22 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29453

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/39)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 2/8/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/28 sayılı Tebliğ (2008/28 sayılı Tebliğ) ile değişik 2/3/2004 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2004/4 sayılı Tebliğ) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9608.10.10.10.00 ve 9608.50.00.10.00 gümrük tarife pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler”e yönelik 0,066 ABD Doları/Adet dampinge karşı kesin önlem mevcuttur.

(2) ÇHC menşeli bahse konu kalemlere yönelik mer’i önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Yerli üretici Pensan Kalem ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Pensan) tarafından yapılan ve Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Adel) tarafından da desteklenen başvuru üzerine 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2014/34 sayılı Tebliğ) ile ÇHC menşeli “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler”e yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmanın yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen, ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Kendilerine soru formu gönderilen 22 ithalatçı firmanın 6’sından cevap alınmıştır. Söz konusu cevaplarda ithalatçı firmalar özetle; ithal ettikleri ürünlerin genelde promosyon amaçlı ürünler olduğunu, bu ürünlerin maskot ve diğer süslerle birim fiyatının arttığını ve soruşturma konusu ürünle benzer sayılmaması gerektiğini iddia ve beyan etmişlerdir. Söz konusu iddia ve talepler dikkate alınmış olup ithalatçı firmalar tarafından promosyon vb. amaçlarla ithal edilen ve üzerine maskot vb. süs takılı şekilde satışa konu edilen ürünlerin son kertede tükenmez kalem olarak kullanıldığını ve soruşturma konusu ürünle benzer ürün olduğu değerlendirilmiştir.

(6) Türkiye’ye ÇHC’den önleme tabi ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen 25 firmadan biri cevap verme süresinin bitiminden yaklaşık bir ay sonra; bir firma da süresi dâhilinde ve fakat eksik olarak cevap vermiştir. Bu firmalar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işbirliğinde bulunmamış kabul edilmiştir.

(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Pensan Kalem ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 1/1/2011-30/9/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 9608.10.10.10.00 GTİP’te yer alan “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler”dir. Diğer taraftan, 2008/28 sayılı Tebliğ ile 9608.50.00.10.00 GTİP’te yer alan “plastik maddelerden olanlar” (set içinde tükenmez kalem gelirse) için de önlem uygulanmaktadır.

(2) Soruşturma konusu tükenmez kalemler, çeşitli yöntemlerle doldurulabilen ve/veya uç takılabilen, bilyalı tükenmez kalem, bilyalı jel kalem, iğne uçlu bilyalı kalem ve roller olarak adlandırılan bilyalı kalemlerdir. Söz konusu kalemler, okullarda ve ofislerde yazı yazma amaçlı olarak genel kullanım alanına sahiptirler. Kalemler, kırtasiye dükkânlarında, süpermarketlerin kırtasiye bölümlerinde, büro malzemesi mağazalarında ve pazarlarda satılmaktadır. Ayrıca, firmalarca hediye olarak dağıtım amacıyla da kullanılmaktadır.

(3) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen tükenmez kalemler ile şikâyet konusu ülke menşeli tükenmez kalemlerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada yapılmıştır. Fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile şikâyet konusu ülke menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2004/4 Tebliğ’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalının (YÜD) ekonomik göstergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı ve fiyatların gelişimi incelenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2011- 2014/9 aylık dönemi dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’ün zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2010-2013/9 aylık (Ocak-Eylül) dönemi dikkate alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürününün 2011-2014/9 aylık dönemde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2011’de 128.772.610 Adet olan ithalatın, 2012 yılında 127.592.105 Adet, 2013 yılında 111.652.552 Adet ve 2014/9 aylık dönemde ise 85.108.108 Adet düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Gerçekleşen bu ithalatın değeri ise 2011 yılında 22.347.411 ABD Doları iken 2012 yılında 19.602.038 ABD Doları, 2013 yılında 20.898.019 ABD Doları ve 2014/9 aylık dönemde de 17.089.344 ABD Doları seviyesinde seyretmiştir.

(2) 2011 yılında 0,17 ABD Doları/Adet olan birim fiyatlar 2012 yılında düşerek 0,15 ABD Doları/Adet, 2013 yılında 0,19 ABD Doları/Adet ve 2014/9 aylık dönemde ise 0,20 ABD Doları/Adet olduğu görülmektedir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı ve birim fiyatı

MADDE 11 – (1) Önleme konu kalemlerin ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 20.116.991 Adet, 2012 yılında 17.629.989 Adet, 2013 yılında 16.014.260 ve 2014/9 aylık dönemde ise 8.721.110 Adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın değer bazında gelişimine bakıldığında ise 2011 yılında 4.013.256 ABD Doları olan ithalatın değeri 2012 yılında 3.580.337 ABD Doları, 2013 yılında 3.766.151 ABD Doları ve 2014/9 aylık dönemde ise 2.034.325 ABD Doları seviyesinde seyretmiştir. İthalatın birim fiyatları ise sırasıyla 2011 ve 2012 yıllarında 0,20 ABD Doları/Adet iken 2013 yılında 0,24 ABD Doları/Adet ve 2014/9 aylık dönemde de 0,23 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin toplam ithalat içindeki payı ise sırasıyla 2011 yılında %16, 2012 yılında %14, 2013 yılında %14 ve 2014/9 aylık dönemde ise %10 seviyesinde kalmıştır.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 12 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretici Pensan Kalem’den temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları Adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim elde edilmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 91’e, 2013 yılında 84’e gerilerken 2014 yılında 88’e yükselmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 71, 2013 yılında 91 ve 2014 yılında da 131 olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin benzer mal tüketimi pazar payı endeksi 2011-2014 yıllarında sırasıyla 100, 96, 88 ve 77 seviyesinde kalmıştır.

Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 13 – (1) Önleme konu ürünlerden 9608.10.10.10.00 GTİP’li olanlar için ülke ayrımı gözetmeksizin gözetim uygulaması yürürlükte bulunduğundan ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları yükselmiş olup, söz konusu ülke menşeli ürün kaynaklı fiyat kırılması, fiyat baskısı ve fiyat bastırılması hesapları yapılmamıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 14 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli üreticinin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2011 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir. 2014 yılı verileri dokuz aylık olduğundan bu yıla ilişkin veriler 12 aya tamamlanmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’ün ilgili üründe 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2012 yılında 76, 2013 yılında 98 ve 2014 yılında da 122 olmuştur.

2) Zarar inceleme döneminde kapasitede bir değişiklik olmamıştır. KKO ise 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 76, 2013 yılında 98 ve 2014 yılında da 92 olarak gerçeklemiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012 yılında 69, 2013 yılında 76 ve 2014 yılında da 86 olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2011 yılında 100 alındığında 2012 yılında 70 ve 2013 yılında 87 düzeyinde iken 2014 yılında 129 seviyesine yükselmiştir.

3) Gerçekleşen bu iç satışın birim fiyatları ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 102’ye, 2013 yılında 114’e ve 2014 yılında da 149’a yükselmiştir.

4) Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 88’e gerilerken 2013 yılında 193 ve 2014 yılında da 301 seviyesine yükselmiştir.

5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 88’e gerilemiş, 2013 yılında 198’e ve 2014 yılında da 329’a yükselmiştir.

6) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 99, 2013 yılında 102, 2014 yılında da 109 seviyesinde seyretmiştir.

c) Pazar payı

1) Önlem konusu ürünün yurt içi tüketimi 2011 yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında 91 ve 2014 yılında da 100 olarak gerçeklemiştir.

2) Yerli üretim dalının pazar payı endeks değerleri ise 2011-2014 döneminde sırasıyla 100, 83,108 ve 164 seviyesinde seyretmiştir.

ç) Stoklar

1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 166’ya, 2013 yılında 184’e ve 2014 yılında da 161’e yükselmiştir.

2) Bu dönemde stok çevrim hızları ise 2011 yılı 100 olmak üzere sırasıyla 42, 52 ve 54 düzeyinde kalmıştır.

d) İstihdam

1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 100, 2013 yılında 140 ve 2014 yılında da 160 olarak gerçekleşmiştir.

e) Ücretler

1) YÜD’ün ilgili ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 101’e yükselirken 2013 yılında 95’e gerilemiş ve 2014 yılında da 188 seviyesine ulaşmıştır.

f) Verimlilik

1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 76, 70 ve 57 olmuştur.

g) Maliyetler ve kârlılık

1) Yerli üreticinin ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 107, 2013 yılında ise 82 ve 2014 yılında da 114 seviyesinde gerçeklemiştir.

2) Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı -100 olmak üzere 2012 yılında -187, 2013 yılında ise 435 ve 2014 yılında da 452 düzeyinde gerçekleşerek kârlı konuma geçmiştir.

ğ) Nakit akışı

1) Yerli üreticinin ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılında -100 iken 2012 yılında 53’e, 2013 yılında 75’e düzeyine yükselmiş ve 2014 yılında ise 47 seviyesinde kalmıştır.

h) Büyüme

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 99 iken, 2013 yılında 128’e ve 2014 yılında da 253’e yükselmiştir.

ı) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

1) Yerli üreticinin sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılı 100 olmak üzere endeks 2012 yılında 94’e, 2013 yılında 90’a gerilemiş ve 2014 yılında ise 109’a yükselmiştir.

i) Yatırımların seyri

1) Yerli üreticinin yapmış olduğu tevsi yatırımları 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 143, 2013 yılında 0 ve 2014 yılında da 274 olarak gerçekleşmiştir.

j) Özsermaye kârlılığı oranı

1) Yerli üreticinin özsermaye kârlılığının 2011 yılı 100 olarak alındığında, 2012 yılında 112, 2013 yılında 119 ve 2014 yılında da 118 olduğu görülmektedir.

k) Yatırım hasılatı oranı

1) Yerli üreticinin yatırım hasılatı oranının 2011 yılı 100 olarak alındığında, 2012 yılında 107’ye yükselirken 2013 yılında 84 ve 2014 yılında da 38 düzeyinde kalmıştır.

ALTINCI BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, bu bölümde önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 16 – (1) ÇHC’nin şikâyet konusu üründeki üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verilerine dayanılarak dörtlü GTP (9608) temelinde incelenmiştir. Ancak, söz konusu merkez kaynaklı verilerde sadece 2013 yılına ait miktar ve değerleri yer almıştır.

(2) Buna göre, 2013 yılı itibariyle şikâyet konusu üründe % 30’luk pazar payı ile dünyanın en büyük ihracatçısı olan ÇHC’nin ihracatı miktar bazında 2013 yılında 5.666.332.609 adet iken bu ihracatın değeri ise 1.754.473.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu ithalatın birim fiyatı ise 0,31 ABD Doları/Adet düzeyindedir.

Soruşturmaya konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 17 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) yararlanılarak, ÇHC’nin AB-28’e şikâyet konusu ürün ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir. Ancak, AB Pazara Giriş Veri Tabanındaki veriler kg cinsinden olduğundan bu değerler 1kg=100 Adet yaklaşık değer olarak bu raporda yer almıştır.

(2) Buna göre, ÇHC’nin AB-28’e şikâyet konusu toplam ürün ihracatı miktar bazında 2011 yılında 1.360.000.000 adet, 2012 yılında 1.305.600.000 adet ve 2013 yılında da 1.290.100.000 adet olurken; değer bazında ise 2011 yılında 93.256.466 Euro, 2012 yılında 99.760.118 Euro ve 2013 yılında 95.499.849 Euro düzeyinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 0,07 Euro/Adet, 2012 yılında 0,08 Euro/Adet ve 2013 yılında 0,07 Euro/Adet olmuştur.

(3) Yine ITC verilerine göre ÇHC’nin şikâyet konusu üründe AB dışında küresel pazarda ihracatının yoğunlaştığı ülkeler sırasıyla Rusya (724.983.722 adet), Birleşik Arap Emirlikleri (247.524.771 adet), Avustralya (227.687.159 adet) ve Ukrayna (222.164.530 adet) olduğu görülmektedir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 18 – (1) Türkiye, genç nüfusu, kreş-anaokulu sayısındaki artış ve 4+4+4 eğitim sisteminin de etkisiyle soruşturma konusu üründe önemli bir pazar olma özelliğini muhafaza ederken tüketicinin tercihleri de kaliteli, uluslararası standartlarda ve uygun fiyatlı ürünlere yönelmektedir. TÜİK verilerine göre 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaöğretim toplam öğrenci sayısı 16.403.328 olup eğitim sektöründe görev alan ve büro hizmet sektöründe (büro hizmetleri) çalışan nüfus da dikkate alındığında artan nüfus ve okul hayatında harcanan zaman dilimine paralel olarak söz konusu ürüne yönelik talebin de artacağı değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ürünün talebinde, kullanım alanına göre farklılık göstermekle birlikte, esas belirleyici hususun ürünün fiyatı olduğu değerlendirilmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 20 – (1) Esas soruşturmada tükenmez kalemler için hesaplanan damping marjı, Wenkui firması için CIF bedelinin % 633’ü, Chenglu firması için CIF bedelinin % 323’ü ve diğer firmalar için CIF bedelinin % 633’ü düzeyindedir.

(2) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının yanında, 2008 (Ocak-Eylül) dönemi için önlemin yürürlükten kalkması durumunda oluşabilecek muhtemel damping marjı tükenmez kalem için CIF bedelin % 35,71’i olarak hesaplanarak 0,043 ABD Doları/Adet olarak bulunmuştur.

(3) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından bu incelemede herhangi bir normal değer ve damping marjı yapmaya gerek duyulmamıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 21 – (1) 2011–2013 (Ocak-Eylül) dönemde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendiğinde, 2011 yılında 108.655.619 Adet olan ithalat 2012 yılında 109.962.116 Adet, 2013 yılında 95.638.292 Adet 2014 (Ocak-Eylül) dönemde 76.386.998 Adet olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın birim fiyatları ise 2011 yılında 0,17 ABD Doları/Adet iken 2012 yılında 0,15 ABD Doları/Adet, 2013 yılında 0,18 ABD Doları/Adet ve 2014 (Ocak-Eylül) dönemde ise 0,20 ABD Doları/Adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2011 yılında % 84,38 iken 2012 yılında % 86,18, 2013 yılında % 85,66 ve 2013 (Ocak-Eylül) dönemde ise % 89,75 olarak gerçekleşmiştir.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Yukarıda da izah edildiği üzere ÇHC gerek üretim gerekse de ihracat kabiliyeti bakımından önlem konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahiptir. Bahse konu ülkede yerleşik ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir.

(2) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemlerin kalkması halinde önleme konu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının önemli düzeyde olduğu; önlemlerin yürürlükte olduğu dönem boyunca fiyat odaklı pazara giriş stratejisinin şikayet konusu ülke tarafından halen devam ettirildiği; önleme tabi ülkenin halihazırda küresel ihraç fiyatlarının Türkiye’ye ihraç fiyatlarından düşük olduğu ve önleme konu üründe dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı; Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu; fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.