24 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29455

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR-SANAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muş Alparslan Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Muş Alparslan Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MŞÜ-KÜLTÜR/SANAT): Muş Alparslan Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Muş Alparslan Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Muş Alparslan Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Muş ili ve çevresinde mevcut kültür mirası üzerine alan araştırmalarında bulunmak, çağdaş ve geleneksel sanatlara ilişkin çalışmalar yapmak, sanat ve tasarım uygulamalarına olanak sağlamak, Üniversite Kültür-Sanat Merkezinin ve Müzesinin kuruluşuna katkı sağlamak, güncel sanat ortamındaki gelişmeleri izleyerek sanat, araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Muş ili ve ilçelerinin sahip olduğu kültür mirasını araştırmak, geleneksel ve çağdaş sanat alanlarına bilimsel, sanatsal ve diğer uygulamalar açısından katkı sağlamak.

b) Kültür ve sanat alanlarına ilişkin araştırma, geliştirme ve tasarım projelerinin çağdaş düzeyde gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanat projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek; ulusal ve uluslararası bağlamda sanatsal etkinliklere iştirak etmek, uygulama konularında girişimlerde bulunmak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) Geleneksel ve çağdaş sanatların kuramsal ve uygulamaya yönelik alanlarda faaliyet icra eden her düzeyde araştırmacı, sanatçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim programları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, çalıştaylar, söyleşiler, seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, tiyatrolar, festivaller, bienaller, sergiler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek; bu tür etkinliklerde çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

d) Araştırmacılara ve sanatçılara atölye, galeri, sahne ve diğer çalışma ve sunum olanaklarını sağlamak, bu olanakların oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

e) Sanat ve sanat alanını kapsayan sosyal bilimler alanında hakemli dergi çıkarmak.

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin araştırma ve tasarım projelerinin çağdaş düzeyde uygulanmasına olanak sağlamak.

g) Üniversite öncülüğünde kültürel, sanatsal içerikli faaliyet merkezlerinin ve müzelerin kuruluşunu planlamak, teklif etmek ve gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalarda rol almak.

ğ) Sanatçı haklarının korunması, patent ve telif haklarına ilişkin haklarının aranması ile ilgili girişimlerde bulunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ı) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olanakları artırma ve geliştirme konularında çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı şekilde yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, iki müdür yardımcısı seçerek Rektörlüğün onayına sunar. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak.

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek; bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak.

e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak.

ğ) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere, Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte en fazla beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun kalan iki üyesi, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili de dikkate alınarak Rektör tarafından, öğretim elemanları içinden üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşaltılan üyelik için Üniversite içinden veya dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa olağan şekilde toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun kararı ile sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, kültür ve sanat konusunda bilgi ve deneyimi olan bilim insanları ve araştırmacılardan oluşur. Danışma kurulu üyeleri, Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üye sayısı Rektör tarafından belirlenir. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kültür, sanat potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler ve ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlama konularında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunulması hususunda ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.