22 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29453

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/41)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland, Malezya ve Çin Tayvan’ı menşeli 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan ve ekte listelenen "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat"ın (yalnızca giyim için olanlar) ithalinde, 2/6/2006 tarihli ve 26186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/13) ile değişik 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konmuştur. 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir.

(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20) ile takip edilmekte olup, çeşitli sektör temsilcileri anılan eşyanın ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünlerin Bulgaristan üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 11/8/2014 tarihli ve 29085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/29) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmaları üretici/ihracatçı firma soru formunu tam ve eksiksiz olarak, makul süreler içinde doldurarak işbirliğinde bulunmuştur. Soru formuna ilişkin kendilerine eksiklik bildirilen diğer firmalar ise verilen süreler içinde eksik bilgileri tamamlamadıkları için işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(3) E. MIROGLIO EAD firmasının soruşturma dönemi içinde ülkemize soruşturma konusu 54.07 GTP’li sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat için 2013 yılında tek bir ihracat işlemi tespit edilmiştir. Anılan firma ihracatçı üretici soru formunu tam ve eksiksiz olarak tarafımıza iletmiş, firmanın Bulgaristan’da yerleşik 3 adet tesisinin 2 tanesinde (Sliven ve Yambol fabrikalarında) 11-13 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması yapılmıştır.

(4) BELOTEX 95 JSC firmasının soruşturma dönemi içinde ülkemize soruşturma konusu 54.07 GTP’li sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat için 2012 yılında 3 adet ihracat işlemi tespit edilmiştir. Anılan firmanın Bulgaristan’ın Zlatograd şehrinde bulunan üretim tesisinde 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması yapılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkedeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/29)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, işbirliğinde bulunan taraflara ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 01/01/2011-31/05/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Bulgaristan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ülkemize ithalatı 2011 yılından itibaren sırasıyla 60 bin ton, 70 bin ton, 67 bin ton ve 81 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yıllarının ilk 6 aylık dönemlerinde ise sırasıyla 41,6 bin ve 41,3 bin ton ithalat yapılmıştır. Bu grupta yer alan Bulgaristan menşeli/çıkışlı ithalatın payı 2011 yılında %0,3’ten 2014 yılında %1,6’ya yükselmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmaları nezdinde yapılan yerinde incelemede söz konusu firmaların Bulgaristan’da üretim tesisleri bulunduğu ve ÇHC menşeli sentetik filamentten mensucat ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Bulgaristan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucatı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile ÇHC menşeli sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucatın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

(2) Diğer taraftan, Bulgaristan’da yerleşik E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmalarının bahsekonu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı ve üretimlerini Bulgaristan’daki fabrikalarında gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Bulgaristan’da mukim E. MIROGLIO EAD ve BELOTEX 95 JSC firmalarında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Bulgaristan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı ekte Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) sayılan soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

 

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.