25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ BELİRLİ SINIFLARINA

AİT PAÇALIK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/109/2011)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek II’sinde tanımlanan N ve O kategorisi araçlara ve bu araçlara takılmak için tasarımlanan paçalık tertibatlarına uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/166 ve (EU) 519/2013 ile değiştirilen (EU) 109/2011 sayılı Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’indeki (*) dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin Kısım 3’ünün 1.1 maddesindeki listeye “Hırvatistan için 25” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ündeki 0.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“0.1. 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek II’sinde tarif edilen şekilde arazi tipi araçlar hariç, N ve O kategorisindeki araçlar bu Ekin şartlarını karşılayacak şekilde imal edilmeli ve/veya paçalık sistemleri ile donatılmalıdır. Şasi/kabin araçlar söz konusu olduğunda, bu şartlar yalnızca kabinin kapladığı tekerlekler açısından geçerli olabilir.

N1 kategorisi, izin verilen azami yüklü kütlesi 7,5 tonu aşmayan N2 kategorisi, O1 ve O2 kategorisindeki araçlar için; imalatçının talebi üzerine, 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (AB/1009/2010) M1 kategorisi için geçerli şartları, bu Yönetmeliğin şartlarına alternatif olarak uygulanabilir. Bu durumda, bilgi dokümanı, AB/1009/2010 Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çamurluklarla ilgili bütün ayrıntıları içermelidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/12/2012

28484