22 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29453

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Melen Çayı Alt Havzası

               Koruma Eylem Planı

GENELGE

2015/5

Ülkemiz su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında çevrenin korunmasına büyük önem verilmiş ve bu başlık altında; Toprak ve Su Kaynakları Yönetiminde; “su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi” temel hedef olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda su kaynaklarının havza esaslı yaklaşımlarla korunması ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile “Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem Planı bu genelgenin yayımından sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilecek, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.

Eylem Planında, çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir. Bununla birlikte; söz konusu Eylem Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde Eylem Planında değişiklik ve güncelleme yapılması ile ihtiyaç halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması görevleri Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.

Bu çerçevede, Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve desteğin; ilgili bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanması ve bu kapsamda kurumlarca üstlenilen görev ve sorumlulukların özenle yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                   Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                              Başbakan