21 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29452

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen öğrenciler haklı ve geçerli nedenlerle dönemin ilk haftası içerisinde kaydını yenilemek zorundadır. Bu süre içerisinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret belgeleri ve başvuruları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Geç kayıt sebebiyle ilgili yönetim kurulu kararından önce geçen süre devamsızlıktan sayılır.”

“(5) Öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyıllarda alacakları dersler, programlarında yer alan derslerdir. Öğrenciler bu derslerin tümüne kaydolmak zorundadır. Üçüncü/dördüncü yarıyılda, birinci/ikinci yarıyıldan başarısız dersi olan öğrenciler başarısız oldukları veya devamsızlıktan kaldıkları ya da daha önce almadıkları dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Fakat alt yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu derslerin olması halinde, alt yarıyıl derslerden başlamak şartı ile kayıt yaptıracağı derslerin toplam kredisi bulunduğu yarıyıl ders yükünün 1/3 fazlasını aşamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Programlarda yer alan dersler ile uygulamaların dağılımları, yarıyıllık esasa göre yapılır. Ön koşullu dersler öğretim programında her iki yarıyılda açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik olan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Stajını tamamlayan öğrencilerin mezuniyet tarihi, EDE/stajının değerlendirilmesinin ilanını takip eden ilk iş günüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi ve ek sınavlar

MADDE 18 – (1) Üniversitede ön lisans öğreniminin normal süresi iki yıldır.

(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık sınıfı azami süresi iki yıldır. Bu süreye kayıt dondurma ve izinli sayılma süreleri dâhil edilmez. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(3) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan öğrencilerin; hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları derslerin toplam sayısı beşten fazla olanların kayıtları silinir.

(4) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavlara girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için programı ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıfta ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde, her eğitim öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm derslerden başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, ek sınavlar, yaz okulu sonu sınavları, tek ders sınavları, muafiyet sınavları olmak üzere dokuz çeşittir.”

“(5) Mazeret ve tek ders sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları süresinde Üniversitemizi veya Ülkemizi çeşitli etkinliklerde temsil eden öğrenciler; belgelemek koşulu ile başvurusunu elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu durumdaki öğrencilerin talepleri ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt dondurma”

“(2) Kayıt dondurmak için kayıt dondurma başvuruları ilgili yarıyılda derslerin başlama tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde yapılır. Belgelemek koşulu ile ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c), (ç) ve (d) bentleri eklenmiştir.

“c) İlgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

“ç) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan öğrencilerin; hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları derslerin toplam sayısı beşten fazla olanların kayıtları silinir.”

“d) Derslere devam koşulunu yerine getirdikleri halde, kullandıkları ek süreler sonunda yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 18 inci maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmeyenlerin kayıtları silinir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması”

“(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinde belirtildiği üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2011

28035

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2012

28362

2-

10/9/2013

28761

3-

28/10/2013

28805