28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN BİTKİSİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİNE ARIZ OLAN ZARARLI

ORGANİZMALAR İLE TEKNİK MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine, asli orman ürünü ve odun dışı orman ürünleri arız olan zararlı organizmalar ile mücadele etmek için, zararlıların teşhisi, mücadele metodu, kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılması, orman bitkisinin doğal olarak yetiştiği veya yapay olarak yetiştirildiği, Devlet ormanı, özel orman, kent ormanı, yol kenarı ağaçlandırmaları, mezarlıklar, park ve bahçeler ile orman bitkisinin üretildiği fidanlıklarda, bitkisel ürünlerin üretildiği ve depolandığı yerlerde, biyolojik, bioteknik, mekanik ve kimyasal metotlar kullanılarak teknik mücadele yapmak ve yaptırmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yetiştiği yerlere bakılmaksızın Devlet ormanları, gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanlar, özel ağaçlandırmalar ile kurulan ormanlar, kent ormanları, alleler, yol kenarı ağaçlandırmaları, mezarlıklar, park ve bahçelerde bulunan orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalar ile orman bitkilerinin üretildiği fidanlıkları, orman bitkisel ürünlerinin üretildiği ve depolandığı yerleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci, 7 nci ve 29 uncu maddeleri, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 6 ncı maddesi, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesi, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaç: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az 8 metre boy yapabilen, yaşı ve çapı ne olursa olsun kökü, gövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

b) Ağaççık: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, boyu 8 metreyi bulmayan, yaşı ve çapı ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

c) Aktif madde: Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,

ç) Araştırma kurumu: Ormancılık araştırma enstitüleri, Zirai araştırma enstitüleri, üniversiteler veya benzer kurumları,

d) Asli orman ürünü: Her çeşit ağaç ev ağaççıklardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun gibi orman emvalini,

e) Bitki koruma ürünü: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalar ile yapılacak kimyasal mücadelede reçete yazılarak kullanılacak olan, kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış aktif madde ve preparatları,

f) Bitkisel ürün: Orman bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyen asli orman ürünleri ile odun dışı orman ürünleri,

g ) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

ğ) Depo: Orman bitkilerinden yapılan üretimlerden elde edilen yarı mamul, mamul, bitkisel ürünlerle, odun dışı orman bitkisel ürünlerin depolandığı açık ve kapalı mekanları,

h) Fidanlık: Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları,

ı) Fidanlık Müdürlüğü: Orman Fidanlık Müdürlüğünü,

i) Fidanlık Şefliği: Orman Fidanlık Müdürlüklerine bağlı ilgili Fidanlık Şefliğini,

j) Flora: Ağaç ve ağaççıklarla birlikte orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza fonksiyonunu icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, gerektiğinde süs bitkileri olarak da kullanılabilen, orman ekosisteminin canlı unsuru, odunsu ve otsu orman bitkilerini,

k) Formülasyon: Bir veya birden fazla bir arada kullanılabilecek aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

l) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

m) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

n) İşletme Şefliği: Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ilgili Orman İşletme Şefliğini,

o) Laboratuvar: Kamu kurum ve kuruluşları ile orman fakültelerine ait laboratuvarları ve özel sektöre ait akredite olmuş laboratuvarları,

ö) Meslek mensubu: Orman yüksek mühendisi ve orman mühendisi unvanına haiz olup, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun çerçevesinde ormancılık büroları veya şirketlerini kurmak ya da faaliyet alanlarında hizmet akdi ile çalışmak amacıyla Oda tarafından ruhsatlandırılan kişileri,

p) Mesul müdür: Özel orman sahiplerinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 53 üncü maddesine göre, orman idaresine bildirmek zorunda oldukları, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanuna göre hazırlanıp 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendine göre belirlenen meslek mensubunu,

r) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını,

s) Odun dışı orman ürünü: Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden elde edilen balzamik yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünleri,

ş) Orman bitkisi: Orman ekosistemini oluşturan ağaç, ağaççık ve florasını oluşturan, yerli ve/veya egzotik orijinli canlı odunsu ve otsu bitkileri,

t) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

u) Ormancılık büroları: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık büroları ile şirketlerini,

ü) Reçete: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalarla mücadelede, önerilecek bitki koruma ürünü aktif maddesinin ticari ismi, dozu, gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve uygulama şekli gibi diğer tavsiyeleri içeren yetkili kişilerce doldurulan belgeyi,

v) Reçete yazma yetki belgesi: Bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kişiler için düzenlenen belgeyi,

y) Teknik mücadele: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile tohumlarına zarar veren organizmalarla mekanik, biyolojik, kimyasal ve biyoteknik metotlarla yapılan mücadeleyi,

z) Üretim yeri: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile tohumluklarının üretimlerinin yapıldığı açık veya kapalı mekânları, devlet ormanı, özel orman, fidanlık alanlarını,

aa) Zararlı organizma: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile tohumlarına zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini ,

bb) Zararlı organizmalar ile teknik mücadele: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerini ile tohumlarına artım ve diğer kayıplara neden olan organizmaların zararını önlemek amacıyla yapılan teknik-mücadele faaliyetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlere Arız Olan

Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele

Mücadele yöntemleri

MADDE 5 – (1) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine zarar veren organizmalar ile mücadele , aşağıda belirtilen teknik yöntemlerden biri veya birkaçı ile entegre olarak;

a) Mekanik mücadele: Zararlı organizmaların yumurta, larva, pupa, linf ve erginlerini yakalamak, toplamak, yok etmek ve zarar gören orman bitkilerini alandan uzaklaştırmak ve imha etmek şeklinde yapılan mücadele,

b) Biyolojik mücadele: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinde artım ve diğer kayıplara neden olan organizmaların zararını önlemek amacıyla canlı organizmalardan yararlanmak suretiyle yapılan mücadele,

c) Kimyasal mücadele: Zararlı organizmaları temas, solunum ve sindirim yoluyla etkileyen bitki koruma ürünleri kullanılarak yapılan mücadele,

ç) Biyoteknik mücadele: Böceklerin üremek için salgıladıkları eşeysel özel kokunun, tuzaklara yerleştirilmesi ile, cezbedilen zararlı böceklerin toplanarak imha edilmesi suretiyle yapılan mücadeledir.

(2) Birinci fıkradaki teknik mücadele yöntemlerinin açıklaması ve gerekli olan araç ve gereçler ile nitelikleri, uygulama şekli Genel Müdürlükçe belirlenir.

Zararlı organizmaları gözlem ve değerlendirme

MADDE 6 – (1) Ormanlara arız olan zararlı organizmalarla yapılacak teknik-mücadeleye gözlem ve değerlendirme sonucuna dayalı olarak karar verilir. Gözlem değerlendirme;

a) Ormanların yerden gözlemlenmesi-yerden sörvey; zararlı organizmanın yayıldığı alanın ve yayılış hızının ağaç, ağaççık ve floranın direncine göre birim alanda yersel metotlar ile ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle,

b) Ormanların havadan gözlemlenmesi-havadan sörvey; zararlı organizmaların görüldüğü alanların hava ve uydu araçlarıyla yapılan gözlemlerin ve/veya çekilen hava fotoğraflarının yorumlanması ve değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(2) Zararlı organizmanın popülasyon yoğunluğunun değerlendirilmesinde; ekonomik zarar seviyesinin tespiti amacıyla orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinde zarara neden olan organizmaların en düşük popülasyon yoğunluğu ve yayılma hızı belirlenir.

a) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve ekonomik zarar eşiği tahmin edilemiyorsa, teknik mücadele projesi hazırlanarak mücadele yapılır veya yaptırılır.

b) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve zarar derecesi ekonomik zarar seviyesinin üzerinde tahmin ediliyor ise teknik mücadele projesi hazırlanarak mücadele yapılır veya yaptırılır.

c) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve zarar derecesi ekonomik zarar seviyesinin altında tahmin ediliyor ise teknik mücadele projesi yapılmaz ancak gözlemlere devam edilir.

(3) Ormanlarda gözlem ve değerlendirme, zararlıların biyolojik döngülerine uygun olarak, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar doğrultusunda;

a) Devlet ormanlarında ilgili İşletme Şefi tarafından,

b) Özel ormanlar ve özel ağaçlandırmalarla kurulan ormanlarda, özel orman mesul müdürleri veya ormancılık büroları tarafından,

c) Orman Fidanlıklarında mülkiyeti orman olsun veya olmasın ilgili Fidanlık Şefi tarafından,

ç) Özel Fidanlıklarda; sahipleri veya ormancılık büroları tarafından,

d) Devlet ormanlarına bitişik özel ormanlar ve özel ağaçlandırmalarla kurulan ormanlarda, zararlı organizmanın Devlet ormanına sirayet etmesine engel olmak için, ilgili İşletme Şefi ile özel orman mesul müdürleri tarafından yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır. Bedeli sahiplerinden tahsil edilir.

e) Ancak gerçek ve tüzel kişilere ait ormanlarda zararlı organizmalarla mücadele yapılmaması ve zararlının Devlet ormanlarına sirayet etme ihtimali olması durumunda bedeli sahiplerinden tahsil edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

(4) Hem orman hem de tarım arazilerinde zararlı böcek ve hastalık görülmesi halinde teknik mücadele, Orman Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslara göre, ormanlardaki böcek ve hastalıklar ile mücadele Orman Genel Müdürlüğü, tarım alanlarındaki mücadele ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapar veya yaptırır.

Mekanik mücadele usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Ormanlara arız olan zararlı organizmalar ile yapılacak mekanik mücadele;

a) Toplama: Zararlıların yumurta, larva, pupa, linf ve erginlerin bulunduğu, kök boğazı, kabuk, odun, toprak, sürgün, ibre ve yaprak, tohum, kozalak, meyvelerinin ve bitki organlarının toplanması, alandan uzaklaştırılması ve imha edilmesi,

b) Tuzak Odunu istifleri veya Tuzak Ağacı: Kabuk, kambiyum veya odun içinde üreyen primer veya sekonder zararlı böceklerin yumurta koymalarını ve pupa olmalarını sağlamak üzere kesilmiş veya boğulmuş tuzak ağaçlarının hazırlanması ve tuzaklara gelen böceklerin bıraktığı yumurta, larva, linf, pupaların ve erginlerin imha edilmesi,

c) Havuzlama ve Sulama: Satış depolarında veya fabrikalarda kayın tomruklarını böcek ve mantar tasallutundan korumak üzere istiflerin sulanması, orman emvallerinin su havuzlarına bırakılması, fidanlıklarda zararlı organizmaların imha edilmesi için sulama kanalarının suyla doldurulması,

ç) Tuzak yığınları: Fidanlıklarda zarar yapan Tel Kurdu ve Dana Burnu ile mücadele için, mevsiminde fidanlıklarda oluşturulan gübre ve kompost yığınlarından zararlı organizmaların toplanarak imha edilmesi,

d) Tuzak bitkileri: Zararlı organizmaların kışlamak veya beslenmek için farklı konukçu bitkilere cezp edilmesini sağlamak ve bu konukçulara gelen zararlıların imha edilmesi,

e) Tuzak macunu: Ağaç gövdesinde kabuk düzeltilip gövdeyi çevreleyecek şekilde uygun özellikli macunla halka oluşturularak zararlıların ağaçtan toprağa inmesine veya ağaca çıkmasına mani olunması,

f) Tuzak hendekleri ve tuzak çukurları: Özellikle fidanlıklarda korunmak istenen alanın etrafına kazılarak oluşturulan dik hendeklere ve çukurlara düşen zararlıların imha edilmesi, faydalı böceklerin serbest bırakılması,

g) Su altında bırakmak, vernik ve boya sürmek, emprenye etmek, buharlama, ısıl işlem yapma, güneşte kurutma: Sulama imkanı bulunan plantasyon sahalarında, toprakta pupa olan böceklere karşı sahayı su altında bırakmak, böcek zararlarına karşı ahşap yüzleri verniklemek, boyamak, tomrukları buharlama, fırınlamak ve güneşte kurutmak suretiyle zararlıların imha edilmesi,

ğ) Tuzak aparatları: Zararlı organizmaların yumurta, larva, pupa ve erginlerini yakalamak için geliştirilen tuzak aparat malzemeleri ile zararlının yakalanması ve imha edilmesi,

şeklinde yapılır veya yaptırılır.

Biyolojik mücadele usul ve esasları

MADDE 8 – (1) Biyolojik mücadele; Zararlı organizma popülasyonunu azaltmak veya zararını durdurmak amacıyla zararlının doğal düşmanlarından yararlanmak süretiyle yapılan mücadeledir. Biyolojik mücadele aşağıda açıklanan canlı organizmalar ile yapılır;

a) Faydalı Parazit,parazoit, Mantar, Bakteri, virüs ve diğer yararlı patojenlerin Doğada veya Laboratuvar ortamında üretilmesi ve doğaya bırakılması suretiyle,

1) Parazit Böcekler ile; Belirli bir süre veya gelişim dönemi süresince, tabii olarak kendinden daha kuvvetli başka zararlı organizma üzerinde veya içinde yaşayarak ve onun zararına gelişerek çoğalan organizmaların üretilmesi, çoğaltılması veyahut korunması suretiyle,

2) Bakteriler ile; Zararlı organizmaları etkileyen, gelişimini engelleyen ve yaşamının sonlandırılmasında etkili olan faydalı organizmanın kullanılması ile zararlı organizmanın gelişmesini yavaşlatmak veya durdurmak suretiyle,

3) Virüsler ile; Faydalı virüslerin kullanılması ile zararlı organizmaların gelişmesini durdurmak ve zarar gören dokunun iyileşmesini sağlamak suretiyle,

b) Kuş Yuvaları Asılması: Zararlı böcek populasyon yoğunluğun ekonomik zarar seviyesini aşma ihtimali bulunan ormanlarda böcekler ile beslenen kuşların sayılarını arttırmak, barınma ve çoğalmalarını sağlamak için TSE standartlarına uygun kuş yuvalarının ormanlara asılması suretiyle,

c) Kırmızı Orman Karıncası Nakli: Zararlı organizma tasallutu tehlikesi bulunan ormanlarda, şartları uygun olan yerlere, kırmızı orman karıncası nakledilmesi suretiyle,

ç) Böcek Yiyen Hayvanlar: Zararlı organizmaları yiyerek yaşamlarını sürdüren, yarasa, köstebek, kirpi, sivrifare, keklik, sülün, tilki, porsuk, sincap ve gelincik gibi hayvanların korunarak, toprakta yaşayan ve kışı toprak içerisinde geçiren zararlı böcekleri ve özellikle mayıs böceği larvalarını yiyen yabani domuzlardan yararlanmak suretiyle,

d)Yırtıcı Böcekler: Zararlı organizmaların populasyon yoğunluğunun azaltılması gayesi ile, orman idaresince üretilen veya ormancılık bürolarına ürettirilen yırtıcı böcekler kullanılmak suretiyle,

e) Örümcekler ve Akarlar: Ormanda yaşayan faydalı örümcek grupları özellikle kelebek tırtılları ve yaprak bitlerini yiyen, ördükleri ağ sayesinde uçan böcekleri yakalayan, ipeğimsi salya ile larvaları yakalayan faydalı örümcekler ile zararlı organizmaların yumurta ve larvalarını yiyen akarların korunması suretiyle

yapılır veya yaptırılır.

Kimyasal mücadele usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Zararlı organizmalarla kimyasal mücadelede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılır.

(2) Öncelikli olarak mücadelede kitin sentezi engelleyici ve bakteri kökenli ilaçlar kullanılır. Hedef zararlıyla mücadelede, Kitin sentezini engelleyici, zararlı organizma veya bakteri kökenli ilaçlar mevcut değil ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış diğer ilaçlar kullanılır.

(3) Zararlı organizmaya ait ülkemizde ruhsatlı bir ilaç bulunmaması durumunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alınarak yurt dışından ilaç getirilerek kullanılır.

(4) Kimyasal mücadele, Yönetmelikte yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından ve/veya nezaretindeki kişilerce Genel Müdürlükçe düzenlenen esaslar dahilinde, gerekli tedbirler alınmak suretiyle yapılır.

Biyoteknik mücadele usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Zararlıların biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan bazı yapay ve doğal maddeler kullanılarak mücadele yapılır.

a) Çiftleşme feromonları, alarm feromonları, toplanma feromonları, iz–işaret feromonları, ısı ve ışık feromonları gibi feromon ilaçlar ve tuzaklar kullanılmak suretiyle yapılan mücadeledir.

b) Biyoteknik mücadelede kullanılacak feromonlar zararlı organizmalarını toplamada etkili oldukları ruhsatla belirlenmişse bu ruhsatlı feromonlar kullanılır. Şayet zararlı organizmaların ruhsatlı feromonu yoksa yurt dışından temin edilerek kullanılır.

Ormanlara arız olan zararlı organizmalar ile teknik mücadeleyi yapacak birimler

MADDE 11 – (1) Devlet ormanlarında görülen zararlı organizmalar ile teknik mücadele orman idaresince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(2) Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanlarda, özel ağaçlandırmalar ile kurulan ormanlarda, devlet ormanlarıyla sınır oluşturmayan alanlarda zararlı organizmalar ile teknik mücadele sahipleri tarafından ormancılık bürolarına; devlet ormanları ile sınır oluşturan alanlarda ise sahipleri ile orman idaresi müştereken belirleyecek esaslara göre ormancılık bürolarına yaptırılır.

(3) Devlet ormanı ve bu ormana bitişik tarım arazilerinde tespit edilen zararlı organizmalar ile teknik mücadele Genel Müdürlük ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslara göre Devlet ormanlarında Orman idaresi, tarım alanlarında ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır.

Fidanlıklarda zararlı organizmalar ile teknik mücadele

MADDE 12 – (1) Genel Müdürlüğe ait fidanlıklarda mülkiyetine bakılmaksızın zararlı organizmalarla teknik mücadele, Orman idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır.

(2) Özel fidanlıklarda zararlı organizmalarla teknik mücadele yetki belgesi bulunan orman mühendisi unvanına haiz sahipleri tarafından yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

Park-bahçe, mezarlık ve yol kenarı ağaçlandırmalarında zararlı organizmalar ile teknik mücadele

MADDE 13 – (1) Belediyelerin kontrolündeki park ve bahçelerdeki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalar ile yapılacak teknik mücadele belediye bünyesindeki yetki-belgesi bulunan orman mühendislerince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(2) Özel mülkiyete ait park-bahçelerdeki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalar ile yapılacak teknik mücadele eğitim almış sahiplerince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(3) Yol kenarı ağaçlandırmalarındaki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalara yapılacak teknik mücadele Orman idaresince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(4) Belediyelere ait mezarlıklardaki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalarla yapılacak teknik mücadele, belediye bünyesindeki yetki belgesi bulunan orman mühendislerince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(5) Köy tüzel kişilerine ait mezarlıklardaki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalarla yapılacak teknik mücadele orman idaresince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

Zararlı organizmalar ile yapılacak teknik mücadelede hazırlanacak dokümanlar

MADDE 14 – (1) Devlet ormanı ve özel ormanlardaki orman bitkisi ve bitkisel ürünlere zarar veren organizmalar ile yapılacak teknik mücadele için aşağıdaki dokümanlar düzenlenir.

a) Tarama raporu (EK:1),

b) Zararlı organizmayı duyurma raporu (EK:2),

c) Zararlı organizmayı teşhis numune fişi (EK:3),

ç) Teknik mücadele projesi (Mücadele metoduna uygun olarak) (EK:4),

d) Mücadele sonu raporu (EK:5).

(2) Birinci fıkradaki dokümanlar; özel ormanlarda ormancılık bürolarınca, devlet ormanlarında orman idaresince düzenlenir veya ormancılık bürolarına düzenlettirilir. Bu dokümanlar ilgili mevzuatta aksi belirtilmediği sürece en az dört takım düzenlenir. Özel ormanlarda ormancılık bürolarınca düzenlenen belgelerden bir takımı düzenleyen ormancılık bürosunda kalır, diğer üç takımı orman sahibine verilir. Yetkilendirilen orman İşletme şeflikleri ve fidanlık şefliklerince düzenlenen belgelerden bir takımı işletme ve/veya fidanlık müdürlüğüne bir takımı ise bölge müdürlüğüne gönderilir.

(3) Ormancılık bürolarına yaptırılan birinci fıkradaki dokümanlarda; düzenleyen hanesi, dokümanı düzenleyen büronun adı, meslek mensubunun adı ve soyadı, imzası, odadan aldığı resmi kaşesi tatbik edildikten ve odanın mesleki denetimine tabi tutulduktan sonra devlet ormanlarına ait olanlar tasdik için ilgili orman idaresine, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlar da orman sahiplerine teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Orman Bitkisi Reçetesine İlişkin Hükümler

Reçete yazma yetkisi alabilecek kişiler ve reçete yazılması

MADDE 15 – (1) Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşuluyla aşağıda belirtilen kişiler başvurabilirler.

a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre, Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı, sertifikalı eğitim programı sonunda yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendisi unvanlı meslek mensupları,

b) Orman entomolojisi, fitopatoloji programında orman bitkilerinde zarar yapan organizmalarla mücadele esasları üzerine yüksek lisans ve doktora yapmış olan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi unvanlı meslek mensupları,

c) Orman idaresine ait birimlerde orman zararlılarıyla mücadele alanında ve orman işletme şefliği ya da fidanlık şefliğinde en az üç yıl hizmeti olan orman mühendisleri,

ç) Orman idaresinde görevli ve orman idaresince düzenlenecek eğitim programı sonunda yetki belgesi alan orman mühendisleri,

d) Belediyelerde görevli ve Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı, sertifika programı sonunda yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendisleri,

(2) Ormanlardan elde edilen ve canlı olmayan bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara reçete yazmaya, Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı, sertifika programı sonunda sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman endüstri mühendisleri,

(3) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği bölümünden mezun olanlar 1 ve 2 nci fıkradaki haklardan yararlanır.

Reçete yazma yetkisinin kullanılması

MADDE 16 – (1) Orman İdaresinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri kapsamında, görev yapan orman mühendisleri; Devlet ormanlarında ve orman fidanlıklarındaki bitkiler ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara ilişkin olarak orman idaresinin yapacağı veya yaptıracağı mücadele için ihtiyaç duyulan bitki koruma ürününü yazmaya yetkilidir.

(2) Belediyelerde çalışan ve Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı, sertifika programına katılan ve yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendisleri belediyelerin görev alanlarındaki park, bahçe, mezarlık ve yol kenarlarındaki orman bitkilerine reçete yazmaya yetkilidir.

(3) Ormancılık bürolarında çalışan ve Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı, sertifika programına katılan ve yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendisi unvanlı meslek mensupları; özel ormanlar, özel ağaçlandırma ile kurulan ormanlar, özel fidanlıklar, park ve bahçelerdeki orman bitkileri ile talep halinde devlet ormanları ve belediyelerin sorumluluğundaki park-bahçe, yol kenarlarındaki orman bitkileri ile bitkisel ürünlere reçete yazmaya yetkilidir.

(4) Genel Müdürlükten Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişiler orman bitki ve bitkisel ürünlerinde kullanılacak bitki koruma ürünü reçetesi yazamazlar.

Reçete yazma yetki belgesinin düzenlenmesi

MADDE 17 – (1) Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak isteyen kişiler, aşağıdaki belge ve bilgiler eklenmiş olarak EK:6’daki dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur.

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) İşyeri adresi veya yazışma adresi ile telefon numarası,

ç) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,

d) Orman entomolojisi, fitopatolojisi programında orman bitkilerinde zarar yapan organizmalarla mücadele esasları üzerine yapılmış yüksek lisans veya doktora belgesi/orman idaresinde orman zararlıları mücadele alanında ve orman işletme şefliği ya da fidanlık şefliğinde en az üç yıl görev yaptığına dair orman idaresinden alınmış belge.

(2) Birinci fıkradaki belgeler, reçete yazma yetkisi alacak meslek mensupları için Oda tarafından, orman idaresinde görevli olanlar için ise Orman Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Başvurusu uygun bulunan kişilere Genel Müdürlük tarafından Ek-7’de yer alan orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine “Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi” verilir.

Reçete yazma yetkisine sahip olan kişilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine, bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisi alan kişiler tüm illerde reçete yazabilir.

(2) Reçete yazan yetkili kişiler yazdığı reçetenin içerdiği teşhis ve mücadele metodu ile teknik tavsiyeden sorumludurlar.

(3) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Genel Müdürlükçe temin edilecek orman bitkilerine kullanılacak bitki koruma ürünü ruhsat bilgilerini, kısıtlı kullanım ve yasaklama kararlarıyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait tamim ve teknik talimatlar ile etiket bilgilerini ve Genel Müdürlük tebliğlerini takip ederler.

(4) Reçete yazma yetkisine sahip sertifikalı kişiler; Genel Müdürlük ve/veya Oda tarafından yapılacak bilgilendirme toplantılarına yılda en az bir defa katılırlar. Yılı içinde yapılan bilgilendirme toplantılarının hiç birine mazeretsiz katılmayan sertifika sahiplerinin reçete yazma yetkileri aynı yıl ve takip eden yıl için iptal edilir. Takip eden yılda yapılacak toplantılara katılmamaları durumunda reçete yazma yetkisi kaldırılır. Yeniden reçete yazma yetkisi almak isterse Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı sertifika programına katılarak yapılan sınavda başarı göstermek suretiyle reçete yazma yetkisi yeniden verilir.

(5) Reçete yazma yetkisine sahip eğitim almış, orman idaresinde çalışan orman mühendisleri, orman idaresinin ilgili birimleri tarafından düzenlenecek bilgilendirme toplantılarına yılda en az bir defa katılırlar.

(6) Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler; işi bırakmaları durumunda ellerindeki reçete koçanlarını Orman Bölge Müdürlüklerine otuz gün içinde teslim ederler. Adres değişikliği durumunda ise otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

(7) Reçete yazmaya yetkili kişiler; Genel Müdürlükçe çıkarılacak orman bitkisi ve bitkisel ürün zararlıları ile mücadele esaslarına ilişkin düzenlemelere uyarlar.

(8) Reçete yazmaya yetkili kişiler; ihbarı zorunlu olan zararlı organizmalar ile yeni tespit edilen organizmaları yedi gün içerisinde tespitin yapıldığı yerin görev ve sorumluluk alanı içerisinde kaldığı Orman İdaresine bildirirler.

Bitki koruma ürününü satın alanların sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen orman bitkisi ve zararlı organizmalar dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, bitki koruma ürününü satın alan ve kullananlara aittir.

Reçete düzenleme ve muhafazasına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 20 – (1) Reçete, Genel Müdürlük tarafından orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine, Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi verilen kişilerce, orman bitkisi ve bitkisel ürün zararlıları ile mücadele esaslarını içerir tebliğe uygun olarak düzenlenir.

(2) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, zararlı organizmadan dolayı kendisine müracaat eden kişi veya kurumların talepleri doğrultusunda ilgili alanda gerekli kontrol ve muayeneyi yaparak bitki koruma ürünü reçetesini düzenler.

(3) Zarar yapan organizma tanınıyor ve bu nedenle de arazide tanı amaçlı kontrol ve muayeneyi gerektirmeyen hallerde, kişi veya kurum yetkilisinin yanında getirdiği zararlı organizma, bulaşık veya zarar görmüş orman bitkisi ve bitkisel ürün örnekleri ve diğer bilgiler doğrultusunda teşhis ve mücadele metodunu tespit ve tavsiyesini eder.

(4) Zararlı organizma tanısının yapılamaması ve coğrafi bölge temelinde orman bitkisi veya bitkisel ürünü için yeni olması halinde, en yakın orman idaresinden veya araştırma kurumundan alınan teşhis sonucuna göre mücadele metodunu belirler, tavsiyesini yapar.

(5) Reçete, birinci ve ikinci nüshası ilgiliye verilmek üzere üç nüsha düzenlenir. İlgili kişi bitki koruma ürününü alırken; ikinci nüshasını bayide bıraktıktan sonra, bitki koruma ürünlerinin bayiden alındığını kanıtlamak üzere, bayinin adı, adresi, kaşesi, imzası ve tarih yazılıp onaylandıktan sonra birinci nüshasını geri alır.

Reçetenin şekli, basımı, dağıtımı, geçerlik süresi, saklama süresi ve koçan ücreti

MADDE 21 – (1) Reçete, EK:8’de belirtilen örneğe göre birinci sayfası beyaz, ikinci sayfası pembe, üçüncü sayfası sarı renkli olmak üzere üç nüshadan oluşur. Her bir koçana ayrı seri ve varak numarası verilmiş, ellişer sayfalık koçanlar halinde Genel Müdürlükçe kendinden karbonlu olarak basılır veya bastırılır ve Bölge Müdürlüklerine dağıtılır.

(2) Bölge Müdürlükleri, teslim aldıkları reçete koçanlarını takip defterine kaydederek, koçan seri numaraları belirtilmek suretiyle zimmetli olarak uhdesinde çalışan reçete yazmaya yetkili kişilere bedelsiz, reçete yazmaya yetkili meslek mensubu orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerine bedeli mukabili teslim eder.

(3) Bitki koruma ürünü yazılan reçetenin kullanım süresi, zararlı organizmanın biyolojisine göre, reçete yazan kişi tarafından belirlenir. Reçetede süre belirtilmemiş ise bir aylık süreyle geçerlidir. Bu süre içinde kullanılmayan reçeteler geçersiz kabul edilir.

(4) Her yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlükçe reçete koçan bedeli belirlenir.

(5) Kesilen reçete koçanlarının bulunduğu cildin tamamı kullanıldıktan sonra dip koçanları sıra numaraları birbirini takip edecek şekilde eksiksiz olarak teslim alınan bölge müdürlüğüne teslim edilir. Bölge Müdürlüğü kullanılmış reçete ciltlerini beş yıl süreyle muhafaza eder ve beşinci yılın sonunda tutanak ile imha eder. İmha edilen reçete koçanlarının numaralarını kayıtlardan düşülmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir.

Reçete ve reçete yazma yetkisinin denetimi

MADDE 22 – (1) Orman idaresi, orman bitkisi ve bitkisel ürün zararlıları ile mücadele esaslarına ilişkin Genel Müdürlükçe çıkartılacak düzenlemelere uygun olarak reçete yazılmasını ve reçetelere ilişkin diğer hususların denetimlerini yapar veya serbest yeminli ormancılık bürolarına yaptırabilir.

(2) Reçete yazmaya yetkili kişiler, reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istenildiğinde orman idaresi yetkililerine veya yetki verilmiş serbest yeminli ormancılık bürolarına ibraz etmekle yükümlüdür.

(3) Reçete ve reçete yazma ile ilgili yapılacak denetimlerde aşağıdaki hususlara bakılır.

a) Bitki koruma ürünü reçetesinin ruhsatlı ürünlere ait olup olmadığı,

b) Bitki koruma ürünü reçetesinin yetkili kişi tarafından düzenlenip düzenlenmediği,

c) Yasaklanan veya kısıtlama getirilen bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılıp yazılmadığı,

ç) Reçetede belirtilen bölümlerin boş bırakılıp, bilgilerin eksik doldurulup doldurulmadığı,

d) Genel Müdürlükçe ve/veya Oda tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarına katılıp katılmadığı,

e) Bitki ve zararlı organizma biyolojisi dikkate alınmadan, mücadele dönemi dışında uygulama içeren reçete düzenlenip düzenlenmediği,

(4) Denetim sonucunda yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususların tespiti halinde, reçete yazma yetkisine sahip olan kişi ilk defasında yazılı olarak uyarılır ve tekrarı halinde yetki belgesi iptal edilir.

Reçete yazma yetkisinin iptali

MADDE 23 – (1) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, yapılan denetimde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmaktan dolayı bir kez uyarıldıktan sonra aynı durumun devam etmesi veya ikinci kez tekrarı durumunda reçete yazma yetkisi Bölge Müdürlüğünün teklifi Genel Müdürlüğün onayına istinaden iptal edilir.

(2) Reçete yazma yetkisi iptal edilen kişilere, yetki iptali tarihinden itibaren üç yıl geçtikten sonra talep etmesi ve gerekli şartları taşımaları halinde, sınavlı sertifika programına tekrar katılarak sınavda başarı göstermesi koşuluyla yeniden reçete yazma yetki belgesi verilir.

(3) Kendi isteği ile yetki belgesi iptal edilen kişiler yeniden yetki belgesi alma talebinde bulunmaları halinde üç yıllık sürenin aşılmaması durumunda talep ettiği yıldaki bilgilendirme toplantısına katılmak şartı ile yetki belgesi yeniden düzenlenir, bu sürenin aşılması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(4) Orman idaresinde görev yapan ve hizmet içi eğitimlere katılarak görev alanında reçete yazma yetkisi verilmiş orman mühendislerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranması durumunda disiplin hükümleri uygulanır.

(5) Belediyelerde görevli ve Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı sertifika programı sonunda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendislerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranması durumunda disiplin hükümleri uygulanmak üzere ilgili belediyelere bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ile İlgili Hükümler

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

MADDE 24 – (1) Bitki koruma ürünü uygulamaları; orman alanlarında Genel Müdürlük personelince, Kamuya açık park, bahçe, kent ormanı, alleler, yol kenarı ağaçlandırmaları ile orman bitkisel ürünlerin bulunduğu açık alan ve kapalı depolarda ve üretim yerlerinde, yetkili meslek mensupları tarafından veya bunların nezaretinde ve sorumluluğunda yapılır.

Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere bitki koruma ürünleri uygulamasını yapacak kişiler

MADDE 25 – (1) Orman bitkilerine, bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerce yapılır.

a) Devlet ormanlarında;

1) Bu alanda görevlendirilen yetkili orman mühendisi tarafından yapılır veya nezaretinde yaptırılır.

2) Orman idaresinin talebi halinde Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır.

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanlar ile özel ağaçlandırma suretiyle kurulan ormanlarda; yetki belgesi almış orman mühendislerine veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

1) Yüzölçümü otuz dekar kadar olan ormanlarda ormancılık büroları veya eğitim almış sahipleri tarafından yapılır.

2) Yüzölçümü otuz dekar ve daha büyük olan ormanlarda ormancılık bürolarınca yapılır.

c) Kamuya açık park, bahçe, yol kenarı ağaçlandırmalarında;

1) Belediyelerde görevli ve yetki belgesi almış orman mühendislerince yapılır.

2) Belediyelerin veya ilgili kamu kurumunun talep etmesi halinde Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır.

ç) Orman bitkisi bulunan özel park ve bahçelerde;

1) Eğitim almış sahipleri tarafından yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

d) Devlet Orman Fidanlıklarında;

1) Fidanlık Müdürlüğüne ve/veya fidanlık şefliğinde görevli ve yetkili orman mühendisince yapılır veya nezaretinde yaptırılır.

2) Orman idaresinin talebi halinde Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır.

e) Özel Fidanlıklarda;

1) Eğitim almış sahiplerince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(2) Orman bitkisel ürünlerine, bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerce yapılır.

a) Orman idaresi dışında, gerçek ve tüzel kişilere ait açık alan ve kapalı depolardaki orman bitkisel ürünlerine bitki koruma ürünü ormancılık bürolarınca veya hizmet akdi ile çalıştırılan yetkili meslek mensuplarınca yapılır.

b) Orman idaresine ait açık alan ve kapalı depolarda bulunan bitkisel ürünlere bitki koruma ürünlerinin uygulanmasını görevli ve yetkili orman mühendisleri yapar veya nezaretinde yaptırır. Orman idaresinin talebi halinde ise Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır.

Özellikli alanların korunması

MADDE 26 – (1) Yer altı ve yerüstü su kaynakları, sulak alanlar ve yoğun kullanımı olan rekreasyon alanlarında bitki koruma ürünlerinden kaynaklı kirliliği engelleyecek gerekli tedbirler alındıktan sonra bitki koruma ürünü ve düşük sürüklenme sağlayan uygun bitki koruma ürünü ve uygulama teknikleri kullanılır.

(2) Bal ormanları ve bal üretiminde önemli yeri olan çam pamuklu koşnilinin yoğun olarak bulunduğu ormanlar kimyasal mücadele dışında tutulur.

(3) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren korunan alanlardaki ormanlara arız olan zararlı mikroorganizmalar ile teknik mücadele, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uygun görüşleri alınarak yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sertifikalı Eğitim ve Çeşitli Hükümler

Sertifikalı eğitim

MADDE 27 – (1) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere zarar veren organizmalarla teknik mücadele yapacak ve yetkilendirilecek orman idaresindeki görevliler için Genel Müdürlükçe eğitim verilir.

(2) Serbest çalışan meslek mensupları için Oda tarafından sınavlı sertifikalı eğitim düzenlenir. Eğitimler, Genel Müdürlük ve Oda tarafından birlikte de yapılabilir. Düzenlenen eğitim programı sonunda yapılan sınavda başarı gösterenlere yetki belgesi verilir.

(3) Genel Müdürlük ile Oda, sertifikalı eğitimlerde işbirliği yapar.

(4) Sertifikalı eğitimler aşağıdaki konularda yapılır:

a) Türkiye orman bitkisi ve orman bitkisel ürünlerine zarar veren organizmaların teşhis, tanı, biyolojik evreleri ve yayılışları,

b) Teknik mücadele uygulama usul ve esasları,

c) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine zarar veren organizmalarla yapılacak kimyasal mücadelede kullanılacak ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin tanıtımı ve çevreye zararları,

ç) Bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılması ve uygulanması esasları,

d) Mekanik, biyolojik, biyoteknik mücadelede kullanılacak araçların tanıtımı ve uygulama esasları,

e) Yırtıcı böceklerin, parazit, parazoid, faydalı virüs, faydalı bakteri üretilmesi ve korunması esasları.

(5) Eğitimler Genel Müdürlük ve Oda’nın internet sayfalarında duyurulmak suretiyle yılda en az bir kez, talep durumuna göre daha fazla yapılabilir.

(6) Serbest Meslek Mensuplarına eğitimler sonunda sınav düzenlenerek 70 puan alanlara EK:9’deki sertifika belgesi verilir.

Bilgilendirme toplantısı

MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük ve Oda birlikte teknik mücadele için Bitki Koruma ürünü uygulama yetkisine sahip ormancılık büroları ve reçete yazma yetkisine sahip meslek mensupları için yılda en az bir kez olmak üzere bilgilendirme toplantısı yapar. Bu toplantılara, Orman İdaresinde görevli Orman Mühendislerinden Genel Müdürlükçe katılmaları uygun görülenler iştirak ettirilir. Toplantılara ilişkin bilgiler Genel Müdürlük ve oda tarafından orman idaresinde çalışanlara ve serbest meslek mensuplarına internet yolu ile duyurulur.

(2) Bilgilendirme toplantılarında; teknik mücadelede konusunda dünyadaki yeni gelişmeler, ülkemizdeki mevcut durumun değerlendirilmesi ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verilir.

(3) Bu toplantılara, geçerli mazeretleri olanların dışında, orman idaresindeki ilgili kamu görevlileri, ormancılık büroları ve reçete yazma yetkisine sahip meslek mensupları katılmak zorundadır.

Ücret

MADDE 29 – (1) Ormancılık bürolarından yapılacak hizmet satın almalarında; 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre Oda tarafından belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanır.

Yaptırımlar

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı iş ve işlem yapanlar hakkında idari ve adli hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31– (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 27 nci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.