13 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29444

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   11/08/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-60

Konu           :   Samsun İli, Alaçam İlçesi, Yakacık Mahallesi,

                         123 Ada, 32 No.lu Parselin Özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 02/07/2015 tarihli ve 11011 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; Samsun ili, Alaçam ilçesi, Yakacık Mahallesi, 123 ada, 32 no.lu parseldeki 8.689,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde  “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 1.010.000.- (birmilyononbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Eftal Tekel Ürünleri Petrol Ürünleri Tekstil Ürünleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Eftal Tekel Ürünleri Petrol Ürünleri Tekstil Ürünleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 1.000.000.- (birmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Fatih GÖZÜM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fatih GÖZÜM’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/01/1998 tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.