13 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29444

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          :  11/08/2015

Karar No    :  2015/ÖİB-K-63

Konu          :  Denizli İli, Çivril İlçesi, Aşağı Mahallesi,

                       148 Ada, 39 No.lu Parselin Özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 02/07/2015 tarihli ve 11011 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; Denizli ili, Çivril ilçesi, Aşağı Mahallesi, 148 ada, 39 no.lu parseldeki 245,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde  “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 560.000.- (beşyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Eyüp ÇİFTÇİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Eyüp ÇİFTÇİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 550.000.- (beşyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Osman TAŞUZAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman TAŞUZAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 540.000.- (beşyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Serdar AKDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Serdar AKDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/01/1998 tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.