19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

YÖNETMELİK

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: İlgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

b) Anabilim dalı kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim dallarında anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyelerinden, birden fazla bilim dalı bulunan anabilim dallarında ise anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

c) Anabilim dalı başkanı: İlgili enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim programı bulunan anabilim dalının başkanını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini ve doktoralı öğretim görevlisini,

d) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite içinden ya da dışından atanan öğretim üyesini ve doktoralı öğretim görevlisini,

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, müdürün teklif edeceği, seçilecek üye sayısının iki katı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesi ve enstitü müdür yardımcılarından oluşan kurulu,

g) Müdür: Enstitü müdürünü,

ğ) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

h) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ve programa yönelik koşullar enstitüyü oluşturan ilgili anabilim dalı kurulları tarafından belirlenerek anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar ile programa yönelik koşullar enstitü kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, başvuru şekli ve diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Başvurular ilanda belirtildiği şekilde şahsen veya elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır. Belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kesin kayıtta teslim edilir. Uzaktan öğretim öğrencileri belgelerinin asıllarını veya onaylı örneğini posta yolu ile gönderebilirler. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Söz konusu ilan her yarıyıl için verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans eğitimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezî olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip bulunmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

b) Yabancı dilden başarılı olmak için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 40 puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 alan adaylar hazırlık sınıfından muaf olur. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarında yüksek lisansa başvuru için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 alınması gerekir. Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar. Türkçe eğitim veren programlara başvurup yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler Üniversite tarafından yapılan merkezî sınava girerler ve bu sınavdan en az 40 puan almaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı koşulu aranmaz.

ç) Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı notunun % 50’sinin, lisans başarı notunun % 30’unun ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır.

d) Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. Yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dahilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanırlar. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Tezli yüksek lisans programlarında sıralamada eşitlik halinde sırasıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

e) Başvuruda bulunan aday öğrencilerin 4’lük sistemdeki Lisans mezuniyet ortalamalarının yüzlük sisteme göre değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik tablosuna göre yapılır.

f) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınır. Kontenjan dâhilinde yer alan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, aday sıralaması ilgili anabilim dalı değerlendirme jürisi tarafından belirlenir.

(2) Doktora programlarına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından başvurdukları programın puan türünden; lisans mezunlarının en az 80, yüksek lisans mezunlarının ise en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

c) Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, yabancı dilde eğitim veren anabilim dalına başvurularda ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.

ç) Doğrudan doktoraya başvuran lisans mezunlarının lisans başarı düzeyinin 100 üzerinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Adayların hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına sahip olmaları durumunda bu şart aranmaz.

d) Doktora programları giriş sınavlarında adayların başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı notunun % 50’sinin, lisans başarı notunun % 35’inin ve mülakat sınav notunun % 15’inin toplamıdır.

(3) Tıp fakültesi mezunlarının 50 puandan az olmamak koşuluyla temel tıp puanına ya da en az 55 standart Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sayısal puanına; tıp fakültesi mezunu olmayanlardan diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer alanlardan başvuranların ise yüksek lisans diplomasına ve en az 55 standart Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sayısal puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; tıpta uzmanlık sınavının temel tıp bilimleri birinci bölümünden elde edilen standart puanın % 70’inin ve temel tıp bilimleri ikinci bölümünden elde edilen standart puanın % 30’unun toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notunun en az 70 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ya da temel tıp puanının % 50’sinin, lisans başarı notunun % 30’unun ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır.

(4) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak üzere, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri veya jüriler oluşturulur.

(5) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı dışında, yüksek lisans ve doktora programlarına, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir; ancak Senato, belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylardan ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar, yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.

(7) Enstitülerde, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla birinci ve ikinci öğretim, dışarıdan, yaygın, açık öğretim, uzaktan eğitim, yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile ortak lisansüstü eğitim programları uygulanabilir ve yaz okulu açılabilir.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabul işlemleri Celal Bayar Üniversitesi Yurt Dışından Lisansüstü Öğrenci Başvurusu ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili anabilim dalı kurulunca kararlaştırılarak anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye sunulur. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın uygun görüşü alınarak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri için alınması gereken kredi, ilgili lisansüstü programı için belirlenen kredi miktarını aşamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan öğrenciler için ayrı bir transkript düzenlenir ve bu öğrencilerin bu programda belirtilen tüm dersleri başarı ile geçmiş olması gerekir.

(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, kayıt yenileme ve ders ekleme çıkarma tarihleri arasında ilgili anabilim dalı kurulunun kararı ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenciler, ilgili lisansüstü eğitim derslerinin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler.

b) Özel öğrenciler, her dönem en çok iki derse kabul edilirler. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. İlgili anabilim dalında açılmış olan ve en az bir asıl öğrencinin kayıtlanmış olduğu dersler arasından ders seçimlerini yaparlar.

c) Özel öğrenciler, belirlenen öğrenim ücretini ödemek ve istenilen belgeleri vermekle yükümlüdürler.

ç) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi kayıt yaptırdıkları derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

d) Özel öğrencilere hiçbir diploma ya da unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

e) Özel öğrencilerin asıl öğrencilik haklarını kazanmaları durumunda, özel öğrenci olarak başarmış oldukları dersleri gösteren transkripti dilekçelerine ekleyerek ilgili anabilim dalı başkanlığına verirler. Danışman öğretim üyesinin görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde başarılı oldukları dersler, kayıt yaptırdıkları lisansüstü programın ders kredisinden sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerden başarılı olmuş, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin önceden aldıkları derslerin notlarının, kredi sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak ağırlıklı ortalamalarına göre sıralama yapılır. Bu öğrenciler için anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak yapılabilir.

(2) Yatay geçiş ile kesin kaydı yapılan öğrencilerin geldikleri kurumdan almış ve başarılı oldukları derslerin geçme notları transkriptlerine işlenir.

(3) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı kurulları tarafından yapılır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşebilmesi için, ilgili enstitü tarafından istenilen belgeleri vermeleri gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kayıt olmak zorundadır.

(2) Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(3) Danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, aldıkları derslerin kredilerine sayılması hususunda yarıyılın ilk haftasında anabilim dalı başkanlığına başvururlar. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ile bu derslerin krediye sayılmasına ve hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına enstitü yönetim kurulu, yarıyılın üçüncü haftası içinde karar verir.

(5) Farklı veya aynı enstitüde iki farklı lisansüstü programa devam eden öğrenciler için, bir dersin iki lisansüstü programa birden intibakı yapılamaz.

Ders planı

MADDE 12 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders plânı hazırlanır. İlgili anabilim dalı kurulu kararı ile onaylanan ders plânı, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce ilan edilir.

(2) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, bunların başarı notuna katkı oranları ile final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı, öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.

Sınavlar

MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) notu almış sayılır.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir.

(6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilmek zorundadır.

(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya final ve bütünleme sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilebilir.

(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.

(9) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Değerlendirme

MADDE 14 – (1) Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Uzaktan öğretim programlarında öğrenci devamı konusu, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından düzenlenir.

(2) Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.

(3) Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir.

(4) Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olmaz. Uzaktan eğitim programlarında, gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20’den fazla olamaz.

(5) Harf notunun 4’lük not sistemindeki karşılığı aşağıdaki gibidir.

Puanlar         Notlar            Katsayılar

90-100          AA                4

85-89            BA                3.5

80-84            BB                 3

75-79            CB                 2.5

70-74            CC                 2

65-69            DC                1.5

60-64            DD                1

50-59            FD                 0.5

0-49              FF                 0

(6) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler; uzmanlık alan dersleri; alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için de kullanılır ve not ortalamasına katılmaz.

(7) Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer. Final sınavına girme şartını yerine getiren, ancak final sınavına girmeyen öğrenciler ile final sınavına girdikleri halde başarısız olan öğrenciler veya not yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Ancak not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin bütünleme sınavları esas alınarak geçme notu belirlenir.

Notlara itiraz

MADDE 15 – (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını izleyen on işgünü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt silme

MADDE 16 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, kayıt sildirme dilekçesi ile, ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıt silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez.

(2) Kayıt sildiren veya disiplin suçundan dolayı kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 17 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu olmayan derslerin yerine danışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile başka dersler alabilir.

Yaz okulu

MADDE 18 – (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu da açılabilir.

(2) Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olabilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı kurulu kararı, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitünün ilan edeceği kontenjanlar dahilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. İlgili kontenjanlar Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato onayı ile belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Tezli yüksek lisans programı ve programın amaç ve kapsamı

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından; Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ise toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca en fazla iki ders, danışman teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programının asgari süresi üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 22 – (1) İlgili anabilim dalı kurul kararının ve anabilim dalı başkanlığının önerisinin öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilmesi ile danışman atanır ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atama kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki ilgili öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Yükseköğretim Kurumuna bağlı diğer üniversitelerin kadrosundaki öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanabilir.

(3) Tez danışmanlığı, öğretim üyesinin, ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri de dâhil, öğrencinin danışmanlığına ders ve tez dönemleri için ilgili enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihte başlar ve yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

(4) Yüksek lisans öğrencileri, danışmanlarının denetiminde bir tez konusunu ilgili enstitünün belirleyeceği biçimde hazırlayarak anabilim dalı başkanlığına sunarlar. Tez konusu anabilim dalı kurul kararı ile anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerilir.

(5) Öğrenci, her yarıyıl sonunda tez danışmanına yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Tez danışmanı bu raporları değerlendirir ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir.

(6) Tez aşamasına geçen öğrencilerin almak zorunda oldukları uzmanlık alan dersleri, öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihten itibaren başlar ve kayıtlı olduğu yarıyıllarda öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar eğitim-öğretim döneminin dışında da devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz.

(7) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı onikidir. Ancak bu sayı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenler nedeniyle %50 artırılabilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(8) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bir öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için programda alması gereken tüm dersleri ve seminerleri başarı ile tamamlayıp kredi koşullarını sağlaması gerekir.

(2) Yüksek lisans tez sınavı tarih, saat, yer ve jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri üç kişiden oluşur. Jüri, en az biri Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dâhil olmak üzere jüri beş kişiden oluşabilir.

(3) Jüri üyeleri, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Yüksek lisans tez savunma toplantıları, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Tezi reddedilen öğrencinin durumu ile ilgili karar, anabilim dalı kurul kararı, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra; jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu belirlenir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(8) Kendisine yeni bir tez konusu belirlenen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 24 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış yüksek lisans tezinin ciltlenmiş haldeki en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye gönderen ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi, tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma eki de öğrenciye verilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve var olan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(3) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden; Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ise en az 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir; bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca en fazla iki ders, danışmanın teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi üç yıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam ederler.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 27 – (1) İlgili anabilim dalı kurul kararının ve anabilim dalı başkanlığının önerisinin öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilmesi ile danışman atanır ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atama kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma eki de öğrenciye verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dersler Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise 180-240 AKTS kredisinden oluşur. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin alması gereken öğretimde planlama ve değerlendirme ile gelişim ve öğrenme dersleri kredisiz olup başka bir üniversiteden de alınabilir. Bu derslerde öğrenciler “başarılı” ya da “başarısız” şeklinde değerlendirilir.

(4) Bir doktora öğrencisinin lisans döneminden ders alması durumunda alınan dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, danışmanın teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri, Üniversitenin önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora programında süre

MADDE 30 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamayan bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programlarında kredili derslerini başarı ile bitiren ve yeterlilik sınavında başarılı olan doktora öğrencileri için tez hazırlama süresi en az üç yarıyıldır.

Doktora programında danışman atanması

MADDE 31 – (1) İlgili anabilim dalı kurul kararının ve anabilim dalı başkanlığının önerisinin en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilmesi ile danışman atanır ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atama kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim dalı kurul kararı dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Danışman, daha önce en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanlığı, öğretim üyesinin, ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri de dâhil, öğrencinin danışmanlığına ders ve tez dönemleri için ilgili enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihte başlar ve yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

(4) Tez aşamasına geçen öğrencilerin almak zorunda oldukları uzmanlık alan dersleri, öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihten itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar kayıtlı olmak şartı ile eğitim-öğretim döneminin dışında da devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı onikidir. Ancak bu sayı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenler nedeniyle %50 artırılabilir.

(6) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren öğrenci yeterlik sınavına girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturup enstitü yönetim kuruluna sunar.

(4) Doktora yeterlik komitesi ilgili anabilim dalı başkanı ve o anabilim dalında yer alan bilim dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş kişiden oluşur. Bilim dalı sayılarının az veya çok olması durumunda ise, komite anabilim dalı kurulunca oluşturulur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi önerisiyle ve enstitü yönetim kurulu onayıyla oluşturulan sınav jürisi tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi biri tez danışmanı, diğerleri öncelikle ilgili anabilim dalından seçilen öğretim üyelerinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayı ile enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda tekrar sınava alınır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin başvurması halinde; anabilim dalı kurul kararı ekli anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı yapılabilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını öğrenciden isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının anabilim dalı kurul kararı ekli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde anabilim dalı kurul kararı ekli ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, çalışma planını kapsayan tez önerisini ve danışman öğretim üyesi tarafından önerilen savunma tarihi ve yerini içeren doktora tez öneri formunu anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye sunar. Enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra öğrenci tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisinde bulunur.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi ara rapor toplantıları; ilgili danışman öğretim üyesinin teklifinin anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilmesi ve enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra yapılır.

(5) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez savunma sınav tarihi ve yeri; ilgili anabilim dalı kurulu kararı ve anabilim dalı başkanlığının üst yazısıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından tez savunma sınavı jürisi ve sınav tarihi onaylanır. Tez savunma sınav jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sınav ile ilgili tutanaklar, enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan doktora öğrencisi, tezini ilgili enstitünün istediği formatta danışmanın oluru ve anabilim dalı başkanlığının üst yazısı ile ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma eki de öğrenciye verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçerli sayılan mazeretler

MADDE 37 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin enstitü yönetim kurullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla ilgili öğrenciler için mazeret sınavları açılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen mazeretinin olması,

b) Öğrencinin mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması,

c) Öğrencinin yakınının vefatını belgelemesi,

ç) Öğrencinin, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılması,

d) Öğrencinin, ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır.

(2) Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Disiplin

MADDE 39 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlere bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce doktora programına kabul edilen öğrencilerden, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yeterlik sınavına kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.