27 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29458

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/37)

MADDE 1 – 14/3/2015 tarihli ve 29295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sözleşmeli besicilik kapsamında alınacak hayvanlarda Türkvet Kayıt Sisteminde 3 ay süreyle kayıtlı olma şartı aranmaz. Yapılan sözleşmenin onaylı bir sureti Bankaya verilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.