26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

YÖNETMELİK

Melikşah Üniversitesinden:

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

“n) Sürekli eğitim merkezi: Melikşah Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,”

“o) Kademeli muafiyet sınavı (KMS): Öğretim dili Türkçe olan bölümlerin birinci ve ikinci sınıf genel İngilizce derslerinden muaf olmaları için yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ÖSYM tarafından yapılan ve denkliği kabul edilen veya YDYO yönetim kurulunun uygun gördüğü ulusal ve uluslararası dil sınavlarının birinden YDYO yönetim kurulunun belirlediği puanı almış olmak. Ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarının kabul edilebilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bir kur boyunca yapılan sınav, sunum, ödev, proje, grup çalışması, derse katılım ve benzeri etkinliklere ait notların genel ortalaması alınarak her öğrenci için SDP hesaplanır. Değerlendirme türlerinin not ortalamasındaki ağırlıkları her eğitim-öğretim yılı başında YDYO kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Kur geçme notu 100 puan üzerinden İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık Sınıfı öğrencileri için 75, diğer program öğrencileri için 70’tir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olup hazırlık sınıfına ikinci yıl devam edecek olan öğrenciler bir önceki yılda kalmış oldukları kurdan devam ederler. Ancak kaldıkları kurdan daha alt bir kur seviyesinden devam etmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile YDYO Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

(2) Programların öngördüğü seviyede hazırlık sınıfını bitiremeyen öğrenciler YDYS’nin iki aşamalı yapılması durumunda birinci aşamasında 100 üzerinden en az 50 puan aldıktan sonra ikinci aşamasına katılabilir. Bir öğrencinin YDYS’de başarılı sayılabilmesi için birinci ve ikinci aşama ortalamasının 100 üzerinden İngiliz Dili ve Edebiyatı programı için 75, diğer programlar için 70 ve üzeri olması gerekir.

(3) Tamamen yabancı dille eğitim verilen programları kazanan veya derslerinin en az %30’u yabancı bir dilde okutulan bir bölümü kazanan ve yabancı dil hazırlık programına devam edip ikinci yarıyıl sonu itibarıyla yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan ve/veya yapılan YDYS’de başarılı olamayan öğrenciler;

a) Yerleştirildiği programın öngördüğü kur seviyesine ulaşmış ancak yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayamamış olanlar için YDYO’nun açabileceği yabancı dil hazırlık yaz okulu programında başarılı olarak,

b) Yabancı dil seviyelerini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden YDYS’de başarılı olarak,

c) İlave bir veya iki yarıyıl daha yabancı dil hazırlık programına devam edip programı başarı ile tamamlayarak

girmeye hak kazandıkları ön lisans, lisans veya lisansüstü programa devam edebilirler.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen ve ikinci yarıyıl sonu itibariyle programı başarı ile tamamlayamayan veya YDYS’de başarılı olamayanlar;

 a) Üniversite içerisinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program olması halinde yerleştirilmesi yapılır.

b) Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program olmaması halinde ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi yerleştirme puanı ile yerleştirilmek üzere müracaat edebilir.

 (5) Tamamı veya %30’u İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla dört yarıyıl okuyabilir. Dördüncü yarıyılın sonunda başarılı olamayan öğrenciler Üniversite içinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program olması durumunda bu programa yerleştirilmek üzere müracaat edebilir, bu eşdeğer programa yerleştirilememesi veya eşdeğer bir program olmaması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) İngilizce hazırlık eğitimi boyunca bir öğrenci bir kuru en fazla 2 defa okuyabilir. İkinci kez tekrara kalan bir öğrenci o kurun derslerine devam etmeksizin sadece kur boyunca yapılan sınavlara katılır. Talep edilmesi halinde bu öğrencilere YDYO tarafından belirlenen gün ve saatlerde etüt dersleri verilebilir.

(7) Öğretim dili Türkçe olan bölümlerde yabancı dil hazırlık programı isteğe bağlıdır. Bu öğrenciler kendi istekleri ile yabancı dil hazırlık programına devam edip başarılı olamasalar bile bir sonraki sene bölümlerine geçebilirler.

(8) Öğretim dili Türkçe olan bölümlerin öğrencileri birinci sınıf (ING 103, ING 104) ve ikinci sınıf (ING 203, ING 204) genel İngilizce derslerinden Üniversiteye kayıt olduğu tarihten itibaren son üç yıl içerisinde Üniversitenin veya başka bir üniversitenin İngilizce hazırlık programından başarılı olarak veya YDYO’ nun yaptığı YDYS sınavlarından birinden başarılı olarak veya YDYO’nun yaptığı kademeli muafiyet sınavından başarılı olarak veya ÖSYM tarafından yapılan ve denkliği kabul edilen veya YDYO yönetim kurulunun uygun gördüğü ulusal ve uluslararası dil sınavlarının birinden YDYO yönetim kurulunun belirlediği puanı alarak; veya Üniversitenin sürekli eğitim merkezinin sunacağı eğitim sonunda vereceği sınavla birinci sınıf için A1; ikinci sınıf için A2 seviyesi yeterliğini gösterir sertifikayı ibraz ederek İngilizce derslerinden muaf olabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776