21 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29452

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen öğrenciler haklı ve geçerli nedenlerle dönemin ilk haftası içerisinde kaydını yenilemek zorundadır. Bu süre içerisinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret belgeleri ve başvuruları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Geç kayıt sebebiyle ilgili yönetim kurulu kararından önce geçen süre devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders ekleme/silme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, ilk iki yarıyıl dışında, yarıyılın başlangıcından itibaren ilk üç gün içerisinde danışmanın onayını alarak kayıt sırasında aldığı derslerden bazılarını bırakabilir ve başka derslere kayıt yaptırabilir. Yeni eklenen dersler için bu üç günlük süre devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Lisans programlarında öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı programlarda tamamen veya en az %30 yabancı dilde de öğretim yapılabilir. Ayrıca, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı konulan bölümlerde bazı dersler yabancı dilde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Programlarda yer alan dersler ile uygulamaların dağılımları, yarıyıllık esasa göre yapılır. Ön koşullu derslerin öğretim programında her iki yarıyılda açılma kararı ilgili fakülte/yüksekokul kurullarında karara bağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları ve endüstriye dayalı eğitime ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili kurulca belirlenen staj programı esaslarına göre yapılır. Bazı programlarda ise isteğe bağlı staj uygulaması Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, Üniversite ile işbirliği anlaşması bulunan yurt içindeki ve dışındaki üniversitelerin ilgili birimlerinden ders alıp sınavlarına girebilir. Öğrencilerin değişim programları kapsamında almış oldukları derslerin, öğrenim çıktıları dikkate alınarak kayıtlı olduğu bölümün öğretim programlarındaki derslerin yerine geçmesi ve notların uyarlanması bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu şekilde alınan derslerin notları AGNO hesaplamasına katılır.”

“(2) Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacakları dersler, bölüm başkanı ve program koordinatörlerinin ortak kararı ile belirlenir. Bu dersler, öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programındaki derslerin aynısı olabileceği gibi öğrenim çıktıları dikkate alınarak uygun görülen dersler de olabilir. Öğrencinin yurt dışı programlarda başarılı olduğu dersler kendi programında karşılığı yoksa seçmeli ders olarak kaydedilip, bu seçmeli dersin kodu, adı ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisi öğrencinin not döküm belgesine kaydedilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi ve ek sınavlar

MADDE 26 – (1) Üniversitede lisans programlarının öğrenim normal süresi öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunda belirtilen süre kadardır.

(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık sınıfı azami süresi iki yıldır. Bu süreye kayıt dondurma ve izinli sayılma süreleri dâhil edilmez. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(3) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan öğrencilerin; hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları derslerin toplam sayısı beşten fazla olanların kayıtları silinir.

(4) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavına girme hakkı tanınır.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavlara girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Kayıtlı olduğu bölümden mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için programı ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıfta ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde, her eğitim öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm derslerden başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, ek sınavlar, yaz okulu sonu sınavları, tek ders sınavları, muafiyet sınavları olmak üzere dokuz çeşittir.”

“(6) Mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları süresinde Üniversitemizi veya Ülkemizi çeşitli etkinliklerde temsil eden öğrenciler ile milli sporcu öğrenciler; belgelemek koşulu ile başvurusunu elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu durumdaki öğrencilerin talepleri ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt dondurma”

“(2) Kayıt dondurmak için kayıt dondurma başvuruları ilgili yarıyılda derslerin başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılır. Belgelemek koşulu ile ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c), (ç) ve (d) bentleri eklenmiştir.

“c) İlgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

“ç) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan öğrencilerin; hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları derslerin toplam sayısı beşten fazla olanların kayıtları silinir.”

“d) Derslere devam koşulunu yerine getirdikleri halde, kullandıkları ek süreler sonunda yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 26 ncı maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmeyenlerin kayıtları silinir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması”

“(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinde belirtildiği üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2011

28035

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2012

28362

2-

10/9/2013

28761

3-

28/10/2013

28805