25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(661/2009/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EC) 661/2009 sayılı Regülasyonuna ve bu Regülasyonu değiştiren (EU) 407/2011, (EU) 523/2012, (EU) 2015/166 sayılı Regülasyonları dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Tip onayı için başvuru

EK MADDE 1 – (1) İmalatçı veya yetkili temsilcisi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırladığı başvurusunu Tip Onay Kuruluşuna yapar.

(2) Aşağıdaki (a) ila (ç) bentlerinde belirtilen hususlarda 2007/46/AT Yönetmeliğine göre tip onayına izin veren prosedürlerden biri veya daha fazlasını izleyen bir AT tip onayı başvurusu, BM/AEK Regülasyonlarının kapsadığı alanlardaki gereklilikleri düzenleyen 661/2009/AT Yönetmeliğinin uygulama tedbirleri ile istenen ayrıntıların yer aldığı bilgi dosyasını içermeli ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek I’ine uygun olarak yapılmalıdır.

a) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 20 nci maddesine göre yeni teknolojilerin ve kavramların tip onayı,

b) BM/AEK Regülasyonlarının kapsadığı alanlardaki gereklilikleri düzenleyen 661/2009/AT Yönetmeliğinin uygulama tedbirlerinin içeriğindeki bir BM/AEK tip onayı işaretinin yerine uygulanan bir AT tip onayı işaretini taşıyan aksam ve ayrı teknik ünitelerin olduğu durumlarda araç sisteminin tip onayı,

c) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XV’ine göre bir imalatçının teknik servis olarak görevlendirildiği durumlar,

ç) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVI’sına göre sanal deney yapıldığı durumlar.

(3) Tip Onay Kuruluşu, başvurunun tam olduğunu teyit eder.

(4) Tip onay numarası ve işareti, teknik servise sunulan bilgi paketi ekli ilgili tip onayı belgesinde ve bilgi dokümanında yer alıyorsa; bir araca monte edilen veya yardımcı aksam veya ayrı teknik ünite dahil, AT veya BM/AEK tip onaylı herhangi bir aksam ve ayrı teknik ünitenin, özellikleri bakımından bilgi dokümanında tamamen tanımlanmasına gerek yoktur.

(5) Geçerli bir AT tip onayı işaretine sahip aksam ve ayrı teknik üniteler, BM/AEK Regülasyonlarının kapsadığı alanlardaki gereklilikleri düzenleyen 661/2009/AT Yönetmeliğinin uygulama tedbirlerinin içeriğindeki bir BM/AEK tip onay işaretini taşıması gerekli olan aksam ve ayrı teknik ünitelerin yerine uygulandığı durumlarda bile, kabul edilmelidir.

Tip onayı

EK MADDE 2 – (1) Başvuranın ek madde 1’de belirtilen ilgili gereklilikleri yerine getirmesi durumunda ve tip onayı için sunulan araç, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili teknik gerekliliklere uygun olması ve 661/2009/AT Yönetmeliği ile zorunlu uygulanan BM/AEK Regülasyonları ile üretimin uygunluğunu sağlamak için önlem alınması halinde; Tip Onay Kuruluşu, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasının (a) bendine göre bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası vermelidir.

(2) Bir üye ülke veya Türkiye; aynı numarayı başka bir araç, aksam veya ayrı teknik ünite tipine vermemelidir.

(3) Birinci fıkranın amaçları bakımından, Tip Onay Kuruluşu, BM/AEK Regülasyonuna uygun olmayan yeni teknolojiler veya yeni kavramlar içeren araç, aksam veya ayrı teknik ünite tipi olması halinde Ek-5’in Bölüm 2’sinde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir AT tip onayı belgesi veya kendi kendine deney ve/veya sanal deney yapılması halinde ve/veya BM/AEK Regülasyonlarının gerekli teknik şartlarını sağlayan araç, aksam veya ayrı teknik ünite tipi olması halinde Ek-5’in Bölüm 3’ünde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir AT tip onayı belgesi vermelidir.

BM/AEK Regülasyonları çerçevesinde 661/2009/AT Yönetmeliği uygulama mevzuatına uygun olmayan yeni teknolojiler ve yeni kavramlar

EK MADDE 3 – (1) Bir üye ülkenin 2007/46/AT Yönetmeliğinin 20 nci maddesine göre, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite ile ilgili bir araca AT tip onayı verebilmesi için yetkilendirilmesi durumunda, bu maddenin ikinci ila beşinci fıkralarında belirtilen prosedür takip edilmelidir.

(2) Tip Onayı Kuruluşu, Ek Madde 2’ye göre bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası vermelidir.

(3) Tip Onayı Kuruluşu, Ek-5’in Bölüm 2’sinde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir AT tip onayı belgesi ve buna ek olarak, uygulanan BM/AEK Regülasyonunda yer alan ilgili örneğine uygun olan ve BM/AEK tip onay numarasının girişi boş bırakılarak tamamlanmış bildirim formunu vermelidir.

(4) Ek madde 1’e uygun bilgi dosyası, bu maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen tip onayı belgesi ve bildirim formundan sonra gelecek şekilde ek yapılmalıdır.

(5) Uygulanabilir olduğunda, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin İlavesine uygun olarak AT tip onayı işareti örneği, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tip onayı belgesinde bulunmalıdır.

Kendi kendine deney yapılması

EK MADDE 4 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası, 41 inci maddesinin altıncı fıkrası, Ek V’i ve Ek XV’i uyarınca, bir imalatçı teknik servis olarak görevlendirilebilir. İmalatçının teknik servis olarak görevlendirilmesi ile ilgili genel şartlar, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XV’inin İlavesinde belirtilmektedir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yönetmelik ile değiştirilen gereklilikler uygulanmalı ve bu maddenin ikinci ila beşinci fıkralarında belirtilen prosedür takip edilmelidir.

(2) Tip Onayı Kuruluşu, Ek Madde 2’ye göre bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası vermelidir.

(3) Tip Onayı Kuruluşu, Ek-5’in Bölüm 3’ünde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir AT tip onayı belgesi ve bunun eki olarak, uygulanan BM/AEK Regülasyonunda yer alan ilgili örneğine uygun olan ve BM/AEK tip onay numarasının girişi boş bırakılmış tamamlanmış bildirim formu vermelidir.

(4) Ek madde 1’e uygun bilgi dosyası, bu maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen tip onayı belgesi ve bildirim formundan sonra gelecek şekilde ek yapılmalıdır.

(5) Uygulanabilir olduğunda, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin İlavesine uygun olarak AT tip onayı işareti örneği, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tip onayı belgesinde bulunmalıdır.

Sanal deney yapılması

EK MADDE 5 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Ek XVI’sına göre, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVI’sının İlavesinde belirtilen gerekliliklerin sağlanması koşuluyla, sanal deney yöntemlerine izin verilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yönetmelik ile değiştirilen gereklilikler uygulanmalı ve bu maddenin ikinci ila beşinci fıkralarında belirtilen prosedür takip edilmelidir.

(2) Tip Onayı Kuruluşu, ek madde 2’ye göre bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası vermelidir.

(3) Tip Onayı Kuruluşu, Ek-5’in Bölüm 3’ünde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir AT tip onayı belgesi ve bunun eki olarak, uygulanan BM/AEK Regülasyonunda yer alan ilgili örneğine uygun olan ve BM/AEK tip onay numarasının girişi boş bırakılmış tamamlanmış bildirim formu vermelidir.

(4) Ek madde 1’e uygun bilgi dosyası, bu maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen tip onayı belgesi ve bildirim formundan sonra gelecek şekilde ek yapılmalıdır.

(5) Uygulanabilir olduğunda, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin İlavesine uygun olarak AT tip onayı işareti örneği, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tip onayı belgesinde bulunmalıdır.

Değiştirilebilir fren balatası grupları, değiştirilebilir fren diskleri ve değiştirilebilir fren kampanaları

EK MADDE 6 – (1) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 7/4/1998 tarihinde veya sonrasında 71/320/AT Yönetmeliği, BM/AEK 13 Regülasyonu veya BM/AEK 13-H Regülasyonuna göre olan, izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşmayan M1 kategorisi, izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşmayan M2 kategorisi, N1, O1 ve O2 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren balatası gruplarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(2) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/3/2015 tarihinde veya sonrasında BM/AEK 13 Regülasyonu veya BM/AEK 13-H Regülasyonuna göre olan, izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşmayan M1 kategorisi, izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşmayan M2 kategorisi, M3, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren balatası gruplarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(3) 1/11/2016 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/11/2016 tarihinde veya sonrasında BM/AEK 13 Regülasyonu veya BM/AEK 13-H Regülasyonuna göre olan M1 ve N1 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren disklerinin ve kampanalarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(4) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/3/2015 tarihinde veya sonrasında BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren disklerinin satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(5) 1/11/2016 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/11/2016 tarihinde veya sonrasında BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren kampanalarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(6) 1/11/2016 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/11/2016 tarihinde veya sonrasında BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan O1 ve O2 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren disklerinin ve kampanalarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(7) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/3/2015 tarihinde veya sonrasında BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan O3 ve O4 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren disklerinin satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(8) 1/11/2016 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/11/2016 tarihinde veya sonrasında BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan O3 ve O4 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren kampanalarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

Ticari araçların kabin dayanımı

EK MADDE 7 – (1) 30/1/2017 tarihinden itibaren, ticari araçlarda kabin içindeki kişilerin korunması ile ilgili gerekçelerle, BM/AEK 29 Regülasyonunun gerekliliklerine uygun olmayan N kategorisi araçların ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine, AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

(2) 30/1/2021 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut N kategorisi yeni imal edilen araçların BM/AEK 29 Regülasyonunun gerekliliklerine uygun olmaması halinde, ticari araçlarda kabin içindeki kişilerin korunması ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi düzenlenemez ve bu tür araçların tescili, satışı ve hizmete girişi tam araçlarda 12 ay sonra, tamamlanmış araçlarda 18 ay sonra yasaklanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’indeki “Paçalık sistemleri” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Eke aşağıdaki “Elektrik güvenliği” satırı eklenmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü, Ek-1’de yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe, Ek-2’de yer alan Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2012

28184

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/2/2013

28561

2-

12/11/2014

29173

 

 

Ekleri için tıklayınız.