5 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29436

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 4)

MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.