25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AT Tip Onay Belgesi; 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) ile 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)’ne göre belgelendirilenler dışındaki ölçü ve ölçü aletlerine verilir. Bunlarla ilgili işlemler, 11/1/2010 tarihli ve 27459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT) hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT)’e göre muayene kuruluşundan veya onaylanmış kuruluştan alınacak muayene ve deney raporu,

b) Üreticinin kendisi tarafından kurulan en az bir, bunun üretim kapasitesi ve muayene edilecek ölçü aletlerinin özellikleri bakımından yeterli olmaması durumunda ilave olarak noterden servis sözleşmesi yapılan yeteri kadar tamir ve ayar servisinin/istasyonunun unvanı, adresi, işyeri uygunluk belgesi numarası/sicil ve muayene kartı numarası ile tamir ve ayar yetki belgesi numarasını belirten liste ve sözleşmenin noter tasdikli sureti,”

“(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olarak ibraz edilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AT Tip Onay Belgesi alınan ölçü ve ölçü aletleri, Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT)’te belirtilen muayene işlemleri ile muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Damgalanacak ölçü aletlerinin damga planı ile damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalar,”

“g) Üreticinin kendisi tarafından kurulan en az bir, bunun üretim kapasitesi ve muayene edilecek ölçü aletlerinin özellikleri bakımından yeterli olmaması durumunda ilave olarak noterden servis sözleşmesi yapılan yeteri kadar tamir ve ayar servisinin/istasyonunun unvanı, adresi, işyeri uygunluk belgesi numarası/sicil ve muayene kartı numarası ile tamir ve ayar yetki belgesi numarasını belirten liste ve sözleşmenin noter tasdikli sureti,”

“(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olarak ibraz edilmesi gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) ile Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) kapsamında belgelendirilen ölçü ve ölçü aletleri, ilgili teknik düzenlenmesinde belirtilen muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2008

27027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/1/2010

27465

2-

15/6/2013

28678