25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi ön lisans ve lisans program/bölümlerinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tüm program/bölümlerinde yürütülen ön lisans, lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ÇAP: Çift Anadal programını,

c) Fakülte: Gedik Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) FYK: Gedik Üniversitesine bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,

d) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

e) Hazırlık sınıfı: Gedik Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfını,

f) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Mütevelli Heyeti: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) MYO: Gedik Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulunu,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

k) ÜYK: Gedik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yandal: Yandal programını,

m) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

n) YDYS: Gedik Üniversitesince yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölüm/Programlara Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulları/yüksekokulları/fakültelerin program/bölümlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir.

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Öğrencinin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik kesme, izinli sayılma ve kayıt dondurma, intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey geçiş, ÇAP, yandal, Üniversite dışından ders alma, özel öğrenci, Erasmus hareketliliği, sınavlar, stajlar ve benzeri her türlü işlemler, ilgili mevzuat hükümleri ve/veya Senato kararları doğrultusunda ilgili birimler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Özel öğrenci statüsünde üniversitede ders alma

MADDE 7 – (1) Yurt içi/yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenci, Üniversitede açılan derslere özel öğrenci statüsünde başvurabilir. Bu konuda işlemler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Öğrenci, özel öğrenci statüsünde en fazla iki yarıyıl kabul edilir ve alabileceği yarıyıl ders yükü, kayıtlı öğrencilerin ders yükünü aşamaz.

(3) Ön lisans programlarında ilk yarıyıla, lisans programlarında ise ilk iki yarıyıla özel öğrenci kabul edilmez.

(4) Öğrencinin alacağı ders, öğretim dili şartına uymak zorundadır.

(5) Öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders aldıkları yarıyıla ya da yaz okuluna ait öğrenim ücretlerinin tamamını Üniversiteye öderler.

(6) Özel öğrenci, Üniversite öğrencisi sayılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üniversite öğrencisine uygulanan akademik, idari ve mali kurallara tabidir. Bu öğrenciye diploma veya unvan verilmez, sadece aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Özel öğrenci statüsünde başka üniversiteden ders alma

MADDE 8 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumundan ön lisans/lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci olarak alması, bu şekilde alıp başardığı derslerin kayıtlı olduğu ön lisans/lisans programındaki yükümlülüklerin yerine sayılması öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konuda işlemler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Öğrenciye, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir ve alabileceği ders yükü her bir dönem için ders planında belirtilen normal kredi yükünü aşamaz. Yaz okulunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı derslerden kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanların, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında programdaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin alacağı ders öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Öğrenciler, özel öğrenci olarak ders aldıkları dönemlerde, dönem öğrenim ücretlerinin tamamını Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alınan dönemler öğrenim süresinden sayılır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 9 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencinin işlemleri, ders alması, öğretim ücreti vb. konularda ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokulu/meslek yüksekokulu müdürlüğünce yürütülür.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci, bu süreler içerisinde ilgili yarıyıl için öğretim ücretini Üniversiteye öder. Öğrencinin bu kapsamda aldığı derslerin intibakları ve ne şekilde sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(4) Değişim programı kapsamında Üniversiteye gelen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, Üniversite öğrencisine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidir. Bu öğrenciye diploma veya unvan verilmez, ancak Üniversitede aldığı dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri

MADDE 10 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine ve aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) YÖK/ÖSYM’nin kayıt kabul koşullarına uygun olarak program/bölümü kazanmış olmak,

b) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş hakkı kazanmış olmak,

c) Sınavsız geçiş ile ÖSYM tarafından Üniversitenin Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmiş olmak,

ç) Kendi imkânlarıyla yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrenci için, Senato tarafından belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak,

d) YÖK’ün belirlemiş olduğu kayıt kabul şartlarını sağlamış olmak,

e) YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, Üniversite tarafından belli alanlarda yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak,

f) Kayıt için gerekli belgeleri sunmak ve mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.

Kesin kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk defa kaydolacak öğrencinin kesin kaydı YÖK/ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Üniversiteye kabul edilen aday, şahsen veya kanuni temsilcileri veya vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğretim ücretini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından uygun görülmüş onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak, adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ve posta yolu ile kesin kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci Üniversiteye kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencinin kaydı yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayın kaydı yapılmaz; yapılmış ise bulunduğu yarıyıla bakılmaksızın kaydı iptal edilir. Bu öğrenci, mezun olsa dahi kendisine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve hakkında yasal işlem başlatılır. Bu kişinin yatırmış olduğu öğretim ücretleri geri ödenmez.

Kimlik kartı

MADDE 12 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Öğrenci Üniversite içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerektiğinde ilgili kişilere göstermekle yükümlüdür.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden öğrenci kimlik kartı geri alınır. Geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, yerel bir gazetede kimlik kartının kaybolduğunun ilan edilmesi ve bu ilanın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslimi gerekir. Bedeli karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.

Yabancı dil yeterlik

MADDE 13 – (1) Kayıt olan öğrenci için, yabancı dil düzeyi, her akademik yılbaşında yapılan YDYS ile belirlenir.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan program/bölümlerde YDYS sonucuna göre başarılı olanlar ile YÖK ve Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduğunu eğitim yılı başında belgeleyen öğrenci, doğrudan lisans öğrenimine başlar. Ulusal veya uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduğunu akademik yıl içerisinde belgeleyen öğrenci ise, lisans öğrenimine, takip eden yarıyılın başında başlar.

(3) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan program/bölümlerde, YDYS’ye katılmayan veya YDYS’de başarılı olamayan öğrenci hazırlık sınıfına devam eder.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan program/bölümlerde okuyan öğrenci isteğe bağlı olarak, başarı şartı aranmaksızın hazırlık sınıfına devam edebilir. İsteğe bağlı hazırlık programı ücretlidir.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan program/bölümlerde, hazırlık programına isteğe bağlı devam edip başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl başında program/bölümlerine geçiş yapabilir.

Oryantasyon ve akademik danışmanlık

MADDE 14 – (1) Kesin kaydı yapılan yeni öğrenciye Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, derslerin başladığı hafta Rektörlük, Dekanlık ve Müdürlükler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.

(2) Her öğrenci için ilgili program/bölüm başkanlığı tarafından öğretim üyeleri, görevlileri ve okutmanları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretini ödeyerek ve Üniversiteye karşı diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenci ile azami öğretim süresini doldurduğu halde ek sınav hakkından yararlanan öğrenci de, derse devam koşuluna bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kredi esasına göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıtsız öğrenci statüsüne geçer. Bu durumdaki öğrenci, kayıtsız kaldığı süreler içinde derslere ve sınavlara giremez, kayıt yenilemeyen öğrenci öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.

(4) Mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencinin, mazeretinin birim yönetim kurullarınca uygun görülmesi halinde kaydı yapılabilir.

(5) Süresi içerisinde ders kaydı yaptıramayan öğrencinin derslere devam etmediği bu süre devamsızlıktan sayılır.

(6) Yarıyıl başında kaydını yenilemeyen öğrenci veya devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenci kaydını bir sonraki yarıyılın kayıt döneminde yaptırabilir.

(7) Öğrenci daha önce aldığı derslere not yükseltme amaçlı ders kaydını, dersin açılması halinde tekrar yaptırabilir. Tekrarlanan derslerde her zaman son alınan not geçerlidir.

Ücretler

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı için yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Süresi içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencinin, öğretim ücretini kanuni gecikme faiziyle birlikte ödemesi gerekir.

(3) Her akademik yılbaşında kaydını yenileyerek derslere yazılan öğrenciden, Üniversite ile ilişiğini kesenlerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğretim ücretinin iade oranı veya peşin ödeme yapmaması halinde ödemesi gereken öğretim ücreti oranları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;

a) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenci,

b) Özel öğrenci,

c) Yaz okulunda ders alan öğrenci,

ç) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre üst yarıyıldan ders alamayan öğrenci

aldığı her ders için kredi saat ücreti öder. Kredi saat ücretleri her yıl ÜYK önerisi dikkate alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Ancak kredi saat ücreti toplamı, yıllık ödenen ücreti aşamaz.

(5) Burs ve indirim oranları ÜYK’ nin önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Burslar

MADDE 17 – (1) Üniversitede burslu ön lisans ve lisans program/bölümlerine ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciye sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşulu ile öğrencinin kayıtlı olduğu program/bölümün; ön lisans için iki, lisans için dört, yıl olan normal öğretim süresi ile zorunlu hazırlık sınıfı okutulan program/bölümlerin bir yıllık hazırlık süresini kapsar. Burs süresi Mütevelli Heyeti kararı ile uzatılabilir.

(2) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan burslu öğrenci, kayıtlı olduğu program/bölümün ders planında henüz almadığı ve/veya başarısız olduğu dersler için ders kredi ücreti ödeyerek akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yarıyıl kayıt yenileme işlemlerini yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi, türleri ve modeli

MADDE 18 – (1) Lisans programlarında normal öğretim süresi sekiz yarıyıl (dört yıl), azami öğretim süresi on dört yarıyıldır (yedi yıl). Ön lisans programlarında ise normal öğretim süresi 4 yarıyıl (iki yıl), azami öğretim süresi sekiz yarıyıldır (dört yıl). Yabancı Dil Hazırlık Programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğretim süresine dahil değildir. Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi yetmiş iş günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dahil değildir. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Her yarıyılın başlangıç-bitiş tarihleri ve sınav dönemleri öğretim yılı başlamadan Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz, ancak gerektiğinde ilgili birim tarafından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanan öğretim faaliyetleri ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Üniversitede, örgün, yaygın ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) YÖK kararı üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans veya lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.

(6) İlgili mevzuat çerçevesinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 19 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfı ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabileceği gibi, öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde olan program/bölümler de açılabilir.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 20 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi, her yarıyıldaki derslerin kodlarının, adlarının ve haftalık kredi saatlerinin ve AKTS kredilerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(2) Bir program/bölümün eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler, ilgili program/bölümün teklifi, meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte kurullarının olumlu görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir ve uygulamaya konulur.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik, uygulama, laboratuvar, atölye, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(4) Her dersin kredisi eğitim-öğretim planında belirtilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Üniversitede dersler birer yarıyıl sürelidir.

Ders yükü

MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü öğrencinin kayıtlı olduğu program/bölümün programında belirtilen yüktür.

(2) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen lisans öğrencisinin ders yükü, GANO’ sunun en az 1.80 olması koşulu, danışmanın onayı ile en fazla 6 kredi arttırılabilir. GANO’ su 2.00 ve üzeri olan öğrencinin ders yükü ise danışmanın uygun görmesi ile en fazla 10 kredi arttırılabilir. Ön lisans programlarında ise; GANO’ sunun en az 1.80 olması koşuluyla ve danışmanın onayı ile en fazla 10 kredi arttırılabilir.

(3) GANO’ su 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO’ su 2.50 ve üzeri olan ön lisans öğrencisi; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışman onayı ile üstten 6 krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir.

(4) Öğrenci eğitim-öğretim planına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle,  DZ-FF-FD harf notu aldığı ve hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak zorundadır.

(5) Ön lisans programlarında dördüncü yarıyılını, lisans bölümlerinde sekizinci yarıyılını bitiren ancak mezun olamayan öğrencinin, mezun oluncaya kadar takip eden yarıyıllarda alacağı ders yükü en fazla 30 AKTS’dir.

Zorunlu ve seçmeli dersler, ön koşullu dersler

MADDE 22 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür.

(2) Meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile bazı dersler ön koşullu ders olarak belirlenebilir. Bu şekilde bir üst sınıftaki koşula bağlı dersi almak için, ön koşul dersi olarak belirlenen dersten başarılı olunması zorunludur.

Muafiyet

MADDE 23 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ya da yatay/dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenci, geldiği yükseköğretim kurumunda, daha önce alıp başardığı derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Söz konusu derslerin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Bunun için öğrenci Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 15 gün içinde, tasdikli transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile müdürlük/dekanlıklara başvurur. Yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve eşdeğerlikleri ile harf notu karşılıkları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler genel ağırlıklı not ortalamasına katılır ve ayrı yarıyılda belirtilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıla uygulanan yönetmelik hükümlerine tabidir.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Öğretim planında yer alan tüm derslere, ders kapsamında olan projelere, atölyelere, laboratuvar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devam zorunludur. Bir yarıyıl içinde; yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 85, program/bölümlerin teorik derslerine % 70, laboratuvar ve uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. Ancak, ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği olağanüstü durumlarda bu oran % 50’ye kadar indirilebilir.

(2) Derslere devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Başarısız sayılan bu öğrenciye devamsız olduğu ders için devamsız notu verilir.

(3) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam şartı aranmaz.

(4) Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği hâlinde programdan çıkarılan ve devam şartını yerine getirdiği derse eşdeğer olarak kabul edilen ders için de devam zorunluluğunu sağlamış sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan stüdyo dersleri, uygulamalı dersler, staj dersleri, proje dersleri ve benzer derslere ilişkin devam zorunluluğu, meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydını yaptırmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık programında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki yıl hazırlık sınıfına devam edebilir ya da lisans programına başlayabilir ve mezun oluncaya kadar YDYS veya Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavların birine girerek başarılı olmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencinin lisans programında yabancı dille ilgili hangi dersleri alamayacağı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(8) Milli sporcular ile Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında; sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde temsil eden öğrenciler etkinlik süresince izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Her durumda bu devamsızlık bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreyi aşamaz.

Stajlar

MADDE 25 – (1) Staj yapılması zorunlu program/bölümlerde staj çalışmalarına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte tarafından belirlenir.

(2) Azami eğitim ve öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu program/bölümün ders planında yer alan, bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamamış öğrenci eksik kalan stajını tamamlar; stajını tamamlamadığı her yarıyıl için üç kredi karşılığı ders ücreti öder. Stajını tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.

(3) Stajlar yaz aylarında, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından yapılabilir. Ancak, mezun olabilmesi için yalnızca stajı kalan öğrenci, eğitim-öğretim yarıyılı içinde de stajını yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav ve mazeret sınavından oluşur.

(2) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen derslerin sınavları ve değerlendirme esasları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Ara sınav

MADDE 27 – (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; ödev, laboratuvar veya proje çalışmaları ile yapılan kısa sınavları ara sınav olarak değerlendirebilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 28 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Ara sınavı veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlanmışsa, yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 29 – (1) Bütünleme sınavları; ilgili yarıyıl veya yıl sonunda, almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlere, yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye, başarısız olduğu her ders için yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın ilgili yarıyıl sonlarında tanınan sınav hakkıdır.

(2)  Yarıyıl sonu sınav sonucuna göre; DD ve DC harf notu alan öğrenci not yükseltmek amacıyla, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde müdürlüğe/dekanlığa dilekçe vererek bütünleme sınavına girebilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.

(3) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer ve bütünleme sınavına giren öğrencinin başarı notu değerlendirmesi bütünleme sınav notuna göre yapılır.

(4) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin, yarıyıl sonu sınav notu geçerli kalır.

Tek ders sınavı

MADDE 30 – (1) Tek ders sınavı normal eğitim-öğretim süresi içinde mezuniyeti için tek dersi kalan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenci için yapılan bir sınavdır.

(2) Tek ders sınav tarihi akademik takvimde ilan edilir.

(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci ilgili müdürlük/dekanlığa yazılı olarak müracaat eder. Öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihte, tek ders sınavına girebilir.

(4) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı değerlendirilmesinde yarıyıl içi çalışmaları dikkate alınmaz.

(5) Tek ders sınavından başarılı olunması için, en az CC notu alınması gerekir.

(6) Tek ders sınavı başarı notu, başarı durum belgesinde bağımsız olarak gösterilir ve genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.

(7) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıllarda derse devam koşuluna bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kredi esasına göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(8) Tek ders sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 31 – (1) Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavı takip eden 5 iş günü içinde müdürlük/dekanlıklarına dilekçe ekinde verir.

(3) İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrenciye, mazeretini haklı ve geçerli gördüğünde ilgili ders için mazeret sınav hakkı verir.

(4) Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir. Rapor alan öğrenci sınavlara giremez.

Ek sınav

MADDE 32 – (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 2.00 GANO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler ders kredi esasına göre tespit edilen öğretim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 33 – (1) Sınavların gün, saat ve salonlarını belirleyen sınav programı, sınavların başlamasından en az bir hafta önce ilan edilir.

(2) Öğrenci, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenci ile her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, bunlara teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenci sınavdan çıkarılır, sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Her öğrenci sınav sırasında öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak veya öğrenci olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 34 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.

(2) Bütünleme ve ek sınav, sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu, bütünleme sınav sonuçları ara sınav sonuçlarını da kapsayacak şekilde, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına imzalı olarak teslim edilir.

Sınav evraklarının saklanması ve imhası

MADDE 35 – (1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu akademik yılı takip eden beş yıl süre ile müdürlük/dekanlık tarafından arşivlenir ve muhafaza edilir.

(2) Arşivleme ve muhafaza etme süresi dolan sınav evrakı, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen işlemlere uygun olarak imha edilir.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 36 – (1) Öğrenci, ilan edilen sınav notlarına itiraz edebilir.

(2) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden 3 iş günü içinde, müdürlük/dekanlığa yazılı olarak yapılır.

(3) Müdürlük/dekanlık maddi bir hata olup olmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdının ilgili öğretim elemanı tarafından incelenmesini ister. İlgili öğretim elemanı 3 iş günü içerisinde sonucu müdürlük/dekanlığa bildirir. Müdürlük/dekanlık itirazı ilgili yönetim kurulunda karara bağlar, öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Değerlendirme esasları

MADDE 37 – (1) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içindeki tüm çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonunda aldığı notla birlikte değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bir öğrenciye verilecek başarı notu, yarıyıl başında belirlenen en az bir ara sınavdan ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalardan alınan notların ortalamasının % 40’ı, yarıyıl sonu sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alması gerekir.

(3) Dersin not ortalaması tam sayıya yuvarlanarak gösterilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 38 – (1) Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(2) Her ders için, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi çalışmalar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı için 100 puan üzerinden not verilir, başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Başarı notunun harf karşılığı tespit edilerek ilan edilir.

(3) Harf notu şeklinde verilen başarı notlarının katsayı karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

          Not Aralığı           Harfli Başarı Notu         Katsayı

             88-100                          AA                        4,0

              81-87                           BA                        3,5

              76-80                           BB                        3,0

              65-75                           CB                        2,5

              55-64                           CC                        2.0

              45-54                           DC                        1,5

              40-44                           DD                        1,0

              30-39                           FD                        0,5

         29 ve aşağısı                      FF                          0

(4) Bu harf notlarının dışında; GM (Girmedi), TK (Tekrar), DZ (Devamsız), TR (Transfer), ERA (Erasmus), ÖD (Öğrenci Değişim), G (Geçti), K (Kaldı) harf sembolleri kullanılır. Bunlardan;

a) GM (Girmedi) notu: Dersin sınavına girilmediği takdirde GM notu verilir.

b) TK (Tekrar): Tekrar edilen dersi gösterir.

c) DZ (Devamsız): Öğrencinin ilgili derse devamsızlığını gösterir, bir dersten DZ alan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

ç) TR (Transfer): Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.

d) ERA (Erasmus): Erasmus programı sırasında alınan dersleri gösterir ve ortalamaya katılır.

e) ÖD (Öğrenci Değişim): Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersleri gösterir ve ortalamaya katılır.

f) G (Geçti): Dersten başarılı olduğunu gösterir.

g) K (Kaldı): Dersten başarısız olduğunu gösterir.

(5) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(6) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için; dersin alındığı yarıyıldaki YANO’sunun ön lisans programlarında 1.80, lisans programlarında ise 2.00’ın altında gerçekleşmesi halinde o yarıyılda DD veya DC notu alınan dersler başarısız sayılır.

(7) Lisans eğitiminde dördüncü yarıyıl sonu itibarı ile GANO 1.80’in altında olan öğrenci başarısız öğrenci sayılır. Başarısız öğrenci dördüncü yarıyılın sonunda GANO’ sunu yükseltinceye kadar üst yarıyıldan ders alamaz. GANO’ sunu yükseltebilmesi için, daha önceki yarıyıllarda da DZ, FF, FD, DD, DC notu aldığı veya hiç almadığı dersleri alır.

Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması ve genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 39 – (1) YANO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu derslerin kredi saatlerinin bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır. GANO, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyılda dahil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır. GANO ve YANO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. GANO’su en az 2.00 olan öğrenci başarılı olarak nitelendirilir.

(2) Ön lisans ve lisans öğrenimlerinde yarıyıl not ortalaması, yarıyıl başarı durumunu belirler. YANO’ sunun ön lisanslarda 1.80, lisanslarda ise en az 2.00 olarak gerçekleştiği yarıyılda DD ve DC notları alınan dersler başarılı olarak kabul edilir.

(3) Ön lisans ve lisans öğrenimlerinde başarı baraj notu en az 2.00'dır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıtlı olduğu program/bölümün öğretim planında alması gereken derslerin GANO’ sunun en az 2.00 olması gerekir.

(4) GANO’ sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrar alabilir. Ancak bu durumda, öğrencinin derse kayıt yaptırması şarttır. Başarılı olunan dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir.

Başarısızlık durumu ve ders tekrarı

MADDE 40 – (1) Yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan dersler dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alınır.

(2) YANO’su bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen başarı notunun altında kalan öğrenci, başarı notu DD ve DC olan dersleri; ön lisans öğretiminde dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alır. Lisans öğretiminde ise bu dersleri dersin açıldığı dönemlerde alabilir.

(3) Danışman öğretim elemanı, ders tekrarı yapan öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre ders kaydı yaptırmasına rehberlik eder.

(4) Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın yarıyıl ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 41 – (1) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, mezuniyet GANO’ su 3.50-4.00 olan öğrenci yüksek onur öğrencisi, 3.00-3.49 olan öğrenci onur öğrencisi sayılır. Onur ve yüksek onur öğrencisine mezuniyetinde Rektörlük tarafından onur belgesi veya yüksek onur belgesi verilir.

(2) Onur/yüksek onur öğrencisinin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma Verilmesi, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma

Başarı durum belgesi/transkript

MADDE 42 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı durumu, öğrencinin transkriptine yarıyıl esasına göre işlenir.

(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumludur.

(3) Mezuniyet aşamasında; öğrencinin başarmış olduğu derslerinin başarı durumunun öğretim planındaki yarıyılına işlendiği ve ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet notunu karşılar şekilde mezuniyet transkripti düzenlenir.

(4) Mezun olan lisans öğrencilerine, diplomasına ek olarak, öğrencinin almış olduğu derslerin başarı durumunu ve AKTS karşılıklarını içeren İngilizce olarak düzenlenmiş diploma eki (DE/DS) verilir.

(5) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli GANO’ sunu sağlayamayan öğrencinin, yazılı müracaatı olması ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde yarıyıl sonu sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış olduğu ve kendi seçtiği bir dersten not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavında alınan not, nihai not olarak transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında başarısız sayılan öğrenci, takip eden yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu derse tekrar kaydolmak zorundadır.

Diploma verilme şartları

MADDE 43 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün öğretim planındaki derslerini/stajını başarı ile tamamlayan, GANO’ su 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve mezuniyet/AKTS kredisini tamamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Dereceye girecek öğrenciler, normal öğretim süresi sonunda, yarıyıl sonu sınavı ardından mezun durumuna gelmiş öğrenciler arasından belirlenir.

(3) Bitirme tezi uygulaması olan bölüm/programlarda, bitirme tezini tamamlayamamış veya başarısız olmuş öğrenci mezun olamaz.

(4) Diploma; öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda, öğrencinin noter onaylı vekâletname ile belirlediği kişiye verilir.

(5) Diplomalar, Senatonun diplomalar hakkında belirlediği esaslara göre düzenlenir.

(6) Lisans düzeyinde öğretim gören öğrenci, hazırlık hariç ilgili programın ilk 4 yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve GANO’sunun en az 2.00 olması ve talep etmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alır.

Kayıt silme

MADDE 44 – (1) Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak Üniversitedeki kaydını sildirebilir. Bu öğrencinin, ayrılmak istediği tarih itibarıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencinin Üniversiteden ilişiğinin kesilmesinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasından kendisine ait belgeleri geri alabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(4) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, yarıyıl sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır.

Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar

MADDE 45 – (1) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir mazereti olması durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kayıt dondurmak isteyen öğrencinin gerekçesinin belirtildiği bir dilekçe ve belgeleri ile birlikte ilgili meslek yüksekokulu/yüksekokul müdürlüğüne veya fakülte dekanlığına başvurması gerekir.

b) Öğrenciye sağlık, maddi, ailevi, yurtdışında öğrenim görme, kişisel ve ilgili yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer nedenlerle; ön lisans öğrencisine en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencisine ise bir defada 2 yarıyılı geçmemek üzere en fazla 4 yarıyıl izin verilebilir.

c) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.

ç) Öğrenci izin süresinin bitiminde, dönem ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimine devam eder. İki yarıyıl izinli olan öğrenciden ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce bir dilekçe ile meslek yüksekokulu/yüksekokul müdürlüğüne veya fakülte dekanlığına başvuruda bulunması gerekir.

d) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için doğal afet ve benzeri olağanüstü haller dışında güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış ve ilgili yönetim kurulu kararı ile izin talebinin kabul edilmiş olması gerekir. Kayıt dondurma başvurusu kabul edilmiş olanlardan;

1) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, kayıt dondurulan yarıyıl/yarıyıllarda öğrenim ücretinin en az % 25’ini öder. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kayıt dondurma işlemi yapılamaz.

2) Öğrenci öğretime tekrar başladığında kayıt dondurulan yarıyıl/yarıyıllar karşılığında ödemiş olduğu ücret, tekrar kayıt yaptırdığı anda ödemesi gereken meblağdan düşülür.

e) Öğrenci kayıt dondurduğu süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs imkânlarından yararlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 46 – (1) Üniversitede öğrencinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin üniversiteye kayıt işlemi sırasında bildirdiği adrese, kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenci ile adres değişikliğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmeyen öğrencinin, üniversiteye kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Üniversitenin internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlar tebligat niteliği taşır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 4/9/2014 tarihli ve 29109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4/9/2014 tarihinden önce Gedik Üniversitesine kaydını yaptırmış öğrencilere, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası yerine, yürürlükten kaldırılan 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.