25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Enstitü: Sabancı Üniversitesi Enstitülerini.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yükseköğretim yürütme kurulunca özel öğrenci kabulüne ilişkin alınan kararlar çerçevesinde, bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olanlar, Diller Okulu tarafından uygun bulundukları takdirde, sunulan dersleri, kontenjan dahilinde özel öğrenci olarak alabilirler. Özel öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir. Bu belge, diploma veya derece anlamı taşımaz. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Üniversite diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders alamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Azami öğrenim süresi içinde; dört yıl üst üste öğrenim ücreti ödenmemesi ve dönem kayıtlarının yenilenmemesi sebebi ile kayıtsız kalan öğrencilerin, Akademik Kurul kararı ve YÖK onayı ile Üniversiteden ilişikleri kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) TGY’de iki akademik yıl öğrenim görüp, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında başarılı olamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir. İlişkisi kesilen öğrencilerin, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmünce sınav hakları bulunmaktadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) TGY’de iki akademik yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişkileri kesilir. Diller Okulu Kurulu kararı ile akademik başarısız öğrenci statüsüne geçirilirler. İlişkisi kesilen öğrenciler, Üniversite dışında İngilizce dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştirebilirler. Bu öğrencilere, üniversitenin ELAE sınavı düzenlediği tarihlerde kullanılmak üzere; üç yıl içinde kullanacakları üç ELAE hakkı verilir. Bu sınav haklarının; üniversite tarafından belirlenen tarihlerde dil muafiyet belgesi sunularak da değerlendirilmesi mümkündür. ELAE’lerde başarılı olmaları ya da Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde dil muafiyet belgesi sunmaları halinde, lisans veya lisansüstü programlarına başlamaya hak kazanırlar. Programlarına başlamaya hak kazanan öğrenciler, ilgili akademik yıl için belirlenen ücretleri ödemek ve Üniversite tarafından belirlenecek ek yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Azami öğrenim süresi sonrasındaki süreçlerde uygulanacak ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapan 29187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, daha önceki süreler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yer alan sınav hakları ve devam koşulları bakımından, azami öğrenim süresi hesaplamalarına; 2014-2015 akademik yılı bahar döneminden itibaren başlanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2014

29164

2-

3/5/2015

29344