24 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29455

YÖNETMELİK

Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA, GİRİŞİMCİLİK, İNOVASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik, İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zirve Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik, İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Zirve Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik, İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Öğrenci: Zirve Üniversitesi Öğrencilerini,

c) Öğretim Elemanı: Zirve Üniversitesi Öğretim Üyelerini,

ç) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Zirve Üniversitesini,

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ğ) Melek yatırımcı: Öğretim üyesi veya öğrencilerin projelerine mali destek sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

h) Mentör: Girişimcilik konusunda tecrübeli gerçek ve tüzel kişileri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağlantıları güçlendirerek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulan temel girişimcilik ve yerel kalkınma konularında ulusal ve uluslararası ağ bağlantıları üzerinden evrensel yaklaşımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, üretim planı, iş planı hazırlama, muhasebe, dış ticaret, pazar planı ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları, liderlik, strateji, girişimciler için hukuk ve benzeri temel girişimcilik konularında; ders, seminer, kurslar, eğitim programları organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dahilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak,

b) Girişimci fikirleri gözden geçirmek ve pratik girişimcilik becerilerini geliştirmek için Merkezde ve Üniversitede bir girişimcilik kültürü oluşturmak,

c) Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilere yönelik iş planı yarışmaları düzenlemek, iş planlarının geliştirilmesini ve ticarileşmesine destek olmak,

ç) Girişimciliğin motor görevi gördüğü yerel ekonomik kalkınma ve bunun aracı olan kümelenme ile ilgili konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek ya da projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak veya yapılan araştırmalara katkıda bulunmak, araştırmaları ve araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,

e) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, iyi ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek veya projeler yürütmek,

f) Girişimcilik alanında düzenlenen yarışmalara öğrencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı için gerekli girişimlerde bulunmak,

g) Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için melek yatırımcı ağı oluşturmak ve melek yatırımcılar ile Merkez içerisindeki öğrencileri ve öğretim elemanlarını bir araya getirecek faaliyetler düzenlemek,

ğ) Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve öğrenciler ile öğretim elemanlarına yol göstermek üzere girişimcilik tecrübesi bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde liderlik ve girişimcilik alanında ün yapmış kişilerden mentör havuzu oluşturmak, mentörler ile Merkez içerisindeki öğrencileri ve öğretim elemanlarını bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek, aynı zamanda bu kişilerin tecrübelerinin değerlendirilmesine, toplumla paylaşılmasına imkan veren organizasyonel ve fonksiyonel yapılar oluşturmak,

h) Girişim hareketlerinin başlangıcı, yönetimi, büyütülmesi, cesaretlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek; girişimcilik, yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini araştırarak girişimcilik kültürü konusunda tezler hazırlamak; sanayici, girişimci ve işadamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek,

ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlamak, Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak,

i) Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile işbirliği geliştirmek,

j) Teknoloji, iş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki gelişmeler ve yeni gelişmekte olan eğilimler konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,

k) Sosyal girişimcilik kavramının toplumda yaygınlaştırılması amacı ile örnek sosyal sorumluluk projelerini koordine etmek ve hayata geçirmek,

l) Merkezin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, girişimcilik konularında deneyimli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek,

e) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdürün yanı sıra, Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek,

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

ç) Girişimci ve girişimci adaylarına bedelli veya bedelsiz sağlanacak mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanların tahsisine ilişkin kuralları belirlemek,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, öğretim üyeleri ile endüstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişilerin bulunduğu Akademik ve Endüstri Danışma Kurullarından oluşur. Akademik Danışma Kurulu, Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az üç tam zamanlı öğretim üyesinden; Endüstri Danışma Kurulu Rektör tarafından onaylanan, endüstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten en az üç kişiden oluşur. Danışma Kurulları, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.