25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

YÖNETMELİK

Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ YAZ YARIYILI EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında güz ve bahar yarıyılı dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Canik Başarı Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında güz ve bahar yarıyılı dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan eğitim-öğretimle ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Canik Başarı Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,

b) İlgili Kurul: Enstitü kurulunu, fakülte kurulunu veya yüksekokul kurulunu,

c) Mütevelli Heyeti: Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Canik Başarı Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,

f) Yaz yarıyılı: Üniversite bünyesinde bahar ve güz dönemleri dışında kalan yaz aylarındaki eğitim-öğretim dönemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Yarıyılı Eğitim-Öğretiminin Amaçları, Esasları, Devam, Başarı ve Ders Alma

Eğitim-öğretimin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz yarıyılı eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Öğrencilerin normal yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya almadıkları veya notunu yükseltmek istedikleri dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle öğrencilere imkân sağlamak,

c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak, çift anadal ve yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerine kolaylık sağlamak,

ç) Öğrenci yığılmalarının giderilmesiyle eğitim-öğretimde verimi artırmak,

d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin Üniversite eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.

Eğitim-öğretimle ilgili esaslar

MADDE 6 – (1) Yaz yarıyılı eğitim ve öğretimiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Yaz yarıyılının başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Yaz yarıyılının öğretim süresi final sınavı hariç yedi haftadır. Yaz yarıyılında açılan her ders için, normal yarıyılda yapılan toplam ders saatine eşdeğer ders yapılır.

b) Yaz yarıyılında ders alacak öğrenciler kayıt işlemlerini yaz yarıyılı dersleri başlamadan önce Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlar. Yaz yarıyılında bir öğrenci, varsa ön şartını sağlamış olmak koşuluyla, toplam 12 krediyi aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.

c) Yaz yarıyılının ilk haftası içinde ders ekleme veya bırakma yapılabilir. Ancak bırakılan dersin öğretim ücreti öğrenciye iade edilmez.

ç) Yaz yarıyılında kayıt dondurulmaz.

d) Hazırlık sınıflarında yaz yarıyılı eğitim-öğretimi; 27/1/2014 tarihli ve 28895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmüne göre düzenlenir.

e) Yaz yarıyılında öğrencilerden alınacak ücret, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kesinleşir.

f) Yaz yarıyılında yalnız o yarıyılda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınavlar ve final sınavları yapılır.

g) Yaz yarıyılında açılacak dersler ile bu derslerin öğretim elemanları, bölüm veya ana bilim dalı kurullarının önerisi üzerine fakülte veya enstitü kurullarınca belirlenip, Nisan ayının sonuna kadar ilan edilir. Bir dersin sorumlusu belirlenirken, o dersi daha önce vermiş olan öğretim elemanına öncelik verilir. Bir dersin açılabilmesi için en az onbeş öğrencinin o derse kayıt yaptırması gerekir. Fakat bütünleme hakkı olmayan programlarda öğrenci sayısı Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Devam ve başarı

MADDE 7 – (1) Yaz yarıyılında ders alan öğrencilerin başarı durumları, 27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yaz yarıyılında kayıtlı tüm öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devam etmeleri zorunludur.

(2) Yaz yarıyılında bir derse devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olan öğrenci normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılan aynı dersin devam şartını yerine getirmiş sayılmaz.

(3) Yaz yarıyılı öğretiminin sonunda öğrencilerin aldıkları notlar, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesabına katılır. Bu derslerin yaz yarıyılı öğretiminde alındığı, öğrencilere verilen transkriptlerde gösterilir.

(4) Daha önce geçer not aldığı dersi not yükseltmek amacıyla tekrarlayan öğrenci için tekrarlanan derste daha önceki not ne olursa olsun en yüksek not geçerlidir.

(5) Yaz yarıyılı sonu sınavlarının notları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra ilan edilir. Mazereti nedeniyle ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin mazeret sınavları ve bu sınavların değerlendirilmesi, güz yarıyılı ders kayıtlarından önce yapılır.

(6) Üstten ders almak isteyen öğrenci, dersleri sadece Canik Başarı Üniversitesinden alabilir. Ortalaması CB ve üzeri olanlar sadece 1 ders, BA ve üzeri olanlar ise 12 krediye kadar ders alabilirler.

Diğer bölümlerden, programlardan ve üniversitelerden ders alma

MADDE 8 – (1) Öğrencinin almak istediği dersin; kayıtlı bulunduğu bölümde, ana bilim dalında veya programda açılamaması halinde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde veya Üniversite dışında başka bir bölümden, ana bilim dalından veya programdan alabilir. Öğrencinin ilgili yılda Üniversitenin ilgili programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği diğer bir üniversiteden ders alabilir. Diğer bir bölümden, ana bilim dalından veya programdan alınacak ders denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili bölüm, ana bilim dalı, program ve yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

(2) Yaz yarıyılında diğer bir üniversiteden ders alabilmek için, o dersin veya ona eşdeğer bir dersin Üniversitede açılmamış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınacak derslerin notları konusunda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Diğer üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin yaz yarıyılı uygulayan bölümlerinde, ana bilim dallarında veya programlarında yaz yarıyılı için açılan derslere kayıt yaptırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.