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen normal sürede mezun olamayan öğrenciler alacakları her ders için kredi başına ücret öderler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, o öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölüm/programın ders programında yarıyıl başına düşen AKTS kredi miktarıdır.

(2) GNO 2,00’ın altında olan öğrenciler yarıyıl AKTS kredi yükünden fazla ders alamazlar. Üçüncü yarıyılın başından itibaren, yarıyıl AKTS kredi yükünün üstüne; GNO en az 2,00 olan öğrenciler bir ders, GNO en az 3,25 olanlar iki ders daha alabilirler.

(3) Kayıt yaptırdıkları yarıyıl sonunda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile GNO değerlerine bakılmaksızın yarıyıl AKTS kredi yüküne ilave olarak iki ders alabilirler.

(4) ÇAP ve yandal yapan öğrenciler yarıyıl AKTS kredi yüküne bakılmaksızın ÇAP ve yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“(3) Mezun olabilmek için lisans programlarında gerekli 240 ve önlisans programlarında 120 AKTS kredi yükünü tamamlamış ve bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamaları 2,00’ın altında kalan öğrenciler ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

“(6) Öğrenciler, IA, F, D, D+ almış oldukları seçmeli dersler yerine aynı türde olmak şartıyla başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile dersi önşartı olan ders ile birlikte alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının onayı ve ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararı ile çekilebilirler. Bu durumda öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince lisans programlarında en fazla dört, önlisans programlarında en fazla iki dersten çekilebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) G: Türkçe bölümlerde yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olunan dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ve ağırlıklı not karşılığı olmayan ancak ilgili yükseköğretim kurumunun not sistemine göre başarılı olduğu “Yeterli/Başarılı/Geçer” şeklinde gösterilmiş olan dersleri belirtir. Not ortalamalarına katılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki esaslara göre düzenlenir.

(2) Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Kayıt yaptırılan yarıyıl sayısı öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. Kayıt dondurulan ve kayıt yenilenmeyen yarıyıllar hesaba katılmaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen ya da muaf olduğu dersler bulunan bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal yarıyılı sayılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2015

29326