26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

TEBLİĞ

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşacak içme suyunun güvenliğinin sağlanması için dezenfeksiyon yönteminin seçilmesi, dezenfeksiyon işleminin doğru uygulanması ve etkin bir şekilde denetiminin sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, küçük yerleşim yerlerine uygun dezenfeksiyon yönteminin seçilmesi, dezenfeksiyon işleminin doğru uygulanması ve denetiminin sağlanmasına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) Bakiye klor: Klorun su ile temas süresi sonucunda suda kalan serbest klor konsantrasyonunu,

c) Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi işlemini,

ç) Dezenfektan: 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığından izin alınan ve içme suyu dezenfeksiyon işlemi için kullanılan kimyasal maddeleri,

d) Küçük yerleşim yeri: Nüfusu 10.000 kişiye kadar olan yerleşim yerlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Son kullanıcıya ulaşacak içme suyunun güvenliği için;

a) Temin edilen suyun ve çevresel şartların durumu dikkate alınarak en uygun ve verimli dezenfeksiyon yönteminin seçilmesi,

b) Seçilen dezenfeksiyon işleminin doğru uygulanması ve etkin bir şekilde denetiminin sağlanması,

c) Dezenfeksiyon işlemi için kullanılan dezenfektan ve dezenfeksiyon yöntemini uygulayacak personelin dezenfeksiyon konusunda ehil olması ve güvenlik tedbirlerine azami derecede dikkat etmesi,

esastır.

(2) Dezenfektan ve dezenfeksiyon yönteminin seçiminde su kalitesi, işletme güçlüğü, kalifiye personel ihtiyacı ve dağıtım şebekesinin büyüklüğü dikkate alınır.

(3) İçme suyunun kalitesinin belirlenmesi için 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esas alınarak gerekli analizler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dezenfeksiyon Yöntemi Seçimi, Uygulaması ve Denetimi

Dezenfeksiyon yöntemi seçimi ve uygulaması

MADDE 6 – (1) Küçük yerleşim yerlerinde uygun dezenfeksiyon metodunun belirlenmesi için EK-1’de verilen “Dezenfeksiyon Yöntemleri” dikkate alınır. Ancak bu yöntemlerden UV radyasyonu ve ozon, su şebekeye verilmeden önce uygulanıyorsa, ancak ön dezenfeksiyon maksadıyla kullanılabilir. Etkin ve güvenli bir dezenfeksiyon için; su dağıtım şebekesine (tüketime) verilmeden önce klor ve klorlu bileşiklerle dezenfeksiyona tabi tutulur. İlk uygulamada dağıtım ağının en uç noktasında bakiye klor düzeyi 0,2-0,5 mg/L olacak şekilde dozlama miktarı ayarlanır. Salgın dönemlerinde veya salgın olması muhtemel dönemlerde bu düzey 1,0 mg/L’ye çıkarılır.

(2) Dezenfeksiyon işleminde; su tesislerinin özellikleri, yerleşim yerinin büyüklüğü, suyun debisi, su deposunun kapasitesi, depodaki su seviyesi, depo ve ekipmanlarının çalışma şartları dikkate alınarak dezenfeksiyon ekipmanları seçilir. Küçük yerleşim yerlerinde uygulanacak dezenfeksiyon yöntemi için EK-2’de verilen “Dezenfeksiyon Yöntemi Seçimi İçin Gerekli Kriterler” tablosuna göre seçim yapılır.

(3) Dezenfeksiyon ekipmanlarının güvenli olarak çalıştırılmasında EK-3’de verilen “Dezenfeksiyon Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar” tablosuna ve imalatçı firmanın talimatlarına uyulur, buna yönelik talimatname hazırlanır ve tesiste asılı bulundurulur. Ekipmanların durumu ayda bir kontrol edilir.

(4) Uygun dezenfeksiyon yönteminin seçimi, uygulanması ve gerekli güvenliğin sağlanması; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerleşim yerlerinde Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde Belediyeler ve Belediye sınırları dışında kalan yerleşim yerlerinde ise İl Özel İdareleri tarafından gerçekleştirilir.

Denetim

MADDE 7 – (1) Bakiye klor düzeyinin, dağıtım ağının en uç noktasında 0,2-0,5 mg/L’yi sağlaması için; klorlama yapılan deponun çıkış suyunda azami aylık bakiye klor ölçümü yapılır ve neticeleri kaydedilir.

(2) Mahalli ve su dağıtım şebekelerinin değişik noktalarında değişik zamanlardaki klor seviyesinin denetiminden, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerleşim yerlerinde Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde Belediyeler ve Belediye sınırları dışında kalan yerleşim yerlerinde ise İl Özel İdareleri sorumludur.

(3) Bakiye klor düzeyinin ölçüm neticeleri kullanılan yöntemler ile birlikte Bakanlık ve Sağlık Bakanlığına altı ayda bir gönderilir, ilgili Bakanlıklar kendi mevzuatı çerçevesinde gerekli denetimleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uyum süreci

MADDE 8 – (1) Küçük yerleşim yerlerinde EK-2’de verilen kriterlere göre dezenfeksiyon işleminin yapılması için ekipman ve yöntem seçimi ile tesisin kontrolüne ilişkin çalışmalar dezenfeksiyon ekipmanlarının kurulu olduğu yerlerde bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl, dezenfeksiyon ekipmanlarının kurulu olmadığı yerlerde bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.