25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bütünleştirilmiş doktora: Doktora programına lisans derecesi ile başvuru imkânı sağlayan üstün başarılı öğrencilere yönelik, yüksek lisans ve doktorayı birleştiren programı,

ç) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,

d) EABD: İlgili enstitü anabilim dalını,

e) EABD başkanı: İlgili enstitü anabilim başkanını,

f) EABD kurulu: EABD başkanı, başkan yardımcıları ve enstitü bilim dalı başkanlarından; tek bilim veya sanat dalı bulunan bir EABD’nda ise EABD başkanının başkanlığında o EABD’ndaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan EABD başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği 6 aday arasından enstitü kurulunca 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Enstitü: Selçuk Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim yapan enstitüleri,

ı) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora eğitimini,

i) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

j) Öğrenci: Lisansüstü eğitim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

k) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

m) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

n) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

ö) Uygulama çalışması: Sanat içerikli lisansüstü programlar için, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmaları,

p) Uygulama sınavı: Sanat içerikli lisansüstü programlar için uygulama çalışması için yapılan sınavı,

r) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

s) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu ve lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış öğrenciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü program açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü programlar, Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Bir EABD’nda o EABD’ndan değişik ad taşıyan lisansüstü program da aynı yöntemle açılabilir.

(2) Lisansüstü eğitim yaptırmak üzere, Üniversitedeki bir bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir EABD da birinci fıkrada belirtilen yöntemle kurulabilir. Bu tür bir EABD’nın başkanı ve EABD kurulunda yer alacak üyeler ilgili enstitü müdürünün görüşü alınarak, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. EABD başkanı, o EABD’nda görevli öğretim üyelerinden en fazla 2 kişiyi kendisine yardımcı olarak atayabilir.

(3) Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar ya da yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(4) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalara ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yürütülür.

(5) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda ve ilkeler çerçevesinde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan eğitim programları da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(6) Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve ortaöğretim alan öğretmenliği olmak üzere 3 şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde açılır.

Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı, ilgili EABD’nın görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilân, her yarıyıl öncesinde öğrenci almak üzere verilebilir.

(2) Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz teslim etmek zorundadırlar.

Değerlendirme

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, ALES veya yerine geçen sınavlar ve yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli lisansüstü programlar için sanat-kültür sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Yazılı bilim sınavına veya sanat-kültür sınavına girmeyen ya da bu sınavlarda Senatoca belirlenecek asgari puanı alamayan öğrenci kayıt hakkı kazanamaz.

(2) ALES yerine geçen uluslararası sınavlardan alınan sonuçlar Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü esaslar çerçevesinde dönüşümü yapılarak ALES notu yerine dikkate alınır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin yurt dışından alınmış diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan bir EABD’na başvuran adaylar, yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavına o eğitim dilinde alınırlar.

Kayıt

MADDE 9 – (1) Lisansüstü eğitim hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kayıtlar, genel ilânda belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilanda yazılı belgeler ile ilân edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen başvurur. Mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesine sahip vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt dışından gelen lisansüstü eğitim adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili EABD kurulunca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler, başvurdukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler. Öğrencinin kayıt işlemi; Eylül ayından sonra müracaat durumunda bahar dönemi için; Şubat ayından sonra müracaat durumunda güz dönemi için yapılır.

(2) Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylardan Selçuk Üniversitesi TÖMER’de yapılacak Türkçe sınavında Senatoca belirlenen asgari puanı alanlar Türkçe eğitim yapan lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanırlar. Yeterli puan alamayan öğrenciler Türkçe Hazırlık Sınıfına tabi tutulur. Hazırlık sınıfını 2 yıl içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar, o yarıyılın kayıt dönemi içinde müracaat etmelidir.

(2) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır ve kendilerine birer “Özel Öğrenci Belgesi” verilir. Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için ders veya kredi başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Bu öğrencilere, enstitü müdürlüğünce; özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(3) Özel öğrencilerin öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler, danışmanı ve EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenime başladığı program için geçerli sayılabilir.

(4) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az 1 yarıyıl ders almış ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olmuş öğrenci; en geç yarıyıl başlangıcından 20 gün önce gerekli belgelerle başvurmak ve EABD kurulunun yazılı görüşü alınmak koşuluyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere ilgili EABD kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü için bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü öğrenci kabulü için aranan koşullara sahip olmak gerekir.

(4) Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta 1 yarıyıl, doktorada 2 yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

(5) Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABD kurulunun görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, EABD kurulunun görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

(6) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin bütünleştirilmiş doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için ikinci yarıyıl sonunda başvurmaları ve aşağıda belirtilen ve her program için ayrıca EABD kurulunca belirlenmiş üstün başarı koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programından bütünleştirilmiş doktora programına yatay geçiş için istenecek asgari koşullar şunlardır:

a) Öğrencinin ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 puan almış olması,

b) Lisans eğitimi genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 olması,

c) İkinci yarıyıl sonu itibari ile en az 8 ders ve 24 kredilik ders yükümlülüğünü tamamlaması,

ç) O anki yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 olması,

d) Doktoraya giriş için aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması,

gerekir.

(7) Bütünleştirilmiş doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istekleri halinde aynı EABD’nda yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, EABD kurulunun görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerden öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına üniversiteye lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan kaydedilirler ve ilgili birimde görevlendirilirler.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Danışman, enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesidir. EABD kurulu, kayıt süresinin bitimi tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde öğrencinin isteğini de dikkate alarak ve ilgili öğretim üyesinin uygun görüşü ile enstitü yönetim kuruluna danışman önerisinde bulunur. Öğrenci, kayıt sonrasında çalışmak istediği bilim dalını ve varsa danışman tercihini EABD başkanına yazılı olarak bildirebilir. Danışman atanmasına ilişkin öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. EABD öğretim üyeleri öğrencilerin danışman seçimine yardımcı olmak amacıyla çalıştırabilecekleri tez alanlarını ana başlıklar halinde ilan edebilirler. Danışman atanmasına ilişkin önerinin uygun görülmemesi halinde enstitü, ilgili EABD kurulundan yeniden öneri ister.

(2) Danışman, o EABD’de görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak öğretim üyesi sayısı, öğretim üyelerinin yükleri, çalışma yapılacak konunun niteliği dikkate alınarak yakın bir EABD’den de danışman ataması yapılabilir. Üniversitenin başka birimlerinde görevli, aynı ya da yakın uzmanlık alanına sahip olan öğretim üyeleri, tez danışmanı olarak atanabilir ve lisansüstü ders verebilirler. İlgili EABD’de görevli doktoralı öğretim görevlileri yüksek lisans tez danışmanı olarak atanabilir ve lisansüstü ders verebilirler.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, danışman ve EABD kurulunun önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci danışman atanır. İkinci danışman, üniversite dışı kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Üniversite dışı kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip kişiler ders ve diğer eğitim faaliyetlerinde de görevlendirilebilirler.

(4) Öğrenciliğinin askıya alınması dışında, herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa danışman tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç 1 ay içinde yeni bir danışman belirlenir.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, danışmanın ve/veya öğrencinin isteği ve EABD kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde öngörülen süre içerisinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeyerek, enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ders kaydı yaptırmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını yeniletmeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) İki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Enstitü yönetim kurulu, lisansüstü programlarına hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitime devamını engelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydını toplam 2 yıla kadar dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

(2) Yukarıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun, Üniversite sağlık kurumlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

Ders açma, ders seçimi, ders ekleme ve bırakma

MADDE 17 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir öğretim üyesi her yarıyıl tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla 3 ders veya 9 kredilik ders açabilir. Bir ders 3 krediden fazla olamaz ve bir eğitim-öğretim yılında ancak bir yarıyılda açılabilir. Ön şart ve zorunlu dersler ise her 2 yarıyılda da açılabilir. Bir öğrenci bir öğretim üyesinden bir programda 9 krediden fazla ders alamaz; ancak EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin alacağı dersler, bir programda almakla yükümlü olduğu derslerin minimum kredilerinin % 50’sine kadar artırılabilir.

(2) Bir lisansüstü program için ilgili EABD kurulunca zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşan eğitim planları hazırlanabilir. Öğrenciler derslere varsa bu planlar doğrultusunda kaydolurlar. Eğitim planları EABD içerisindeki enstitü bilim dalları itibariyle seçenekli de olabilir. EABD kurulunca hazırlanan plan enstitü kurulu tarafından onaylanır.

(3) Lisansüstü eğitim planları yabancı dilde verilen dersleri de içerebilir.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde o dönem içerisinde alacakları derslere kaydolurlar. Ders kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Öğrenciler, danışman ve EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir enstitüde ya da yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de en fazla 9 kredilik ders seçebilirler.

(6) Öğrenciler ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler.

(7) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/bırakma süresi içinde danışmanının uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim ve öğretim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından aldıkları dersleri saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltmesi EABD kurulunun önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere EABD kurulu kararı ile uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan öğrencilere de ilgili EABD kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Öğrenci bu Yönetmelikteki şartları sağladığı takdirde bilimsel hazırlık programını bir yarıyılda da bitirebilir. Programda geçirilen süre, lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programda alınması gereken derslerin yerine geçemez.

(5) EABD kurulu tarafından bilimsel hazırlık programı için lisans derslerinden, doktora için lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşan bir öğretim planı hazırlanır. Bu plan bilim dalları itibariyle seçenekli olabilir. EABD kurulu adayların lisans ve/veya yüksek lisans programlarının yapısını ve öğrencilerin başarı düzeylerini göz önüne alarak bu öğretim planı içerisinden alacakları dersleri belirler. Bilimsel hazırlık programında bir öğrenciye 2 yarıyılda en fazla 24 kredilik ders verilebilir. Bu dersler haftalık ders programlarında birbirleriyle çakışmayacak şekilde belirlenir ve ön şart uygulanmaz. Aynı EABD’de daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar vb. hususlar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin tüm derslerden en az (CC) notu almaları gerekir. Bu başarıyı sağlayamayan öğrencilerin öğrencilikleri askıya alınır.

Derslere devam, sınavlar ve başarı koşulları

MADDE 20 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS kredileri de ayrıca belirlenir.

(2) Öğrencilerin final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara sınav(lar), ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir. Puanlar, harf notları ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir.

Puanlar        Notlar        Katsayılar

0-100             AA               4.0

85-89             BA               3.5

75-84             BB               3.0

70-74             CB               2.5

60-69             CC               2.0

55-59             DC               1.5

50-54             DD               1.0

40-49             FD               0.5

0-39               FF                0.0

    -                   F                 0.0

F: Devamsız

G: Geçer

K: Kalır

M: Muaf

(4) Bir dersten başarılı olmak için yüksek lisansta en az CB ve doktorada en az BB alınması gerekir. Ancak öğrencinin, ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olduğu takdirde, yüksek lisansta (CC) ve doktorada (CB) notları şartlı geçer notlardır.

(5) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olması gerekir. Öğrenciler başarılı oldukları bir dersi not yükseltmek için azami ders alma süresi içerisinde tekrar alabilirler. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(6) Bütünleştirilmiş doktora öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk yarıyılda 1.50, diğer yarıyıllarda 2.00’nin altına düşmesi halinde, öğrenci ilgili enstitü tarafından tezli yüksek lisans programına aktarılır.

(7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için final ve bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere (F) notu verilir. (F) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(8) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere (G) notu, sürdüremeyen öğrencilere (K) notu verilir. (G) ve (K) notları, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersi, seminerler ile uygulama çalışmaları için başarılı/başarısız olma durumunda da kullanılır.

(9) (M) notu, öğrencinin Üniversitedeki bir başka programdan veya başka üniversitelerden daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EABD kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir. Önceki programdaki veya geldiği kurumdaki harf notu ile birlikte belirtilir. Notun yüzlük sistemde olması halinde yukarıdaki tabloya göre dönüşümü yapılır.

(10) Zorunlu veya ön şart derslerden başarısız olan öğrenciler, bu dersleri açıldığı takdirde bir sonraki yarıyılda veya bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde tekrar alırlar. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde açılmayan zorunlu dersin yerine danışmanın ve EABD kurulunun kararı ile öğrenciye yeni bir ders verilir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler ise istedikleri takdirde ve danışmanın uygun görmesi halinde izleyen dönemde bu dersin yerine başka bir ders alabilirler. Eğer toplam krediden fazla ders alınmışsa ve başarılı derslerin kredisi yeterli ise başarısız ders, danışman teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile transkriptten çıkartılabilir.

(11) Danışmanlar, öğrencinin mezuniyetine kadar, ilke ve esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenen uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla 8 saat olacak şekilde ders/dersler açabilir. Öğrenciler, danışmanın kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve başarmakla yükümlüdürler.

Not ortalaması

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları hesaplanarak enstitüler tarafından belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı harf notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir dönem ağırlıklı not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin kaydolduğu bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra 2 hane olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren o ana kadar aldığı derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

(3) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Dönem sonu sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından enstitü otomasyonuna girilir, not listesi, her türlü sınav ve benzeri evrakı ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(2) Öğrenciler, sınav notunun otomasyon sistemine giriliş tarihinden itibaren 5 işgünü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, müdür veya bir müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili öğretim üyesinin de yer aldığı 3 kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun tespit ettiği maddi hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

Kayıt silme

MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.

c) Dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler ile kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişkileri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için:

a) Lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir.

b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına, başvuran adaylardan % 50’den az olmamak koşuluyla ALES puanının, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir.

(3) EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato kararı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir ve ek koşullar getirilebilir.

(4) Yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı, EABD kurulunun önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca belirlenecek, 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri sınav evrak ve sonuçlarını en geç 2 gün içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır.

(5) Başarı notu hesaplanırken küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, sırasıyla lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve ALES puanı göz önüne alınır.

Ders yükü

MADDE 26 – (1) Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az 8 adet ders, bir seminer, uzmanlık alanı dersi, tez çalışması ve sanat içerikli programlarda uygulama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri.) oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 15 kredilik ders alabilir.

(2) Dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitedeki diğer programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri dokuzu aşamaz.

(3) Uzmanlık alanı dersi, seminer, tez çalışması ve uygulama çalışması kredisiz olup, geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami 3 yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

(3) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını 3 yıllık sürenin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için 6 ay ek süre verilir.

(4) Tez proje önerisi kabul edilen öğrenci en erken bir tam yarıyıl geçtikten sonra tez savunma sınavına girebilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 28 – (1) Derslerini ve seminerini tamamlamış olan öğrencinin tez proje önerisi EABD kurulunun görüşü doğrultusunda ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği, danışmanın teklifi, ilgili EABD kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili enstitülerce hazırlanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile yüksek lisans semineri ve tezi bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

b) Tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde, EABD kurulunun yeniden görüşü alınır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, biri aynı EABD, biri de Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, 3 asıl ve biri EABD diğeri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere 2 yedek üyeden oluşur. Atanmış olması halinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz. İlgili EABD’de yeterli öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’den görevlendirme yapılabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen ve azami öğrenim süresini dolduran öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

d) Sanat içerikli tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tez çalışmalarının kabul edilmesi sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç 5 gün içinde EABD kurulunca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla geçer (G) veya kalır (K) kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

e) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir.

f) Öğrenci tez savunma sınavına alınmadan önce enstitüye intihal raporu teslim eder. Raporda ilgili enstitü kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulunursa, öğrenci tez savunmasına alınmaz. Durum danışmana bildirilerek düzeltme istenir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden enstitü yönetim kurulunca uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu yüksek lisans programının onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için bir lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir.

(2) Öğrenci kabulü, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması sıralaması esas alınarak yapılır.

(3) İlgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir. Ancak bu hususun ilanda açıkça belirtilmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 33 – (1) Bu program toplam 36 krediden az olmamak koşuluyla en az 12 ders ile dönem projesinden oluşur. Ancak ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile ders sayı ve kredileri Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla azaltılabilir. Dersler 3 yarıyılda tamamlanır. Ancak öğrenci üst dönemden ders almak suretiyle ders dönemini 2 yarıyılda tamamlayabilir. Dönem projesi dersi kredisiz olup geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitedeki diğer programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak lisans dersleri, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri dokuzu aşamaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı dersler ve dönem projesi için en az 90 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami 3 yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

Dönem projesi

MADDE 35 – (1) Dönem proje konusu birinci yarıyılın sonunda danışman tarafından verilir ve öğrenci mezun olabileceği son dönem içerisinde sınava alınır. Danışman ve EABD kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile dönem projesi, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde zikredilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir. Dönem projesi EABD kurulu tarafından kurulan jüri önünde savunulur. Jüri 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Başarılı bulunan proje düzenlenen tutanakla birlikte enstitüye teslim edilir. Dönem projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenciye 3 aylık düzeltme süresi verilir. Bu sürenin sonunda da başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

(2) Öğrenci dönem projesi savunma sınavına alınmadan önce enstitüye intihal raporu teslim eder. Raporda ilgili enstitü kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulunursa, öğrenci dönem projesi savunma sınavına alınmaz. Durum danışmana bildirilerek düzeltme istenir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, enstitüce istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eder ve tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

Diğer hükümler

MADDE 37 – (1) Bu bölümde düzenlenmeyen konularda tezli yüksek lisans programının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olan öğrenci, aynı EABD’de tezli yüksek lisans programına giriş sınavında başarılı olduğu takdirde, tez aşamasından itibaren başlatılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler ALES puanının % 50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının % 50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır ve öğrenci tez aşamasından itibaren başlatılır.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

Kapsam

MADDE 39 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü

MADDE 40 – (1) Doktora programlarına başvurabilmek için;

a) Adayların tezli yüksek lisans derecesine, bütünleştirilmiş doktora için lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.

b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olması gerekir. Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı en az 80’dir. Öngörülen ALES puanları Senato tarafından artırılabilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

c) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

ç) Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların kabul edilebilmesi için lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 veya Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığı olması gerekir.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Doktora bilim alanı bir yabancı dil eğitimi ya da edebiyatı olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girerler.

(2) Doktora programına başvuran adaylardan % 50’den az olmamak koşuluyla ALES puanının, yüksek lisans, bütünleştirilmiş doktora için lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı notunun veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir.

(3) EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato kararı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması yerine, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır. Aynı şekilde eczacılık ve fen fakülteleri mezunlarından yüksek lisans yapmamış olanlarda Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması esas alınır.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanı, diş hekimliği fakültesi mezunları için ise 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

(6) Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday, anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının, DUS puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

(8) Başarı notu hesaplamasında eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, tercih sırasıyla; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve ALES puanı dikkate alınır.

Ders yükü

MADDE 41 – (1) Doktora programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, bütünleştirilmiş doktora programı için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla en az 15 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve sanat içerikli programlarda uygulama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri.) oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitedeki farklı programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri dokuzu aşamaz.

(3) Doktora programı, dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, diğer faaliyetler ve doktora tezi için en az 240 AKTS kredisinden, bütünleştirilmiş doktora programı ise toplam 300 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 42 – (1) Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:

a) Doktora programını tamamlama süresi azami 6 yıl, bütünleştirilmiş doktora programı için azami 9 yıldır.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlamanın azami süresi 2 yıl, bütünleştirilmiş doktora için 3 yıldır. Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci 2 yılı (4 yarıyıl) doldurmadan tez savunma sınavına giremez.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 6 yıllık sürenin sonuna, bütünleştirilmiş doktora için 9 yıllık sürenin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için 6 ay ek süre verilir.

(3) Yukarıda belirtilen süreler içinde kredili derslerini ya da azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanların öğrencilikleri askıya alınır.

(4) Bütünleştirilmiş doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla en erken üçüncü yarıyılda, en geç beşinci yarıyılda, bütünleştirilmiş doktora programında ise; en erken beşinci yarıyılda, en geç yedinci yarıyılda bir yeterlik sınavına tabi tutulur.

b) Sınav yılda 2 defa olmak üzere, her yıl nisan-mayıs ve ekim-kasım ayları içinde yapılır. Bu 2 sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

c) Yeterlik sınav jürileri, her eğitim-öğretim yılının başında EABD kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan 5 kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Doktora yeterlik komitesinin kararları enstitü yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

ç) Yeterlik jürisi 5 üyeden oluşur. Sınav jürisinde öğrencinin danışmanı yer alır ve en az ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere 5 asıl, 1’i EABD, diğeri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere 2 yedek üyeden oluşur. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

d) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 bölüm halinde yapılır. Sözlü sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna dair sınav sonucu EABD başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen 3 iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Yazılı ve sözlü sınav notlarının en az 75 olması gerekir, başarı notu her 2 sınavın ortalaması alınarak hesaplanır. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrenciliği askıya alınır.

f) Yazılı sınavını ilk girişinde başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve sözlü sınava girer. Bu sınavlarda da başarılı olamaması halinde ise öğrenciliği askıya alınır.

g) Bütünleştirilmiş doktora programı öğrencilerinden, doktora yeterlik sınavının 2 hakkını da kullanan ve başarısız olanlar, diledikleri takdirde EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisansa geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi 3 öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABD kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç 6 ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, EABD başkanlığı tarafından 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin reddine ilişkin tutanakta ret gerekçeleri de belirtilir. Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez projesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Tez konusu değişikliğinde de aynı yöntem izlenir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya savunmayan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere danışmanın talebi ile EABD başkanının çağrısı üzerine yılda 2 kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir hafta önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışması, komite tarafından geçer (G) veya kalır (K) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste 2 kez başarısız bulunan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır. Öğrenci tez savunmasına girebilmesi için en az 4 ara rapor sunmalıdır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:

a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile doktora semineri ve tezi bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

b) Doktora tez jürisi danışmanın görüşü de alınarak EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde yeniden EABD kurulundan görüş alınır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç 30 gün içinde enstitü tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret oyu veren üye, bunun gerekçesini tutanakta belirtir. Tezi reddedilen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

d) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

e) Sanat içerikli doktora programları öğrencileri tez çalışmalarının kabul edilmesi sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç 5 gün içinde EABD kurulunca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla geçer (G) veya kalır (K) kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

f) Öğrenci tez savunma sınavına alınmadan önce enstitüye intihal raporu teslim eder. Raporda ilgili enstitü kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulunursa, öğrenci tez savunmasına alınmaz. Durum danışmana bildirilerek düzeltme istenir.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) Tez sınavında ve varsa uygulama sınavında başarılı olan, doktora tezinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması ve diploma eki almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü programının onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar

MADDE 48 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir:

a) Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte ile eğitim fakülteleri ve ilgili EABD’nca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk 7 yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması ve diploma eki verilir.

b) Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir EABD olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede 2 yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

c) Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencilere; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla 3 yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Başarılı olunamaması halinde 3 yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

Öğrenciliğin askıya alınması ve yeniden intibak

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince öğrenciliği askıya alınan öğrencilerin tez danışmanlarının danışmanlık görevi sona erer. Öğrenciliği askıya alınanlar bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrenciliği askıya alınan öğrenciler istekleri halinde dönem kaydı yaptırarak, devam ettikleri programa yeniden intibak ettirilirler. EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programlarına yeniden intibak ettirilen öğrencinin tez konusu ve tez danışmanı değiştirilebilir, öğrenciye yeni dersler aldırılabilir ve öğrencinin doktora yeterlik sınavına yeniden girmesi istenebilir. Programın azami süresi, geriye kalan yükümlülükleri göz önüne alınarak yeniden belirlenir. Yeniden başarısızlık halinde süreç tekrarlanır.

(3) Programlarına yeniden intibak ettirilerek öğrenimlerine devam eden öğrencilerden, programa ilk kayıt olduğu tarihten itibaren azami öğrenim süresini tamamlamış olanların öğrencilik statüleri devam eder. Ancak, bu öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 18/5/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ders almada istisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen en az 8 ders almaya ilişkin hüküm 2014-2015 öğretim yılından itibaren lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uygulanır.

Yüzlük sisteme göre alınan dersler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin bir önceki Yönetmeliğe göre almış oldukları yüzlük sistemdeki notlar bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki tabloya göre harf notuna çevrilir.

Doktora programına başvurmada istisna

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora programlarına başvurma hakkına sahiptir.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.