25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORMAN ÜRÜNLERİ KÂĞIT VE MOBİLYA SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN

OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/7)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/27)

MADDE 1 – 6/3/2008 tarihli ve 26808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörü yakından takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunmak üzere teknik komite oluşturmak ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin (ORKAMOTEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,

dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (l), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”

“c) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”

“d) Orman ve Su İşleri Bakanlığını temsilen Orman Genel Müdürlüğünden bir üye,”

“f) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,”

“l) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”

“m) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye,”

“n) Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonunu temsilen bir üye,”

“o) Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneğini temsilen bir üye”

“(2) Komite üyeleri, Bakanlığın talebi üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.”

“(3) Komite üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa ORKAMOTEK üyesine ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilir.”

“(4) Üyelerin, ORKAMOTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ğ) bendi eklenmiştir.

“a) ORKAMOTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2'si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. ”

“ç) Toplantılar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihlerde oluşturulan gündem çerçevesinde gerçekleştirilir. ”

“ğ) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. ORKAMOTEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekretarya hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (f) bendi eklenmiştir.

“b) AB müktesebatına uyum sürecinde orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayinin çalışmalarını koordine ederek yönlendirmek ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak.”

“c) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.”

“f) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.