25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ

ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/347/2012)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/562 ile değiştirilen (EU) 347/2012 sayılı Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sindeki;

a) 2.4.2.1 ve 2.4.2.2 maddeleri ile İlave 2 aşağıda yer alan şekilde değiştirilmiştir.

b) 2.5.2.1 maddesinde yer alan “Bu değerlere, acil frenleme fazının başlamasından önce ulaşılmalıdır.” ve 2.5.2.2 maddesinde yer alan “Bu değerlere, acil frenleme fazından önce ulaşılmalıdır.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“2.4.2.1. a) Onay seviyesi 1 için: En geç İlave 1’deki tablonun B sütununda belirtilen değerlere ulaşılması ile beraber en azından bir dokunsal veya akustik uyarı moduna geçilir.

b) Onay seviyesi 2 için: En geç İlave 2’deki tablonun B sütununda belirtilen değerlere ulaşılması ile beraber en azından bir uyarı moduna aşağıda belirtildiği şekilde geçilir:

- İlave 2’deki tablonun 1 numaralı satırında belirtilen araç kategorileri olması durumunda: Uyarı dokunsal veya akustik olmalıdır,

- İlave 2’deki tablonun 2 numaralı satırında belirtilen araç kategorileri olması durumunda: Uyarı dokunsal, akustik veya optik olmalıdır.”

“2.4.2.2. En geç aşağıda belirtilen değerlere ulaşılması ile beraber en azından iki uyarı moduna geçilir:

Onay seviyesi 1 için: İlave 1’deki tablonun C sütunu,

Onay seviyesi 2 için: İlave 2’deki tablonun C sütunu.”

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2013

28769

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2014

29173