13 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29444

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          :  11/08/2015

Karar No   :  2015/ÖİB-K-64

Konu          :  Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Mahallesi,

                       7 Ada, 4 No.lu Parselin Özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 02/07/2015 tarihli ve 11011 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; Isparta ili, Atabey ilçesi, İslamköy Mahallesi, 7 ada, 4 no.lu parseldeki 750,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde  “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 38.500.- (otuzsekizbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ayçin DUMAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ayçin DUMAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 38.000.- (otuzsekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ramazan GÖKDERE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ramazan GÖKDERE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/01/1998 tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.