27 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29458

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BAUCESS): Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Güvenlik kavramının küresel anlamda değişen ve gelişen dinamikleri doğrultusunda, güvenlik çalışmalarında sadece devletlerarası askeri güvenlik boyutuna odaklanmak yerine daha kapsayıcı bir yaklaşımla disiplinlerarası akademik çalışmalar yürütmek.

b) Bu kapsamda, insani güvenlik ve güvensizlik, sınır güvenliği, göç politikaları, siber alan güvenliği, enerji güvenliği, havacılık güvenliği, iklim değişikliği ve çevre güvenliği, terör ve organize suçlar arasındaki bağ, sosyal bütünlük, uluslararası örgütlerin güvenlik ve istikrar sağlamaktaki rolü, nükleer silahsızlanma, sivil nükleer enerji güvenliği, sivil nükleer enerji üretimi arasındaki bağ, devlet dışı aktörlerin kitle imha silahlarının dağılımındaki rolü, küreselleşmenin yarattığı riskler ve belirsizlikler gibi çok boyutlu güvenlik konularına ilişkin teorik ve alan araştırma/çalışmaları yapmak, analizlere ulaşmak, sonuç raporları hazırlamak, bu raporların kamuoyu ve karar alıcılarla paylaşılmasını sağlamak.

c) Bahçeşehir Üniversitesinin güvenlik çalışmaları alanında uluslararası görünürlüğünü arttırmak, güvenlik temasında çalışan uluslararası ve ulusal merkezlerle iletişim ve işbirliği kurmak.

ç) Güvenlik odaklı bir araştırma merkezi sayesinde faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırmış prestijli uluslararası fon kuruluşlarına daha kolay erişebilmek.

d) Yurt içi ve yurt dışında güvenlik konularında çalışan akademisyenlerin ve diğer araştırma merkezlerinin Türkiye’de ulaşacağı bir referans/başvuru noktası olmak.

e) Türkiye’de güvenlik çalışmalarını kapsayıcı ve genişletilmiş açıdan irdeleyen tecrübeli akademisyenlerle, bu alanda yetişmekte olan genç akademisyenleri ortak projeler aracılığıyla bir araya getirmek.

f) Üniversiteler ve akademisyenlerin devlet kurumları, siyaset planlama birimleri ve karar alıcılarla güvenlik konularında özellikle bulgu ve bilgi paylaşımı açısından diyaloğunu merkez aracılığıyla güçlendirmek.

g) Küresel, bölgesel ve ulusal güvenlik sorunlarını analiz ederek geleceğe dönük öngörüler üretmek ve bu öngörülere dayalı stratejilerin ulusal ve uluslararası düzlemde tartışılmasını sağlayarak önerici/yönlendirici işlevler üstlenmek.

ğ) Küreselleşmenin yarattığı riskler ve belirsizlikler ile ilgili araştırmalar yapmak, yeni tehditlerin küresel, bölgesel ve Türkiye’ye etki ve etkileşimlerini irdelemek ve analiz etmek.

h) Küresel terörizm, küresel göç, radikalleşme gibi güncel konuların ulusal ve uluslararası güvenlik alanında oynayacağı rol ve gelişen teknolojiye dayalı değişim süreçlerini irdelemek, analiz etmek, uyarı raporları ve analiz üreterek bunları ulusal ve uluslararası kuruluşların yararına sunmak.

ı) Bu amaçlarla, yerli ve yabancı stratejik araştırma enstitüleri, çalışma grupları ile işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunmak, eğitim programları hazırlamak, süreli, hakemli ve özel yayınlar/dosyalar hazırlamak ve yapmak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kolokyum, eğitim programları düzenlemek.

b) Bu konularda yapılacak araştırma, inceleme, eğitici çalışmaların gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.

c) Bu çalışmaların gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmak.

ç) Amacına uygun yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) Amacına yönelik faaliyetler için gerekli taşınır ve taşınmaz malları ve yayınları elde etmek.

e) Konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bulunan, Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, belirlenen tarihlerde yılda en az dört kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en çok sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.