24 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29455

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muş Alparslan Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MŞÜ-MLAB): Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Muş Alparslan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme (ARGE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve ARGE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan ARGE birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

d) ARGE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakımı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak.

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

f) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla ARGE konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak.

h) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ı) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve gelirin üniversitenin ARGE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

i) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, geliştirme, inceleme ile uygulama çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları bilimsel yayın olarak hizmete sunmak.

c) Üniversiteler ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.

ç) Kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, yerel yönetimler ve benzeri ilgili kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek eğitim seminerleri, kurs, sertifika programları, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek.

e) Merkez laboratuvarlarının akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

f) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı şekilde yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, iki müdür yardımcısı seçerek Rektörlüğün onayına sunar. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple Müdür görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder, bu yönden bütün tedbirleri alır ve uygular.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izler ve denetler.

ç) Merkeze bağlı, merkez laboratuvarı ve ARGE birimlerindeki araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri alır ve uygular.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlar ve Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunar.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunur.

f) Merkez araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunar.

g) Merkez araştırma laboratuvarı ve ARGE birimlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışındaki çalışmalarla ilgili esasların hazırlanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte en fazla beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun kalan iki üyesi, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili de dikkate alınarak Rektör tarafından, öğretim elemanları içinden üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşaltılan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa olağan şekilde toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak.

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, fen bilimleri alanında bilgi ve deneyimi olan bilim insanları ve araştırmacılardan oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür, müdür yardımcıları ya da Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üye sayısı Rektör tarafından belirlenir. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunulmasında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.