24 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29455

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TASARIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a)  Endüstriye doğrudan ürün tasarımı, ürün kimliği, kurumsal kimlik oluşturma ve tasarım hizmetleri sunmak,

b) Ürün tasarımı süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek, süreç iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek, imkanlar dahilinde her türlü fiziki üretimde bulunmak, ürün analizi simülasyonu yapmak,

c) Ürün tasarımı, tasarım düşüncesi, tasarım süreci ve yönetimi, üç boyutlu çizim gibi konularda talep dâhilinde endüstriye ve ilgili sektör paydaşlarına eğitim vermek,

ç) Endüstride ve ilgili sektörlerde ürün tasarımı bilinci oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını düzenli olarak Türk endüstrisine ve ilgili paydaşlara sunmak,

d) Lisans, özellikle yüksek lisans eğitimine katkı sağlamak ve endüstri ile müşterek çalışmalar dâhilinde araştırmacı öğretim elemanı yetiştirmek,

e) Üniversitenin çeşitli birimlerine endüstriyel tasarım ve kurumsal kimlik tasarımı hizmeti sunmak,

f) Medya ve yayın dünyası ile ortak projeler yürütmek,

g) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Danışmanlık hizmeti vermek ve danışmanlık hizmetleri verdiği süreçleri iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek,

b) Endüstri, hizmet sektörü, belediyeler ve kamuya, doğrudan, tasarım ve ön imalat, test, analiz ve simülasyon dahil olmak üzere uygulama hizmetleri, eğitim vermek,

c) Endüstri, hizmet sektörü, belediyeler ve kamu ile ortak projeler geliştirmek, bu projeleri ilgili mercilere teklif etmek ve sunmak,

ç) Endüstri, hizmet sektörü, belediyeler ve kamuya eğitim vermek,

d) Özellikle Gazi Üniversitesi ve Türkiye lisansüstü eğitimine katkı sağlamak, endüstri ve hizmet sektörü ile kamunun müşterek çalışmaları çerçevesinde deneyim kazanacak araştırmacı öğretim elemanı yetiştirmek,

e) Alanla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans ve doktora burs kaynakları temin etmek,

f) Endüstriyel tasarım konusunda yurt içinde ve yurt dışında yapılacak bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans ve kongreler ile eğitim programlarına katılmak, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre ve eğitim programları düzenlemek, konunun uzmanı bilim insanları ile iletişim kurmak ve bu alandaki bilimsel çalışmalara destek sağlamak,

g) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak, akademik dergi, e-bülten, kitap ve sair yayınlar çıkarmak,

ğ) Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), Teknoloji Transfer Ofisi, Teknokent ve diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

h) Üniversitenin çeşitli birimlerine Merkez faaliyetleri kapsamında hizmet sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.  Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkezde görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmakla görevlidir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimiyle ilgili önlemleri almak,

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini tespit etmek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek; Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporunu Rektöre sunmak ve sonuçlandırmak,

g) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ğ) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve varsa müdür yardımcısı ya da yardımcıları da dahil olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi ila dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik kadro ihtiyacını tespit etmek,

b) Gerekli gördüğü durumlarda, tasarım ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere Merkez bünyesinde geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak; amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

f) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin altıncı maddesinde belirtilen çalışma alanlarında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu, en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa salt çoğunluk aranmaksızın toplanır ve kararlar alır. 

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 23/8/2009 tarihli ve 27328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANTUM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.