24 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29455

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Merkez (KMÜ BİLTEM): Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına hazır modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturmak.

b) Üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümlerin gerçekleştirileceği laboratuvar olanaklarının tesisini sağlamak.

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

ç) Özel sektörün ve kamu kuruluşlarının ileri teknolojiye uygun araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak.

d) Üniversitenin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmak ve bilimsel araştırmada üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmak.

e) Merkezdeki cihazların günün koşullarına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite, sanayi, özel sektör ve kamu kuruluşları araştırmacılarının araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri için gerekli test, ölçüm ve analizleri yapmak.

b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek.

c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek, bu faaliyetler için gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

ç) Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

d) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standartlar kapsamında Merkezde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu çalışmalar sonucunda düzenlenen sonuç raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak amacıyla Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

e) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,  bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından, en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri; Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak, laboratuvarları eleman ve ekipman bakımından güçlendirerek günün teknolojisine uygun hale getirmek, sürekli olarak çağdaş teknolojileri izleme ve edinmeye yönelik çalışmalar yapmak ve Müdüre görüş ve önerilerde bulunmaktır. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkeze ait yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak iş güvenliğini ve disiplinini sağlamak.

d) Merkeze ait birim ve laboratuvarlarda görevlerin zamanında ve etkin yapılmasını temin etmek üzere iş tanımı, iş bölümü ve görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulunun da görüşü ile Rektöre sunmak.

g) Merkezi personel ve ekipman bakımından güçlendirerek günün teknolojisine uygun hale getirmek amacıyla yeni laboratuvar kurulması veya yeni cihaz alımları konularında Yönetim Kuruluna teklif sunmak, Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

ğ) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

h) Merkez ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ı) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

i) Merkez bünyesindeki altyapının Üniversite personeli tarafından kullanımı, mesai saatleri içerisindeki çalışma prensipleri ve Merkezin kalite politikası ile ilgili tüm dokümanların hazırlanmasını sağlamak.

j) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer 4 üyesi Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifiyle, ilgili akademik birimlerin görüşleri alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

ç) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak ve protokollerini hazırlamak.

e) Müdür tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

f) Müdürün hazırlayacağı program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin yönetiminde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.