16 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29447

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/36)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2016 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

G.T.İ.P.

Ürün

Menşe veya İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı

Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

2905.42.00.00.00

Pentaeritritol (Pentaeritrit)

Çin Halk Cumhuriyeti

03.05.2011/27923

2011/6

03.05.2016

7315.20.00.00.00

Patinaj zincirleri

Çin Halk Cumhuriyeti

03.05.2011/27923

2011/7

03.05.2016

4011.20

Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar (*)

Çin Halk Cumhuriyeti

21.06.2011/27971

2011/8

21.06.2016

4011.61.00.00.00

Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.62.00.00.00

Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.63.00.00.00

Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.69.00.00.00

Diğerleri

4011.92.00.00.00

Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.93.00.00.00

Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.94.00.00.00

Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.99.00.00.00

Diğerleri

(*) Soruşturma açılış tarihi itibariyle yürürlükte olan 21/12/2009 tarihli ve 2009/15717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli uyarınca 4011.10.00.90.14 G.T.İ.P.’inde yer alan “Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyal dış lastikleri (kolonlar dahil)” ve 4011.10.00.90.15 G.T.İ.P.’inde yer alan “Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon konvansiyonel (cropssply) dış lastikleri (kolonlar dahil)” hariç olmak üzere.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Faks: 0312 204 86 33

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.