22 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29453

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/42)

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 1 – (1) 12/01/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya ve Hindistan menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”nin ((G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); (55.11)) ithalatında dampinge karşı 0,23 ila 0,80 ABD Doları/ Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir. Öte yandan, 08/04/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/2 sayılı Tebliğ ile de Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli mezkur ürünlerde de %6,62 ila %26,25 oranları arasında değişen oranlarda kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ve Adana Mensucat firması ÇHC menşeli kesik elyaf ipliği ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Çin Tayvan’ı (Tayvan) üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/8 sayılı Tebliğ ile ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”dir. ((G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); (55.11))

(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında anti-damping önlemi 2009 yılında uygulanmaya başlamıştır. Tayvan menşeli ithalat ise 2009 yılında önlemin yürürlüğe girmesinin ardından artmaya başlamıştır. 2010 yılında Tayvan menşeli kesik elyaf ipliği ithalatı bir önceki yıla göre %58 oranında artmış, 2011 yılında ise %11 azalmıştır. 2012-2014 yılları arasında ise sırasıyla %68, %37 ve %17 oranında artış göstermiştir.

(2) 2009 yılında ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı %6,6’dan, 2014 yılında %4,4’e düşmüş, Tayvan’dan yapılan ithalatın 2009 yılında %2,5 olan payı 2014 yılında %6,7’e yükselmiştir.

(3) Ayrıca, Trademap internet adresinden elde edilen istatistiklere göre Tayvan’ın Türkiye’ye kesik elyaf ipliği ihracatı 2010-2014 yılları arasında artarken, diğer ülkelere olan ihracatı azalmıştır. Soruşturma konusu eşyanın ÇHC’den Tayvan’a olan ihracatı ise yine 2010-2014 yılları arasında artış göstermiştir. ÇHC, Tayvan ve Türkiye arasındaki kesik elyaf ipliği ticaretine bakıldığında mevcut önlemin Tayvan üzerinden etkisiz kılındığına ilişkin ciddi şüphe ortaya çıkmaktadır.

(4) Diğer taraftan, Tayvan’dan ülkemize ihracat yapan firmalar tespit edilmiş olup, Tayvan Türk Ticaret Ofisi’ne ihracatçı firmaların listesi iletilerek, ticari faaliyetlerine, üretici olup olmadıklarına ve Tayvan’dan Türkiye’ye yapılan ihracata ve 43 adet ihracatçı firmaya ilişkin bilgi talep edilmiştir. Ticaret Ofisimiz bunlardan 20 tanesine ilişkin bilgiye ulaşabilmiş ve 12 firmanın tacir ya da tacir/üretici firma olduğu yönündeki tespitlerini iletmiştir. Hakkında bilgiye ulaşılamayan ihracatçı firmalar ile tacir olduğu tespit edilen firmaların anılan önlemi Tayvan üzerinden etkisiz kıldığına ilişkin şüphe bulunmaktadır.

Karar ve işlemler

MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Tayvan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu Tayvan’ın Türkiye’deki temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler

MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90 (312) 204 77 76

Faks: +90 (312) 204 86 33

e-posta: oek194@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.