26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Önlisans veya lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya kurumlar arası yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin daha önce kaydoldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslere ilişkin muafiyet işlemleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.”

“(3) Üniversitenin değişik eğitim programlarında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil müşterek dersleri için her eğitim öğretim yılı başında muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar ile ilgili hususlarda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinde belirtilen esaslar dikkate alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“(8) Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS kredi miktarı ilk defa aldığı dersler ve devam koşulunu sağlayamadığı derslerle birlikte 40’ı aşamaz. Bu AKTS kredi miktarı, devamını alıp başarısız olduğu ve bağıl değerlendirmeye tabi öğrencilerin not yükseltmek için aldığı derslerin kredisi dahil edildiğinde ise 50’yi aşamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir. Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 75/100 veya 3/4'ün altında ve herhangi bir ders başarısı CC harf notunun altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.”

“(10) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derse devam, sınavlar, başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin derslere devam, sınav ve başarılarının ölçülmesine ilişkin işlemler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde belirtilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “öğrencilere duyurulmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi faaliyetlerinin, ara sınavlarının, yarıyıl/yıl sonu sınavlarının, bütünleme sınavlarının ve mazeret sınavlarının gerçekleştirilmesinde ve ölçme ve değerlendirmesinin yapılmasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı “Ders başarı notu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Başarı puanlarına karşılık olan dereceler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına itirazlarını sınavların ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapabilir. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde süre uzatmadan tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel başarı not ortalaması 3,50 ile 4,00 (81-100) arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur belgesi, 3,00 ile 3,49 (74-80) arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde onur belgesi verilir. Söz konusu belgelerde başarı sıralaması gösterilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “İlişkin Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Hakkında Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Öğrencilerin mezuniyet şartları ve ilgili diğer işlemler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesine göre yürütülür.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler için, bir yarıyılda alınacak AKTS kredi miktarı, devamsız oldukları derslerle birlikte toplam 50 AKTS’yi geçemez. Bu öğrencilerin devamını alıp da başarısız oldukları dersler için 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen devam şartı aranmaz ve bu dersler bir yarıyılda alınacak AKTS kredi sınırı hesaplamasına dahil edilmez. Bu uygulama 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda sona erer.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2013

28545

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2013

28811

2-

28/8/2014

29102

3-

2/3/2015

29283