26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile yabancı dil düzeyinin belirlenmesinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim programlarında izlenecek yabancı dil eğitim-öğretimine ve yabancı dil düzeyinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,

b) İlgili birimler: Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı yabancı dil birimlerini,

c) Öğrenci bilgilendirme el kitabı: Yüksekokul Kurulunda kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan yabancı dil eğitimi uygulama ilke ve esaslarının düzenlendiği belgeyi,

ç) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

d) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

g) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Yüksekokul Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

h) Yüksekokul Yönetim Kurulu:  Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlarına yerleştirilen öğrencilerden, aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştirildikleri akademik programa başlarlar.

a) Muafiyet sınavından başarılı olanlar, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar,

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi

MADDE 6 – (1) Yabancı dil eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini başarmaları zorunludur.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleştirilen öğrencilerden 5 inci maddede belirtilen muafiyet koşullarını sağlayamayanlar, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programın gerektirdiği yabancı dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil düzeylerine göre farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim ve öğretim programları uygulanabilir.

(4) İki farklı yabancı dilde hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıtlı olan öğrenciler;

a) Akademik yılın başında, her iki dilin muafiyet ve düzey belirleme sınavlarına girebilirler. Her iki yabancı dilin sınavında da başarısız olmaları durumunda, Yüksekokula verecekleri dilekçelerinde, ilk olarak hangi yabancı dil hazırlık programına devam etmek istediklerini belirtirler.

b) İlk yabancı dilin hazırlık programını başarıyla tamamlayanlar, ikinci yabancı dil hazırlık programına başlamadan, ilgili yabancı dilin yapılacak muafiyet ve düzey belirleme sınavlarına girerler. Bu öğrenciler, ikinci yabancı dilin muafiyet sınavında başarısız oldukları takdirde, ikinci yabancı dilde hazırlık eğitimine başlarlar.

c) Birinci yabancı dilde eğitime devam ederken, ikinci yabancı dilin muafiyet sınavına ve yeterlik sınavına girebilirler. Başarılı oldukları takdirde ikinci yabancı dil eğitiminden muaf olurlar.

(5)  İki farklı yabancı dilde hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlar için azami süreler, her iki dil için ayrı ayrı değerlendirilir.

(6) Üniversitenin kısmen yabancı dilde eğitim yapılan programlarına kayıt yaptırmış olan uluslararası öğrenciler;

a) Öncelikle Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ TÖMER) tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlamak zorundadırlar.

b) Türkçe başarı koşulunu sağlayan, ancak 5 inci maddedeki muafiyet koşullarını sağlayamamış olanlar, yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık programına başlamadan önce ilgili dilin yapılacak olan ilk muafiyet ve düzey belirleme sınavlarına girerler. Başarısız oldukları takdirde, almakla yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık programına başlarlar.

(7) Yabancı dil hazırlık programı süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan öğretim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Yabancı dil hazırlık programlarında başarı notu, 100 üzerinden en az 65’tir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında muafiyet sınavına girerler. Muafiyet sınavından başarısız olan öğrencilerin kayıtları zorunlu yabancı dil hazırlık programına yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılan öğrencilerin yabancı dil düzeyleri, Yüksekokul tarafından uygulanan yabancı dil düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıldır.

(4) Zorunlu hazırlık programının yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Programın yürütülme usulleri,  Senatonun onayı sonrasında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Bilgilendirme El Kitabında ilan edilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Yabancı dil eğitiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğrencilere, talep etmeleri halinde, Yüksekokuldaki olanaklar ölçüsünde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin yabancı dil düzeyleri, Yüksekokul tarafından yapılan yabancı dil düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla bir akademik yıldır. Bu süre, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, taleplerini akademik takvimde belirtilen ders kayıt günleri içerisinde bildirirler.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Programın yürütülme usulleri, Senatonun onayı sonrasında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Bilgilendirme El Kitabında ilan edilir.

(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında başarılı olamayanlar yerleştirildikleri programa devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Yeterliği Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Yabancı dil yeterliği ölçme

MADDE 9 – (1) Yüksekokul tarafından gerçekleştirilen sınavlara ve bu sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzey belirleme sınavı: Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

b) Muafiyet sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla, her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Yeterlik sınavı: Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin, yabancı dil yeterliğini belirlemek amacıyla her yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

ç) Düzey bitirme sınavı:  Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin, yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla her düzeyin sonunda yapılan sınavdır.

d) Düzey içi sınavlar: Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, haberli ya da habersiz yapılan sınavlar, çalışmalar, sunumlar ve uygulamalardır.

e) Mazeret sınavı: Öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen, belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle katılamadıkları sınavlar yerine yapılan sınavdır. Muafiyet sınavı ve yeterlik sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Yabancı dil hazırlık programı süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapılabilir. Bilgisayar destekli ve uzaktan eğitime yönelik yabancı dil sınav ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil yeterliği değerlendirme

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yabancı dil yeterliği aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yeterlik sınavına girme koşulları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Yabancı dil hazırlık programında güz yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, ikinci yarıyıl başında kabul edilmiş oldukları akademik programa başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bahar yarıyılında yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

c) Yabancı dil hazırlık programında bahar yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında kabul edilmiş oldukları akademik programa kayıt yaptırırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bir sonraki akademik yılın başında yapılan muafiyet sınavına üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girerler.

ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık programından, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlara dayanılarak muaf tutulanlar ile bu programda A1, A2, A3, B1, B2, B3 ve C1 notu alarak başarılı olanlar, kendi eğitim ve öğretim programlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf tutulurlar. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, hazırlık sonrası zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavına katılabilirler.

d) Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden;  isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınav puanlarını ibraz edenler, yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri dildeki akademik programda zorunlu olan yabancı dil derslerinden aynı not ile muaf olurlar. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavına katılabilirler.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program bulunması ve öğrencinin bu programa kayıt yaptırma talebinde bulunması halinde kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilerek eşdeğer Türkçe programa kaydı yapılır. Öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program bulunmaması ya da eşdeğer programa kayıt yaptırma talebinde bulunmaması halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, başarısız olmaları nedeniyle ilişiği kesilen zorunlu yabancı dil hazırlık programı öğrencilerine, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.  Sınav sonunda başarılı olanların Üniversiteye kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olanların sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Devam durumu

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, %80’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdür.

İzin

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilmelerinde, Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde belirlenmiş olan hükümler uygulanır.

Yabancı dil belgesi

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programını tamamlayanlara yabancı dil belgesi verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 11/11/2012 tarihli ve 28464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.