25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2008 tarihli ve 27031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Denetim Kurulu: Kurum tarafından yürütülen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programları denetlemek üzere oluşturulan il istihdam ve mesleki eğitim denetim kurullarını,”

“c) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Kurul; valinin başkanlığında, belediye başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter yardımcısı, il özel idaresi genel sekreteri, il millî eğitim müdürü, il bilim, sanayi ve teknoloji müdürü, çalışma ve iş kurumu il müdürü, il ticaret ve sanayi odası başkanı veya başkanları, işçi konfederasyonlarından birer temsilci, işveren konfederasyonlarından birer temsilci, Sakatlar Konfederasyonundan bir temsilci, il esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı, ilde bulunan yükseköğretim kurumlarının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü veya mesleki teknik eğitim bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesi, il gümrük ve ticaret müdürü, kalkınma ajansı temsilcisinden oluşur.”

“(3) Kurul toplantılarına Genel Müdürlükten İstihdam Uzmanları, Daire Başkanları ve üstü düzeyde katılım sağlanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantı, “il istihdam politikası” ve “il mesleki eğitim politikası” başlıklarında yapılacak iki oturumdan oluşur. Oluşturulacak il mesleki eğitim politikalarının istihdam politikaları ile uyumlu olmasına dikkat edilir. Her bir oturum için yapılacak çalışmalar ilgili Kurumun İl Müdürlüğü tarafından yapılır.”

“(3) Kurul gündemi, kurul başkanı ve talepleri halinde üyelerin görüşü alınarak, Yürütme Kurulunca hazırlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Genel Müdürlük tarafından yazı ile bildirilen ve devletin genel işgücü piyasası politikaları ile uyumlu politikalar öncelikli olarak dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yürütme Kurulu, ayda bir kez bir önceki toplantıda belirlenen gün ve saatte toplanır. Ancak yeterli gündem olmaması halinde, bu süre üç ayda bir, yapılacak olan Kurul toplantısından önce şeklinde uygulanabilir. İhtiyaç olması halinde olağanüstü toplantı yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) İl müdürlüklerince yürütülen, aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlar ve sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı ve Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Denetim Kurulu tarafından denetlenir.”

“(4) Denetim Kurulu, ihbar, şikâyet gibi nedenlerle yapılacak olağanüstü denetimler dışında aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlar ile sonuçlarını, faaliyet süresince en az bir kere denetler. Denetimlerde Kurum tarafından düzenlenecek denetim formu kullanılır. Kurs ve programların bitiminde genel bir değerlendirme raporu yazılır.”

“(5) Denetim Kurulunca hazırlanan denetim raporları il müdürlüğüne ve yapılacak ilk toplantıda Kurula sunulur. Raporda belirtilen eksikliklerin tamamlanması ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için raporun bir özeti yükleniciye 5 gün içinde İl Müdürlüğü tarafından tebliğ edilir. Yüklenici tebligatta belirtilen eksiklikleri 10 gün içinde tamamlar. Süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde, 24 ay süreyle aynı yüklenici ile kurs veya program düzenlenemez. Ayrıca; denetim sonucunda konusu suç teşkil eden hususların tespiti halinde, bu durum gecikmeksizin kurul başkanına bildirilir ve kurul başkanının onayı ile yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.”

“Kurum üyesi haricindeki üye belirlemede İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisine öncelik verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin; birinci fıkrasının (a)  ve (ç) bentleri ile ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Vali, belediye başkanı (Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter yardımcısı), il özel idaresi genel sekreteri, il millî eğitim müdürü, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, il ticaret ve sanayi odası başkanı veya başkanları, il esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı, İl Gümrük ve Ticaret Müdürü, Kalkınma Ajansı temsilcisinin; kurumlarında asli görevlerinin başında olmamaları halinde yerlerine sadece kurumlarında bulundukları makama vekâlet edenler Kurul toplantılarına katılabilir.”

“ç) Kurul üyelerinden; toplantılara mazeretsiz olarak katılmayanlar ile mazereti nedeniyle üst üste iki kez toplantılara katılım sağlamayanların bu durumları Kurul Başkanına ve ilgili merkez teşkilatına yazı ile bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması istenir.”

“(2) Yürütme Kurulu üyelerinin yıl içinde yapılan toplantılara mazeretsiz katılmamaları halinde; il müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinin yerine yeni üyelerin görevlendirmesi yapılır; aynı durumda olan diğer üyeler için ise,  yapılacak ilk Kurul toplantısında seçim yapılır.”

“(3) Denetim Kurulu üyelerinin yıl içinde yapılan denetimlere mazeretsiz katılmamaları halinde; il müdürlüğünün teklifi ve Kurul başkanının onayı ile yeni üyeler görevlendirilir. Bu şekilde Denetim Kurulu üyeliğinden çıkarılanlar, iki yıl geçmedikçe yeniden üye olarak görevlendirilemez.”

“(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara uygun olmayan katılımlar için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Kurum tarafından; Kurul üyelerine yılda dörtten, Yürütme Kurulu üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Denetim Kurulu üyelerine ise, aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan, ayda otuzu geçmemek üzere denetlenen kurs veya program başına (300) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden denetim ücreti ödenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.