26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 4033 ALTIKÖŞE KALIN SOMUNLAR (STİL 2) –

MAMUL KALİTESİ A ve B (ISO 4033:2012)

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2015/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 4033 (Haziran 2013) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu standard, M5 ila M36 (M36 dahil) dişlere sahip, mamul kalitesi A için D ≤ M16 ve mamul kalitesi B için D > M16 olan, altıköşe kalın (yüksek) somunların (stil 2) karakteristiklerini kapsar. Bu standardda listelenmiş özelliklerin dışındaki diğer özelliklerin gerekli olduğu özel durumlarda, bu özellikler mevcut bulunan standardlardan, örneğin; ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1 ve ISO 4759-1’den seçilebilir. Not - Altıköşe normal somunlar (stil 1) için ISO 4032’ye bakılır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1026-3 EN 24033 “Altıköşe Somunlar, Stil:2 - Mamul Kalitesi A ve B” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS EN ISO 4033 (Haziran 2013) “Altıköşe Kalın Somunlar (stil 2) - Mamul Kalitesi A ve B” Standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4033 (Haziran 2013) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN ISO 4033 (Haziran 2013) Altıköşe Kalın Somunlar (stil 2) - Mamul Kalitesi A ve B standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 4033 (Haziran 2013) Altıköşe Kalın Somunlar (stil 2) - Mamul Kalitesi A ve B standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN ISO 4033 (Haziran 2013) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılma

MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ No: Mecburi Standard 96/125-126’da yer alan TS 1026-3 EN 24033 standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.