19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih         :  12/08/2015

Karar No   :  2015/15

Konu         :  Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda

                      Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 24/07/2015 tarihli ve 91224 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 08/07/2015 tarihli ve 8 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurulun 26/05/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Kararında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan ekli “2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

 

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 7’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,

b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı,

ödenir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.